ကူညီဆက္သြယ္ေပးၾကပါဇြဲကပင္ေတာင္တက္ရင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးေပ်ာက္ဆုံးေန ဇြဲကပင္ေတာင္တက္ရင္ေပ်ာက္ဆုံးေနသူသမီးငယ္စီးနင္းလာခဲ့ေသာဆိုင္ကယ္သည္ေတာင္ေျခတြင္ရွိေနေသးျခင္းေတာင္ေပၚတစ္ေနရာတြ

င္၄င္း၏ဖိနပ္ေတြ႕ခဲ့ျခင္းမ်ားအရေတာင္ေပၚတြင္ရွိေနေသးသည္ဟုယူဆရပါသျဖင့္ရွာေဖြေနျခင္းျဖစ္ပါသည္သို့ေသာ္အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ေၾကာင့္ေတာင္ေျခသို့ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါကသိရွိဆက္သြယ္ေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္မီးသတ္တပ္

ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုသိရပါသည္ေနာက္ဆုံးရသတင္း၂၆.၆.၂၀၂၀.၃.၄၀နာရီဇြဲကပင္ေတာင္တက္ရင္းေပ်ာက္ဆုံးေနေသာအမ်ိဳးသမီးမဇာျခည္ျမင့္ျမတ္အသက္၂၀၏ဆိုင္ကယ္ေသာ့အားေတာင္ေပၚ

တစ္ေနရာ၌ေတြ႕ရွိ၍ေဒသခံႏွစ္ဦးထံမွရရွိေသာေသာ့ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ရာဆိုင္ကယ္ေသာ့အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းအားအတည္ျပဳေတြ႕ရွိခဲ့သူမ်ားဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးနိုင္ပါသည္ေနာက္ဆက္တြဲထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမည္ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း၀၉၄၂၂၄၈၈၅၀၇၀၉၂၅၅၉၉၇၄၇၃၀၉၇၉၁၅၇၅၁၅၃။

ကူညီဆက္သြယ္ေပးၾကပါဇြဲကပင္ေတာင္တက္ရင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးေပ်ာက္ဆုံးေနဇြဲကပင္ေတာင္တက္ရင္ေပ်ာက္ဆုံးေနသူသမီးငယ္စီးနင္းလာခဲ့ေသာဆိုင္ကယ္သည္ေတာင္ေျခတြင္ရွိေနေသးျခင္းေတာင္ေပၚတစ္ေနရာတြ

င္၄င္း၏ဖိနပ္ေတြ႕ခဲ့ျခင္းမ်ားအရေတာင္ေပၚတြင္ရွိေနေသးသည္ဟုယူဆရပါသျဖင့္ရွာေဖြေနျခင္းျဖစ္ပါသည္သို့ေသာ္အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ေၾကာင့္ေတာင္ေျခသို့ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါကသိရွိဆက္သြယ္ေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုသိရပါသည္ေနာက္ဆုံးရသတ

င္း၂၆.၆.၂၀၂၀.၃.၄၀နာရီဇြဲကပင္ေတာင္တက္ရင္းေပ်ာက္ဆုံးေနေသာအမ်ိဳးသမီးမဇာျခည္ျမင့္ျမတ္အသက္၂၀၏ဆိုင္ကယ္ေသာ့အားေတာင္ေပၚတစ္ေနရာ၌ေတြ႕ရွိ၍ေဒသခံႏွစ္ဦးထံမွရရွိေသာေသာ့ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ရာဆိုင္ကယ္ေသာ့အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းအားအတည္ျပဳေတြ႕ရွိခဲ့သူမ်ာ

းဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးနိုင္ပါသည္ေနာက္ဆက္တြဲထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမည္ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း၀၉၄၂၂၄၈၈၅၀၇၀၉၂၅၅၉၉၇၄၇၃၀၉၇၉၁၅၇၅၁၅၃။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here