ေ႐ႊအတုအစစ္အလြယ္ခြဲျခားနည္း(၄)မ်ိဴးေ႐ႊကိုအတုလားအစစ္လားဆိုတာအျမင္နဲ႕အလြယ္တကူဆုံးျဖတ္လို႔မရပါဘူး ဗဟုသုတရေစရန္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ရွင့္သံလိုက္ကိုအသုံး ျပဳစမ္းသပ္ျခင္းသံလိုက္ကိုအသုံးျပဳၿပီးစမ္းသပ္တဲ့အခါေ႐ႊ

အစစ္ဆိုရင္သံလိုက္နဲ႕ကပ္ပါလာျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲေ႐ႊအတုဆိုရင္သတၱဳပါဝင္တဲ့အတြက္သံလိုက္နဲ႕ကပ္ပါလာတာကိုၾကည့္ၿပီးခြဲျခားေပးနိုင္ပါတယ္။ေရကိုအသုံးျပဳစမ္းသပ္ျခင္းေရျဖည့္ထားတဲ့ဖန္ခြက္ထဲသို႔ေ႐ႊကိုနစ္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါစစ္မွန္

တဲ့ေ႐ႊဟာသိပ္သည္းဆမ်ားတဲ့သတၱဳျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရထဲသို႔ခ်က္ျခင္းနစ္ျမဳပ္သြားတာေတြ႕ရမွာပါေရေပၚေပါ ေလာေပၚေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ေ႐ႊအစစ္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရွိနိုင္ပါတယ္တစ္ခုသတိထားရမွာကေတာ့သိပ္သည္းဆမ်ား

တဲ့သတၱဳကိုအသုံးျပဳထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့နစ္ျမဳပ္သြားနိုင္တာမို႔ေရကိုအသုံးျပဳစမ္းသပ္တဲ့အခါအထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါတယ္ရွင့္ရွာလကာရည္ကိုအသုံးျပဳစမ္းသပ္ျခင္းမီးဖို ေခ်ာင္သုံးပစၥည္းျဖစ္တဲ့ရွာလကာရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီးေတာ့

လည္းေ႐ႊအတုနဲ႕အစစ္ကိုးလြယ္လြယ္ကူကူခြဲျခားနိုင္ပါတယ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမယ့္ေ႐ႊကိုရွာလကာရည္နဲ႕ထိေတြ႕လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာအေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္းမ်ိဳးမရွိရင္ေတာ့ေ႐ႊအစစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိနိုင္ပါတယ္။အေရာင္ေျပာင္းလဲသြားတယ္ဆို

ရင္ေတာ့ေ႐ႊအစစ္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။နိုက္ထရစ္အက္စစ္ျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္ေ႐ႊကိုနိုက္ထရစ္အက္စစ္ျဖင့္စိမ္ၾကည့္တဲ့အခါေ႐ႊအစစ္ဆိုရင္ေတာ့အက္စစ္နဲ႕ဓာတ္ျပဳျခင္းမရွိပဲအေရာင္တိုင္းရွိေနမွာပါ။ေ႐ႊအတုဆိုရင္ေတာအက္စစ္နဲ႕

ဓာတ္ျပဳသြားၿပီးေတာ့သတၱဳရဲ႕မူလအေရာင္ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းလမ္းေလးေတြကေတာေ႐ႊအတုအစစ္ကိုလြယ္ကူတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕ခြဲျခားနိုင္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ခရက္တစ္