ေျမဧကတြက္နည္း၁ဧက=၂၀၈.၇၁၁ ေပ၂၀၈.၇၁၁ ေပ၁ဧက=၄၀၄၇စတုရန္းမီတာ၁ဧက၄၃၅၆၀စတုရန္းေပ၁ေပ(sqft)=၀.၀၉၂၉ Square metre၁မီတာ၃.၂၈၁ ေပ၁ စတုရန္းမီတာ=၁၀.၇၆၄ စတုရန္းေပ

၁ဟက္တာ၂.၄၇၁ဧကSquarefeetမွဧကေျပာင္းSqft43560=ဧကဥပမာ20000Sqftကိုဧကျဖင့္သိလိုရင္2000043560=0.459ဧကဧကမွSqft ေျပာင္းဧကအက်ယ္43560=Sqftဥပမာ0.5ဧကကို

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

Sqft ျဖင့္သိလိုရင္0.543560=21780Sqft၁ဧက=၄၃၅၆၀စတုရန္းေပ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပဘယ္ကရလဲဆိုေတာ့လက္မ(inch) ေပ (feet)ကိုက္(yard)သံႀကိဳး(Chain)ဖာလုံ(Furlong)မိုင္(Mile)စတဲ့

အတိုင္းအတာယူနစ္မ်ားဟာImperialunitsျဖစ္ပါတယ္၃ေပ=၁ကိုက္၂၂ကိုက္=၁သံႀကိဳး=၆၆ ေပ၁၀သံႀကိဳး=၁ဖာလုံ=၆၆၀ ေပ၈ဖာလုံ=၁မိုင္=၅၂၈၀ ေပ၁သံႀကိဳး(အလွ်ား)၁ဖာလုံ (အနံ)=၁ဧကလို႔သတ္မွတ္ပါတယ္

ဒါ့ေၾကာင့္၆၆ ေပ၆၆၀ ေပ=၄၃၅၆၀စတုရန္းေပ ျဖစ္ပါတယ္၁သံႀကိဳးအက်ယ္နဲ႕၁ဖာလုံအရွည္ေျမကြက္ဟာတစ္ဧက(၄၃၅၆၀စတုရန္းေပ)ျဖစ္ပါတယ္၁စတုရန္းမိုင္=၆၄၀ ဧက၁စတုရန္းဖာလုံ=၁၀ဧက၄၃၅၆၀စတုရန္းေပ

၁ဧက၂၀၈.၇၁ ေပ၂၀၈.၇၁ ေပ=၁ဧက၂၀၀ ေပ၂၀၀ ေပ=၁ဧကခန့္၁၀၀ ေပ၁၀၀ေပ=ဧက၁မူးခန့္၅၀ ေပ၁၀၀ ေပ=ဧက၁မတ္ခန့္၄၀ ေပ၆၀ ေပ=၀.၀၅၅ဧက၂၀ ေပ၆၀ ေပ=၀.၀၂၇၅ဧက