႐ြာေျမကိုဝယ္မယ္ဆိုသိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား႐ြာေျမဆိုသည္မွာ ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္တြင္လူအမ်ားေနထိုင္ရန္သီးသန႔္သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္ပါမစ္ဂရန္တို႔ကဲသို႔စာ႐ြက္စာတမ္း

အေနႏွင့္သီးျခားပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရွးအစဥ္အဆက္က ဘိုးဘြားမ်ားလက္ထက္မွသတ္မွတ္လာခဲ့ေသာနယ္နိမိတ္အတိုင္းမ်ိဳးဆက္တဆက္ၿပီးတဆက္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကၿပီးစာခ်ဳပ္အေနႏွင့္အေရာင္းအဝယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္႐ြာႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာဧရိယာမ်ားမွာတခါတေလတြင္လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေနတတ္ၿပီးကြၽဲႏြားလႊတ္ေက်ာင္းရန္ ခ်န္လွပ္ထားေသာစားက်က္ေျမမ်ားလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားလည္း

တဆက္တစပ္တည္းတည္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရဖူးပါသည္႐ြာေျမကိုဝယ္ယူရာတြင္သတိထားစရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ(၁)႐ြာေျမျဖစ္ေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ အနီးအပါးတြင္ေနထိုင္ေသာ႐ြာခံလူႀကီးမ်ား၊ပါတ္ဝန္းက်င္ရွိ

႐ြာေျမတြင္ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ နယ္ခံ လူထုမ်ားအားေမးျမန္းစုံစမ္းၿပီး ေနရာႏွင့္တကြဟုတ္မဟုတ္ေသေသခ်ာခ်ာသတိျပဳဝယ္ယူသင့္ပါသည္(၂)အခ်ိဳ႕ ေျမကြက္ေရာင္းခ်သဴမ်ားမွလယ္ေျမအား႐ြာေျမ၊ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသဖြယ္စိတ္ပိုင္း

ေရာင္းခ်တတ္ပါသည္ထိုေျမကြက္မ်ားကို ဝယ္ယူမိသူမ်ားမွာ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ခြင့္မရ၊ အမည္ေပါက္လဲေျပာင္းလဲမရသျဖင့အခက္အခဲႀကဳံ ေငြလဲဆုံး႐ူံးခဲ့ၾကရသည္ကိုၾကားသိခဲ့ဖူးပါသည္(၃)အခ်ိဳ႕က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ

သက္တမ္းရွည္ၾကာစာေနထိုင္ခဲ့သျဖင့္႐ြာေျမျဖစ္သေယာင္ႏွင့္ေရာင္းခ်ေသာ္လည္းအမွန္တကယ္မွာလယ္ေျမတြင္ေဆာက္လုပ္ထားေသာအိမ္ကေလးမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္(၄)႐ြာေျမ ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းလာျခင္းကို

ေသခ်ာစြာစီစစ္ရာမွဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းနယ္နိမိတ္ဧရိယာတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာက်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုႀကဳံေတြ႕ခဲ့ပါသည္(၅)႐ြာေျမကိုဝယ္ယူၿပီးပါက ၿခံခတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္ဧရိယာသတ္မွတ္ခ်က္

မွာပါမစ္ဂရန္တို႔ကဲ့သို႔အတိအက်မရွိတတ္ပဲခန႔္မွန္းသာအဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းသို႔မဟုတ္ခန႔္မွန္းျဖင့္သာ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္႐ြာခံမ်ားပင္တိက်စြာသိရန္ခက္ခဲျခင္းမ်ားႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္ၿခံမခတ္ပဲထားမိပါက ေနာင္ႏွစ္

ေပါင္းမ်ားစြာမွအ႐ူပ္အရွင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကသစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဝါးပင္မ်ားျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးဧရိယာကိုပိုမိုေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းမပြားရေလေအာင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

စတင္ဝယ္ယူစဥ္ကတည္းကၿခံခတ္ထားသင့္ပါသည္လူတိုင္းမဟုတ္ပါရိုးသားေသာနယ္ခံမ်ားစြာ ရွိပါသည္(၆)႐ြာေျမမ်ားသည္ ဧရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရွိေနနိုင္ပါသည္။50×60 /45×90/60×120စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္စိတ္ပိုင္းေရာင္းခ်ေသာ သူမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း ဧရိယာသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဝယ္ယူရန္သာျဖစ္ပါသည္။Via;ဥပေဒေရးရာ