ပစၥည္းေကာက္ရသူရဲ႕ဥပေဒအရလုပ္ပိုင္ခြင့္လူတစ္ေယာက္ဟာမိမိမပိုင္တဲ့ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာကိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာေတြ႕ရွိခဲ့ရင္သူဟာဒီပစၥည္းကိုေကာက္ယူသိမ္းဆည္းလို႔ရသလိုမေကာက္ဘဲဒီအတိုင္းထားလို႔လည္းရပါတယ္

ျမန္မာစကားပုံမွာ ေရအဆုံးကုန္းတစ္ဝတ္လို႔ဘယ္လိုပဲဆိုဆိုသူတစ္ပါးပိုင္ပစၥည္းကို ကိုယ္ကေကာက္ယူလိုက္ေပမယ့္ကိုယ္ဘယ္လိုမွမပိုင္ပါဘူးပဋိညာဥ္ဥပေဒသေဘာအရဆိုလွ်င္ေကာက္ယူလိုက္တဲ့သူမွာ ထိုက္သင့္တဲ့တာဝန္ေရာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အခြင့္အေရးပါ ေပၚလာပါတယ္ပုဒ္မ၇၁မွာလူတစ္ဦးဟာအျခားသူပိုင္ပစၥည္းကို ေတြ႕ရွိလို႔သိမ္းယူထားရင္ ေခတၱအပ္ႏွံသူ(bailee)မွာတာဝန္ရွိသလိုမ်ိဳး သူ႕မွာလည္းအလားတူတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္ေကာက္ရတဲ့ပစၥည္းကို

ထိုက္သင့္တဲ့သတိဝီရိယနဲ႕ပိုင္ရွင္ကိုျပန္မရွာဘဲသုံးစြဲမိရင္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ပိုင္ရွင္ကိုေတြ႕လို႔ပစၥည္းျပန္ေပးရင္လည္းဥပေဒကေပးတဲ့အခြင့္အေရးကိုရရွိပါတယ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၄၀၃ရဲ႕ရွင္းလင္းခ်က္၂မွာပစၥည္းေကာက္ရသူဟာ

ပစၥည္းပိုင္ရွင္ကိုသိရက္နဲ႕ ျဖစ္ျဖစ္ပစၥည္းပိုင္ရွင္ရွာေတြ႕နိုင္တဲ့နည္းလမ္းရွိပါရဲ႕နဲ႕ရွာေတြ႕ေအာင္မႀကိဳးစားပဲျဖစ္ျဖစ္သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္ထိသိမ္းဆည္းထားျခင္းမျပဳဘဲကိုယ္က်ိဳးသုံးစြဲရင္အလြဲသုံးစားမႈက်ဴးလြန္တာပဲျဖစ္တယ္လို႔ျပ႒ာန္းထားပါတယ္

ပစၥည္းေကာက္ရသူ၏တာဝန္မ်ားပစၥည္းေတြ႕ရွိသူေတြရဲ႕တာဝန္ေတြဟာ ေခတၱအပ္ႏွံခံရသူရဲ႕တာဝန္ေတြနဲ႕အတူတူပဲလို႔ပုဒ္မ(၇၁)မွာ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္ပစၥည္းေကာက္ရသူအေနနဲ႕ ေဆတၱအပ္ႏွံခံရသူအျဖစ္ တာဝန္ရွိသူေတြကို ၿခဳံၿပီး

ေျပာရမယ္ဆိုရင္(က)ပစၥည္းေတြ႕ရွိသူဟာ ေတြ႕ရွိတဲ့ပစၥည္းအေပၚမွာသာမန္သတိဝီရိယရွိသူတစ္ဦးကသူ႕ပစၥည္းအေပၚထိန္းသိမ္းသလိုထိန္းသိမ္းရပါမယ္အဲဒီလိုထိန္းသိမ္းပါလွ်က္ပစၥည္းပ်က္စီးသြားရင္ေတာ့တာဝန္မရွိပါဘူး

(ခ)ေကာက္ရတဲ့ပစၥည္းကိုကိုယ္က်ိဳးအတြက္မသုံးစြဲရပါဘူး(ဂ) ေကာက္ရတဲ့ပစၥည္းနဲ႕မိမိပိုင္ပစၥည္းေတြကို ေရာႏွောမပစ္ရပါဘူး(ဃ)ပစၥည္းပိုင္ရွင္အစစ္ကို ေတြ႕ရွိဖို႔ႀကိဳးစားရပါမယ္။ပစၥည္းေကာက္ရသူရဲ႕အခြင့္အေရးမ်ား

(၁)လက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ပစၥည္းေကာက္ရသူဟာသူေကာက္ရတဲ့ပစၥည္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ ပစၥည္းကိုလက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ရွိတယ္အဲ့ဒီလိုသိမ္းဆည္းၿပီးပိုင္ရွင္ကိုရွာေဖြရာမွာကုန္က်စရိတ္နဲ႕ပင္ပန္းမႈ

အတြက္ရသင့္ရထိုက္တဲ့စရိတ္ေတြကိုမရမခ်င္းပစၥည္းကိုပိုင္ရွင္ထံျပန္မေပးဘဲ ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ရွိပါတယ္သိုေပမယ့္ အဲ့ဒီကုန္က်စရိတ္ေတြ ရဖို႔အတြက္ တရားမစြဲနိုင္ပါ။(ပုဒ္မ၁၆၈)(၂)ဆုေငြအတြက္တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ပစၥည္း

ပိုင္ရွင္က သူ႕ပစၥည္းေတြျပန္မေပးရင္ ဆုေငြဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ် ေပးမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းထားရင္ ပစၥည္းေကာက္ရသူကအဲ့ဒီဆုေငြရရွိဖို႔အတြက္ တရားစြဲဆို ေတာင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဆုေငြမရမခ်င္း ပစၥည္းေတြကို ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ရွိပါတယ္

(၃)ေရာင္းခ်ပိဳင္ခြင့္ပစၥည္းေကာက္ရသူဟာ(က) ထိုက္သင့္တဲ့ဝီရိယထုတ္ၿပီးရွာေဖြေပမယ့္ပိုင္ရွင္ကိုမေတြ႕ရတဲ့အခါ(ခ)ပိုင္ရွင္ကိုေတြ႕ေပမယ့္သူကပစၥည္းေကာက္ရသူရဲ႕ဥပေဒနဲ႕အညီရသင့္ရထိုက္တဲ့စရိတ္ေတြကို ေပးဖို႔ျငင္းဆိုတဲ့အခါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

(ဂ)ကုန္ပစၥည္းဟာယိုယြင္းပ်က္စီးမယ္၊တန္ဖိုးအႀကီအက်ယ္ဆုံးရႈံးမယ္လို႔စိုးရိမ္ဖို႔အေၾကာင္းရွိေသာအခါ(ဃ)ပစၥည္းေကာက္ရသူရဲ႕တရားသျဖင့္ကုန္စရိတ္ေတြဟာပစၥည္းတန္ဖိုးရဲ႕သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖစ္ေနတဲ့အခါ ေတြ႕ရွိတဲ့ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်နိဳင္ပါတယ္ပုဒ္မ၁၆၉ဥပေဒအသိတိုးပြားေစဖို႔ရည္႐ြယ္ရင္းVia:ေဒၚလွလွေမာ္