မိဘကိုဆဲဆိုေအာ္ဟစ္သူမ်ားလက္ရွိဘဝမွာတင္ခံစားရနိုင္တဲ့ဒဏ္(၁၀)ပါးကိုယ္ကမွန္သည္ျဖစ္ေစမွားသည္ျဖစ္ေစမိဘေတြကိုေဒါသတႀကီးေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ျပန္လာေျပာဆိုရင္လက္ရွိပစၥဳန္ပၸန္ဘဝမွာဒဏ္ဆယ္ပါးထဲကအနည္းဆုံးတစ္ပါး

ပါးသင့္တတ္တယ္။ဒဏ္ဆယ္ပါးကဘာေတြလဲ၁ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာေဝဒနာခံစားရျခင္း၂။ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီးျခင္း၃။အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း၄။႐ူးသြပ္ျခင္း၅။မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း၆။အႀကီးအက်ယ္စြပ္စြဲခံရျခင္း၇။မိဘ၊သားသမီး၊ဇနီးမယား၊

ေဆြမ်ိဳးမ်ားပ်က္စီးျခင္း၈။စည္းစိမ္ခ်မ္းသာပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္း၉။ေနအိမ္စသည့္မီးေလာင္ျခင္း၁၀။ငရဲက်ေရာက္ျခင္းဒါေၾကာင့္ကိုယ္ကမွန္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွမိဘေတြကိုေဒါသတႀကီးေအာ္ဟစ္ႀကီးက်ယ္ျပန္လွန္မေျပာဆိုသင့္ဘူးေပါ

အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္နားဝင္ေအာင္ေအးေအးေဆးေဆးသာေျပာရတယ္။အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ျပန္ေျပာလို႔မွလက္မခံရင္လည္းသူတို႔ကြယ္ရာကေနေရွာင္ထြက္သြာလိုက္ပါ။မိဘေတြစိတ္ဆိုးေျပေလာက္မွေျဖးေျဖးျခင္းသူတို႔ကိုျပန္ရွင္း

ျပလိုက္ပါ။အကယ္၍မိဘမ်ားကိုလြန္လြန္က်ဴးက်ဴးျပန္ေျပာမိၿပီဆိုရင္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕သြားၿပီးဝန္ခ်ကန္ေတာ့ ေတာင္းပန္ပါမိဘကိုဖြင့္ေျပာၿပီးဝန္ခ်ကန္ေတာ့နိုင္ရင္ ေတာ့ပိုေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။သားလိမၼာ၊သမီးလိမၼာမ်ားျဖစ္နိုင္ၾကပါေစခင္ဗ်ား