က်ရိပ္သန္းေနသည့္စက္သုံးဆီ ေဈးႏႈန္းမ်ားတစ္ပတ္အၾကာတြင္အတက္ဘက္သို႔ ျပန္ေရာက္၊တစ္လီတာ၁၀၀ ေက်ာ္ ျပန္တက္ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးကြက္တြင္အက်ဘက္သို႔ ေရာက္ေနရာမွတစ္ပတ္နီးပါးအၾကာတြင္ေဈးျပန္တက္ခဲ့ေၾကာင္း

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီ ေဈးကြက္မွသိရသည္စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္မွစတင္ကာတစ္လီတာ (၂၂၀၀)က်ပ္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့သည့္စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းသည္ယေန႕စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္တြင္တစ္လီတာ(၂၂၉၀)က်ပ္သို႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္

OPECနိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေရနံကိုပုံမွန္ခြဲတမ္းထက္ေလွ်ာ့ထုတ္သြားမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ပုံမွန္က်ရိပ္သန္းေနသည့္စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမွာအတက္ဘက္သို႔ျပန္လည္ဦးတည္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းျပည္တြင္းရွိကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕ကသုံးသပ္ၾကသည္။

ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္းက ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီ ေဈးကြက္တြင္92တစ္လီတာလ်င္က်ပ္၃၀၀၀ဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးအစိုးရကဝင္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းရွိစက္သုံးဆီတင္သြင္းသူမ်ားအား ေဒၚလာထုတ္ေခ်းသည့္အစီအစဥ္အျပင္အစိုးရက ျပည္ပမွစက္သုံးဆီတင္သြင္းျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ကာစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေစရန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းသို႔စက္သုံးဆီတင္သြင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္အစိုးရအေနျဖင့္႐ုရွနိုင္ငံမွဝယ္ယူထားသည့္စက္သုံးဆီမ်ားမၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီးျပည္သူလူထုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

အဓိကထားျဖန႔္ျဖဴး ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕ စက္တင္ဘာလ၂၁ရက္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသို ေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ရန္ကုန္အထိုင္ရည္ၫႊန္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ

92တစ္လီတာ၂၂၉၀က်ပ္95တစ္လီတာ၂၃၇၀က်ပ္ဒီဇယ္တစ္လီတာ၂၇၄၅က်ပ္ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာ၂၈၃၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီးယမန္ေန႕ ေဈးႏႈန္းမ်ားထက္တစ္လီတာလ်င္၁၀၀က်ပ္ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္