ေမာင္းလို႔ရတယ္မရဘူး၁။ဘီးေလမရွိဘူး/ေလအရမ္းနည္းေနတယ္ေမာင္းလို႔မရဘူးတာယာလိမ္သြားမယ္တာယာပ်က္စီးသြားမယ္ေလထိုးပါအပိုဘီးနဲ႕လဲပါ၂။အင္ဂ်င္ဝိုင္မရွိဘူးအင္ဂ်င္ဝိုင္မီးျပေနတယ္ ေမာင္းလို႔မရဘူး

အင္ဂ်င္နာမယ္အင္ဂ်င္ခ်ရတဲ့အထိ ျဖစ္နိုင္တယ္အင္ဂ်င္ဝိုင္ျဖည့္ပါစစ္ေဆးျပဳျပင္ပါ၃။Heat မီးျပေနတယ္Heatတက္ေနတယ္ေမာင္းလို႔မရဘူးဂတ္စကတ္ျပတ္မယ္အင္ဂ်င္ခ်ရတဲ့အထိျဖစ္နိုင္တယ္

စစ္ေဆးပါျပဳျပင္ၿပီးမွဆက္ေမာင္းပါ၄။ညဘက္ေမာင္းေနရင္းေရွ႕မီးႀကီးေတြမလင္းေတာ့ဘူးေမာင္းလို႔ရတယ္မီးေသးဖြင့္ထားပါစုံမီးဖြင့္ထားပါတတ္နိုင္သမွ် ျဖည္းျဖည္းေမာင္းပါကိုယ့္လမ္းေၾကာအတြင္းကပဲေမာင္းပါအျမန္ျပဳျပင္ပါ

၅။ညဘက္ေမာင္းေနရင္း ေနာက္မီးေတြမလင္းေတာ့ဘူးေမာင္းလို႔ရတယ္ေနာက္ယာဥ္ဝင္တိုက္မယ့္အႏၱရယ္ရွိတယ္စုံမီးဖြင့္ထားပါတတ္နိုင္သမွ်ေဘးကပ္ေမာင္းပါအျမန္ျပဳျပင္ပါ၆။ABSမီးျပေနတယ္ေမာင္းလို႔ရတယ္စလစ္ျဖစ္မွာကို

မထိန္းေပးေတာ့ပါအရွိန္ေလ်ာ့ေမာင္းပါ႐ုတ္တရက္ဘရိတ္အကုန္နင္းတာကိုတတ္နိုင္သမွ်ေရွာင္ပါမိုးဖြဲဖြဲ ေရစပ္စပ္အေျခအေနမွာပိုသတိထားေမာင္းပါစစ္ေဆးျပဳျပင္ပါ၇။ဆီကုန္မီးျပၿပီေမာင္းလို႔ရတယ္မ်ားေသာအားျဖင့္4L,5L

ေလာက္လက္က်န္ရွိအုန္းမယ္အနီးဆုံးဆီဆိုင္ရွာၿပီးဆီျဖည့္ပါ8။SRSေလအိတ္မီးလင္းေနတယ္ေမာင္းလို႔ရတယ္ေလအိပ္အကာကြယ္မရနိုင္ေတာ့ပါခါးပတ္တပ္ထားပါဆင္ဆာပ်က္တာႀကိဳးျပတ္တာ ေဘာက္ပ်က္တာေၾကာင့္

လင္းတတ္ပါတယ္ကြန္ပ်ဴတာထိုးစစ္ၾကည့္ၿပီးပ်က္တဲ့ပစၥည္းလဲတာဝါယာရိန္းလိုက္တာလုပ္ရပါမယ္၉။တံခါးမီးလင္းေနတယ္ေမာင္းလို႔ရတယ္တံခါးေတြlock ေသခ်ာက်လားစစ္ၿပီးမွေမာင္းပါေရဝင္တာႀကိဳးျပတ္တာခလုတ္ျပတ္တေၾကာင့္

ျဖစ္တတ္ပါတယ္စစ္ေဆးျပဳျပင္ရပါမယ္၁၀။ဘရိတ္ကပ္ေနတယ္ေမာင္းလို႔မရဘူးရႉးအပူလြန္ၿပီး ေညွာ္နံ႕ထြက္လာမယ္ရႉးပ်က္စီးသြားမယ္ဘိရိတ္ကိုနင္းလိုက္လြတ္လိုက္လုပ္ၾကည့္ပါကားကို ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္လုပ္ၾကည့္ပါဘရိတ္

ကပ္ေနေသးရင္ျပဳျပင္သူကိုေခၚပါ၁၁။ဘရိတ္မမိဘူးေမာင္းလို႔မရဘူးယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္နိုင္တယ္ျပဳျပင္သူကိုေခၚပါ၁၂။ဘရိတ္ေလ်ာေနတယ္ေမာင္လို႔ရတယ္ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္နိုင္တယ္သတိထားၿပီးျဖည္းျဖည္းေမာင္းပါအနီးဆုံးဝပ္ေရွာတြင္စစ္ေဆးျပဳျပင္ပါ။

၁၃ဘရိတ္ဆီမီးလင္းေနတယ္ေမာင္းလို႔ရတယ္။ဘရိတ္မိလားနင္းၾကည့္ပါဘရိတ္မမိရင္ ေမာင္းလို႔မရပါဘရိတ္ဆီေလ်ာ့ေနလားစစ္ပါေလ်ာ့ေနရင္ျဖည့္ပါစစ္ေဆးျပဳျပင္ပါ၁၄။ဘက္ထြီမီးလင္းေနတယ္ေမာင္းလို႔မရဘူးလမ္းမွာထိုးရပ္သြားနိုင္တယ္

စက္သတ္ၿပီး ျပန္ႏွိုးမရျဖစ္မယ္အခ်ိဳ႕လွ်က္ထုတ္စက္လဲထားတဲ့ကားေတြမွာလင္းေနလည္းေမာင္းလို႔ရတယ္။ ျပဳျပင္သူကိုေခၚပါ၁၅။IMAမီးလင္းလာတယ္ေမာင္းလို႔ရတယ္IMAဘက္ထြီအပူခ်ိန္ျမင့္ေနတယ္ကားရပ္ခဏနားပါ

တံခါးေတြဖြင့္ထားပါIMA Fan ေလေပါက္ေတြမွာပိတ္ကာထားမိတာရွိရင္ ဖယ္ရွားပါမွန္ပိတ္အဲကြန္းဖြင့္ေမာင္းပါ၁၆။ ေသာ့ဘက္ထြီမီးျပေနတယ္ေမာင္းလို႔ရတယ္။ေသာ့ဘက္ထြီမေကာင္းတာလွိုင္းမမိတာျဖစ္နိုင္တယ္

၁၇။ကားကတြန႔္ဆုတ္တြန႔္ဆုတ္ျဖစ္ေနတယ္ေမာင္းလို႔ရတယ္ဆီစစ္ပိတ္ေနတာ ဆီပန႔္မေကာင္းတာ ပလပ္မေကာင္းတာပလပ္ကြိုင္မေကာင္းတာ ျဖစ္နိုင္တယ္စစ္ေဆးျပဳျပင္ရပါမယ္၁၈။ေခြးတိုက္မိၿပီး ေရတိုင္ကီေပါက္သြားတယ္

ေမာင္းလို႔မရဘူးCoolant ေတြထြက္ကုန္ၿပီးနံပတ္၃ၾကည့္အင္ဂ်င္Heatတက္လာမယ္။ ျပဳျပင္သူကိုေခၚပါ၁၉။ ေအာက္ပိုင္းတိုက္မိၿပီးဆီခံဗန္းကြဲသြားတယ္ေမာင္းလို႔မရဘူးအင္ဂ်င္ဝိုင္ဂီယာဝိုင္ေတြထြက္ကုန္ၿပီးနံပတ္၂ၾကည့္အင္ဂ်င္ဂီယာေဘာက္ပ်က္မယ္။ ျပဳျပင္သူကိုေခၚပါ

၂၀။ Drive belt ျပတ္သြားၿပီေမာင္းလို႔မရဘူးယာဥ္အႏၱရယ္ျဖစ္နိုင္တယ္စတီယာရင္ေလးသြားမယ္ဘရိတ္မာသြားမယ္ဘက္ထြီအားမဝင္ေတာ့ဘူးအဲကြန္းမေအးေတာ့ဘူး ျပဳျပင္သူကိုေခၚပါ၂၁။ကားကလူးၿပီးယိမ္းထိုးေနတယ္

ေမာင္းလို႔ရတာလည္းရွိမရတာလည္းရွိယာဥ္အႏၱရယ္ျဖစ္နိုင္တယ္တာယာေတြမေကာင္းတာဘီးနတ္ေတြေခ်ာင္ေနတာဟက္ေဘာေတြေခ်ာင္ေနတာဆြဲထိန္းေတြမေကာင္းေတာ့တာစတီယာရင္စနစ္ယိုယြင္းလာတာေအာက္ပိုင္းအစိတ္အပိုင္း

မ်ားမေကာင္းေတာ့တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္အျမန္ဆုံးစစ္ေဆးျပဳျပင္ပါမွတ္ခ်က္ကားအမ်ိဳးအစားနဲ႕ျပသနာမတူနိုင္တာကားအေၾကာင္းသိနားလည္းကြၽမ္းက်င္မႈမတူတာေၾကာင့္ ေလွနံဓါးထစ္မမွတ္ယူဘဲအေျခအေနအရလိုအပ္သလိုခ်ိန္ဆယူသင့္ပါတယ္

ကားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးသိပ္မသိသူမ်ားအတြက္အေထာက္အကူရေအာင္အေတြ႕အႀကဳံအရေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါကေမတၱာေရွ႕ထားေထာက္ျပေစလိုပါတယ္Ko Tun Oo