ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္လက္သန္းဒုတိယအဆစ္မွမွဲ႔ပိုင္ရွင္လြန္ခဲ့ေသာေဆာင္းအကုန္ေႏြအကူးအခ်ိန္ကျဖစ္၏အြန္လိုင္းမွဖုန္းနံပါတ္ရ၍  ကြၽႏ္ုပ္ထံသို႔ဖုန္းတစ္လုံးဝင္လာေလသည္၊လကၡဏာလာေရာက္စစ္ေဆးျခင္သည့္အတြက္ကြၽႏ္ုပ္၏ ေဟာခန္းလိပ္စာအား ေမးျမန္း ၿပီးေနာက္လာေရာက္ရမည့္အခ်ိန္အားရက္ခ်ိန္းေပးခဲ့ရေလ၏။

အလြန္ေဝးကြာလွေသာေဒသမွလာေသာဧည္သည္လည္းခ်ိန္းဆိုထားသည့္အခ်ိန္တြင္ေရာက္၍လာရာေဟာခန္းသို႔ထိုင္ေစခဲ့၏။ထိုက္သင့္ေသာစကားေျပာၿပီးေနာက္ထိူသူအားလကၡဏာႏွင့္ဇာတာစစ္ေဆးေပးပါရန္ ကြၽႏ္ုပ္လည္းသူ၏လက္ဖဝါးအား အသက္တိုင္းထြာရန္ အတြက္လကၡဏာ ရွင္၏ ေမြးသကၠရာဇ္ ကိုေတာင္းခဲ့၏၊

တိုင္းထြာၿပီးေနာက္ ထူးျခားအမွတ္အသားမ်ားအား ရွာေဖြခဲ့၏။ထူးျခားသည္က လကၡဏာရွင္၏လက္သန္းတြင္မွဲ႔နက္တစ္လုံးပါရွိေန၏၊ ထို႔မွဲ႔သည္ ဒုတိယ အဆစ္တြင္ ပါရွိေနေလသည္၊အေဟာေပးရန္အတြက္အသက္လမ္းေၾကာင္းအားစစ္ေဆးရ၏၊ လကၡဏာရွင္လဲ တိတ္ဆိတ္စြာနားေထာင္ေနေလသည္၊ စတင္အေဟာေပး၏၊

လကၡဏာရွင္ဟာဆက္သြယ္ေရးေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အ႐ွဴံးေပၚထားလိမ့္မည္၊ထိုအရာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ဆုံးရႈံးထားမည္၊ ထို႔အတြက္အခုအခ်ိန္မွာေငြေၾကးအထိနာထားတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ေဟာခဲ့၏။လက္သန္းသည္ဆက္သြယ္ေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊သိပၸံအတတ္ပညာတို႔ႏွင့္ေငြေၾကးရွာေဖြႏိုင္မွဴပိုင္ဆိုင္မွဴတို႔ကို

ရည္ၫြန္းၿပီးထိုအရာေတြျည့္စုံဖို႔ဆိုရင္လက္သန္းတြင္အျပစ္အနာအဆာမ်ားကင္းသင့္သည္။အျပစ္အနာျဖစ္ေစမည့္မွဲ႔ကန္႔ လန္႔စင္းမ်ားပါရွိခဲ့ရင္ထိုအရာေတြကိုေလ်ာ့ေစၿပီးထို႔သို႔ေလ်ာ့မည့္အရာကိုလည္းအသက္လမ္းေၾကာင္း၊ ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေတြးေခၚသင့္ေပသည္၊အသက္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္တြဲဖတ္၍ မေကာင္းခဲ့ပါက

ႀကိဴးစားအားထုတ္မွဴ လြဲေခ်ာ္ျခင္း၊ မျပဳလုပ္သင့္သည္ကို ျပဳလုပ္မိ၍ ျဖစ္ျခင္း၊ ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္တြဲဖတ္၍မေကာင္းခဲ့ပါက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွားယြင္းျခင္း၊ ကံလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တြဲဖက္၍မေကာင္းခဲ့ပါကကံတရားကပင္လကၡဏာရွင္အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ အမွားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေစရန္ ရည္ၫြန္းျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစၿပီး

မေကာင္းသည့္အမွတ္အသားက်ေရာက္ခဲ့ပါကထိုက်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔၌ ထိုကံမေကာင္းျခင္းကို ထိပ္ဆုံးအေနႏွင့္မေကာင္းက်ိဴးကို အဓိကထား၍ အက်ိဴးေပ၏။ထိုအရာေတြကိုဆက္စပ္ေတြးေခၚၿပီး အခုကဲ့သို႔ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္ဟု လကၡဏာရွင္အားရွင္းျပရင္းေဟာေျပာခဲ့၏။

လကၡဏာရွင္ဟာအခုရွင္းျပတဲ့အထဲမွ႐ုတ္တရက္ကံမေကာင္းေစေသာအမွတ္အသားက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးလိုက္၏၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လကၡဏာရွင္သည္ကံလမ္းေၾကာင္းမပါရွိျခင္း၊ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ေရာက္ရွိအသက္၏ ေနရာတြင္သန္႔ရွင္းျခင္း ေထာင္အမွတ္အသားလုံးဝမပါရွိျခင္း

တို႔ေၾကာင့္အခုျဖစ္တဲ့အရာကိုေဟာရမည္ဆိုလ်င္လုပ္ကိုင္ေနက်လုပ္ကိုင္ရင္း႐ုတ္တရက္ကံမေကာင္းမွဴႀကဳံလာလို႔ေငြေရးခက္ခဲေနရလိမ့္မည္အေဟာထပ္ေပးခဲ့၏၊ထိုအခါလကာင္းအရာ ကိုကၡဏာရွင္မွ ျဖစ္ပ်က္သည့္အေၾ ရွင္းျပေလေတာ့သည္၊ ဆက္သြယ္ေရးကို အဓိကထားၿပီး၁၂ဘိန္း တြဲကားမ်ားျဖင့္သစ္ကူန္ကူးခဲ့ရာ

ကူးေနက်အတိုင္း အဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၃ လခန္႔က ဖမ္းဆီးခံရ၍ သိန္း ၅ ေထာင္ခန္႔ ဆုံးရႈံးႏွစ္နာမွဴ့ရွိခဲ့ၿပီး အခုအခါ ေငြမ်ားနည္းပါးသြားသျဖင့္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ေျပာျပ၏၊ ထို႔အတြက္ ထိုလုပ္ငန္းကို နားၿပီး ေနာက္ မည္သည့္လုပ္ငန္းျဖင့္ ခ်မ္းသာမွဴကိုျပဳလုပ္သင့္သည္ကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာ၏။

ကြၽႏ္ုပ္လဲ လကၡဏာ ရွင္၏ ေမြးခ်ိန္ ေမြးေဒသ ေမြးနာရီတို႔ကို ေပးေစ၍ ဇာတာတစ္ေစာင္ တြက္ထုတ္ၿပီး ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အတန္႔ဘာဝတို႔ကို အားဗလခြဲထုတ္၍ ေဟာေသာ အဌဝဂၢ ပညာျဖင့္ လကၡဏာ ရွင္၏ အက်ိဴးေပးမည္အခ်ိန္ ႏွစ္ လ ရက္တို႔ကို တြက္ထုတ္၍ စီးပြားေရးအက်ိဴးေပးႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကို တြက္ထုတ္ေပးခဲ့၏၊ လကၡဏာရွင္လဲေက်နပ္၏၊

ထို႔ေနာက္ မည့္သည့္လုပ္ငန္းျဖင့္ အက်ိဳးေပးမည္ကို အဌဝဂၢ ပညာျဖင့္ ခြဲျခားျခင္း၊ လကၡဏာ ႏွင့္ခြဲျခားျခင္း၊ ေနရာေဒသအတြက္ ခြဲျခားၿပီး တိက်စြာ ေဟာေပးႏိုင္ခဲ့၏။ လကၡဏာ ရွင္လဲ ေက်နပ္ကာ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ႀကိဳတင္သိခဲ့ရရင္ေရာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသလားဟု ေမးရာ ကြၽႏ္ုပ္လဲ လကၡဏာ ရွင္အား စိတ္ထဲ၌ ရွင္းလင္းေစရန္အတြက္ ရွင္းျပခဲ့ေပး၏။

လကၡဏာရွင္၏လက္တြင္ပါေသာအေရးအေၾကာင္းမ်ားသည္တျခားသူတြက္မဟုတ္သလိုတျခားသူမ်ားလာေရာက္ထည့္ေပးထားျခင္းမဟုတ္၊အေရးအေၾကာင္းေသးေသးေလးကပင္လကၡဏာရွင္အတြက္မည့္သို႔မွ ေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ လကၡဏာ ရွင္ ကံေကာင္း၍ အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္ေရာက္မည့္အခါတြင္လဲ

မည္သူမွ် လကၡဏာ မွအမွတ္အသားကို လာေရာက္ယူ၍ မရေၾကာင္းရွင္းျပ၏။ ထိူ့ေနာက္ ကမၻာ ေလာကႀကီးကို သဘာဝတရားႀကီးကတန္းတူညီမွ်ထားသည္ကိုလူသားတိုင္းသိၾက၏၊ လူသားတိုင္းလက္ခံၾက၏၊ထိုေၾကာင့္ကမၻာေျမ-ၿဂိဳဟ္:ကို လူသားတိုင္း ေနၾက၍ ေကာင္းကင္မွ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ တူည္ီစြာသက္ေရာက္၏ ၊

မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္းမရွိသလို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ အရာမ်ားအား လဲ တန္းတူညီမွ်ေပးစြမ္း၏။ထို႔ေၾကာင့္မိမိေမြးေသာအခ်ိန္တြင္ရွိေသာကံတရားကို မည္သူ့မွ်ေျပာင္းလဲ ၍မရေသာေၾကာင့္လကၡဏာရွင္၏ အဆိုး၊အေကာင္းကိုလည္းမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေျပာင္းလဲ၍ မရေၾကာင္းေျပာျပရ၏

ကြၽႏ္ုပ္လဲ မိမိမိတ္ေဆြမ်ာစိတ္အစဉ္၌စိုးရိမ္မွဴ့မ်ားျဖင့္မရွိေစရန္အတြက္ စကားတစ္ခြန္းအားေျပာေပးခဲ့၏။လကၡဏာရွင္ေမြးတုန္းက ၿဂိဳဟ္ေတြသာေျပာင္းလဲ၍ ရခဲ့မည္ဆိုရင္ေတာ့ကံတရားေတြေျပာင္းလဲႏိုင္မွာပါအဲ့လိုမွာမဟုတ္ရင္ေတာ့လကၡဏာ ရွင္ကိုမည္သူကမွကံတရားလာေျပာင္းေပးလို႔ ၊

ကံကိုျပဳျပင္ေပးလို႔မရပါဘူးဟု ေျပာေပးခဲ့ရာလကၡဏာရွင္လည္းေက်နပ္အားရကာေနာက္လုပ္မည့္အလုပ္အတြက္အစက စရမည္မို႔အဌဝဂၢပညာျဖင့္တရက္ျခင္းအတြက္ကံေကာင္းကံဆိုးကိုတိက်ေစရန္အတြက္တစ္ႏွစ္စာေဟာစတမ္းကိုအပ္ႏွံခဲ့ ၏။ ကြၽႏ္ုပ္လဲတမုတ္ေရႊဂူႀကီးဘုရား၏သမိုင္းေၾကာင္းကိူရွင္းျပရင္းဘုရားဖူးလိုက္ပို႔ရင္း

ေက်ာက္ဆည္တံတားဦးလမ္းမဆီသို႔လိုက္ပို႔ခဲ့ေပး၏။ကြၽႏ္ုပ္လဲေဟာစတမ္းကို၅ရက္ၾကာအေသးစိတ္တြက္ခ်က္ၿပီးေရးၿပီးေသာအခါကားဂိတ္မွပို႔ေပး၍ေဟာစတမ္းဖတ္ေစခဲ့၏။ဆရာေဝမင္းBsc(phys) Dip.in palmistry science (H.A. P. R.I)ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ေရႊဂူႀကီးဘုရား၏ ေတာင္ဘက္က်ီးျပရြာ ph”09894666285

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here