ဂရံေျမကိုနည္းစနစ္က်က်ဝယ္ယူနည္းနဲ႕မိမိအမည္ေပါက္ရေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားေျမဂရန္အမည္ေပါက္ရေအာင္ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္မလဲေျမဂရန္အမည္ေပါက္ရေအာင္ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ရမလဲဆိုတာသိခ်င္လို႔ပါ

မိတ္ေဆြတစ္ဦးကစာေရးသူ႐ြိရာ႐ုံးခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဆြးႏြေး ျခင္းျဖစ္သည္ဦးတင္က ေျမကြက္ဝယ္ထားလို႔လားဟုတ္ကဲ့ဆရာ၊အိေမၠတာ့ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ေလးေတာ့ပါတယ္ ေျပာတယ္။ ေျမကြက္ကဂရန္ေျမကြက္ဆိုေတာ့ဝယ္ထားရင္ေကာင္းမလားလို႔

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဂရန္ဓာတ္ပုံမိတၱဴပါမလာဘူးလားအခုကစုံစမ္း႐ုံအဆင့္ပဲဆို ေတာ့ဂရန္ဓာတ္ပုံမိတၱဴမရခဲ့ေသးဘူးစရန္ေငြမခ်ရေသးဘူးေပါ့ဟုတ္ပါတယ္ဆရာဘယ္လိုအဆင့္ေတြေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတာလဲသိခ်င္လို႔ဆရာ့ဆီဝင္လာတာေျမဂရန္မွာ

ေရာင္းမယ္ဆိုသူ ရဲ႕အမည္ေပါက္လားအက်ိဳးေဆာင္အိမ္ပြဲစားေျပာတာေတာ့ ေရာင္းသူအမည္ေပါက္လို႔ ေျပာတယ္ထင္တယ္ဂရန္အမည္ ေပါက္ျဖစ္လို႔အဆင္ေျပတယ္လို႔ ေျပာတာပဲဆရာေရာင္းသူကိုယ္တိုင္ ေျမဂရန္အမည္ေပါက္

ဆိုရင္ေတာ့လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္အဆင့္ကနည္းနည္းသက္သာသြားတာေပါ့ဒါေပမယ့္ေျမဂရန္အမည္ေပါက္ျဖစ္သူကကြယ္လြန္သြားမယ္ေျမဂရန္အမည္ေပါက္သူထံကမွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္မျပဳလုပ္ဘဲဝယ္သူထပ္ဆင့္ေရာင္းတာလည္းရွိတတ္တယ္

ပထမဆုံးဘယ္လိုစိစစ္ေဆာင္႐ြက္ရမလဲဆရာေရာင္းသူက ေျမဂရန္ဓာတ္ပုံမိတၱဴမေပးရင္ေတာ့ ေျမကြက္အမွတ္၊ဂရန္အမည္ေပါက္အမည္၊အတိုင္းအတာ၊ ႏွစ္ ၆ဝ ဂရန္ ဟုတ္မဟုတ္ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေရးမွတ္ယူၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္

ခန္းမမွာရွိတဲ့ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈဌာနမွာသြားေရာက္စုံစမ္းရပါတယ္အခ်ိဳ႕ ေျမကြက္ေတြကကန႔္ကြက္ထားတာေတြလည္းရွိတတ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္ဟုတ္ပါသလားျဖစ္နိုင္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္

သြားေရာက္စုံစမ္းတဲ့အခါမွာ ေရာင္းသူအမည္နဲ႕ဂရန္မွာအမည္ေပါက္ ေနသလားကန႔္ကြက္သူရွိမရွိ၊ဂရန္သက္တမ္းကုန္မကုန္ဆိုတဲ့အခ်က္ ေတြကိုအဓိကစုံစမ္းရမွာျဖစ္တယ္ဒီအခ်က္ေတြ ျပည့္စုံရင္အ ေရာင္းအဝယ္လုပ္လို႔ရၿပီလား

ေျမဂရန္အမည္ေပါက္က ေရာင္းမည့္သူ႕ရဲ႕အမည္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ႏွစ္၆ဝဂရန္သက္တမ္းမကုန္ေသးဘူးျဖစ္မယ္ကန႔္ကြက္ထားသူလည္းမရွိဘူးဆိုရင္စရန္ေပးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလို႔ရၿပီေပါ့အေရာင္းအဝယ္စရန္ေပးစာခ်ဳပ္-ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးၿပီဆို

ေတာ့အေရာင္းအဝယ္မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ကိစၥကဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ရပါသလဲအဆင့္ေတြကေတာ့မ်ားတယ္၊ဦးတင္နားလည္ေအာင္ ေျပာရရင္၁။ဂရန္အမည္ေပါက္သူထံကတိုက္ရိုက္ဝယ္မယ္ဆိုရင္ေရာင္းသူဂရန္အမည္ေပါက္သူ

ကၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာသြားၿပီး ေျမပုံေျမရာဇဝင္ကူးေပးရပါမယ္၂။ ေျမပုံေျမရာဇဝင္ရၿပီဆိုရင္အ ေရာင္းအဝယ္အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုရပါတယ္၃။အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးရင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တဲ့အိမ္နဲ႕ ေျမကို ေရွ႕ဘက္

ေဘးဘက္ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံစီစုစုေပါင္းေလးပုံနဲ႕အတူအေရာင္းအဝယ္ကတိစာခ်ဳပ္မိတၱဴ၊ဝယ္သူရဲ႕နိုင္ငံသားကတ္ျပားမိတၱဴ၊အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ ေျခာက္စုံစီကို ယူသြားၿပီးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕

အခြန္ဦးစီးဌာနမွာအျမတ္ခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔နဲ႕အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ဖို႔အတြက္တင္ျပေလွ်ာက္ထားရပါတယ္၄။သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဦးစီးဌာနက ေလွ်ာက္ထားသည့္ေျမကြက္ကိုကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါတယ္ၿပီးေတာ့မွအိမ္ႏွင့္ေျမကာလတန္ဖိုး သတ္မွတ္ေပးပါတယ္

၅။အိမ္ႏွင့္ေျမကာလတန္ဖိုးသတ္မွတ္သည့္တန္ဖိုးေငြအေပၚဝယ္ယူသူအေနျဖင့္ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပနိုင္လွ်င္ျဖစ္ေစဝင္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပနိုင္ေသာ္လည္းဝယ္ေငြတန္ဖိုးထက္ နည္းေနပါကယင္းေငြကို ႏုတ္ၿပီးက်န္ေငြအေပၚမွာအိမ္ေျမ

တန္ဖိုး(၁)က်ပ္မွက်ပ္သိန္း၃ဝဝထိ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းက်ပ္သိန္း၃ဝ၁က်ပ္မြက်ပ္သိန္း၁ဝဝဝ ထိ၂ဝရာခိုင္ ႏႈန္းက်ပ္သိန္း၁ဝဝ၁က်ပ္မွအထကၠို၃ဝရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္၍အခြန္ေငြထမ္းေဆာင္ရပါတယ္တစ္ဆက္တည္းအိမ္ေျမ

တန္ဖိုးေပၚမူတည္ၿပီးတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၄ရာခိုင္ႏႈန္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ ခ်ဳပ္ဆိုရာမွာထမ္းေဆာင္ဖို႔အတြက္သတ္မွတ္ေပးပါတယ္၆။အဲဒီသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့က်သင့္သည့္အခြန္ေငြကို မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္

ဦးစီးဌာန႐ုံးနဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ဘက္တို႔မွာသြားေရာက္ေငြသြင္းရပါတယ္ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနက ေငြသြင္းၿပီးေၾကာင္းတိုင္းအခြန္ဦးစီးဌာနကိုအေၾကာင္းၾကားပါတယ္တိုင္းအခြန္ဦးစီးမႉး႐ုံးကရန္ကုန္ၿမိဳ႕စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးကို

အေရာင္းအဝယ္မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ပါတယ္၇။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာအေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ ေျမအမည္ေပါက္ ေရာင္းသူကိုယ္တိုင္ေရာင္းသူအျဖစ္လက္မွတ္

ေရးထိုးရပါတယ္ဝယ္သူနဲ႕သက္ေသ ႏွစ္ဦး၊ လက္မွတ္ေရးထိုးရတယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးရင္ေတာ့ မွတ္ပုံတင္ေၾကးေပးသြင္းရပါတယ္၈။မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသုံးပတ္ၾကာရင္ေတာ့ မွတ္ပုံတင္အ ၿပီးအပိုင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို

ထုတ္ယူလို႔ရပါၿပီေျမဂရန္အမည္ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ဘယ္လိုဆက္လုပ္ရမလဲဆရာအေရာင္းအဝယ္မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္နဲ႕ဝယ္သူ႕ရဲ႕မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားကိုယူၿပီးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကိုသြားလို႔အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားရပါတယ္ေျမယာဌာနက

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သတ္မွတ္တဲ့အမည္ေျပာင္းခ၊သတင္းစာ ေၾကာ္ ျငာခေတြ ေပးသြင္းၿပီးကန႔္ကြက္သူရွိမ႐ြိတစ္ပတ္၊၇ရက္ ေစာင့္ရပါတယ္ကန႔္ကြက္သူမရွိရင္ေတာ့မိမိ ဝယၳားတဲ့ ေျမဂရန္မူရင္းကိုသက္ဆိုင္ရာကအမည္ေျပာင္းလဲမွတ္သား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ထီယု(ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)