လက္ဖဝါးရိွလကၡဏာေကာက္ေၾကာင္းေလးေတြကမိမိဝိေသသလကၡဏာနဲ႔ကံၾကမၼာကိုေဖာ္ညြန္းေနတာလုိ႔ဆုိၾကပါတယ္ဒါေပမယ့္လက္ဖဝါးမွာအမ္ပုံသ႑ာန္အကၡရာစလုံးရိွသူေတြဟာတမူထူးျခားသူလုိ႔ဆုိပါတယ္အဲဒီပုဂၢဳိလ္ေတြဟာထူးထူးျ

ခားျခားအထုံပါရမီပါသူဝမ္းတြင္းအသိရိွသူေနာက္ျပီးထူးကဲတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြလုိ႔လည္းဆုိၾကပါတယ္မိမိခ်စ္ရသူတစ္ေယာက္ကလက္ဖဝါးမွာအမ္အကၡရာရိွပါကအခ်က္တစ္ခ်က္ကိုသိထားရပါမယ္ေနာက္ေျပာင္ျခင္းလိမ္ညာမု

သားေျပာဆုိျခင္းနဲ႔ကလိမ္က်ျခင္းေတြလုံးဝမလုပ္မိဖုိ႔ပါပဲလုပ္မိသြားရင္ေတာ့သင့္ကိုလိမ္ညာေျပာတတ္သူလုိ႔သူအျမဲသတ္မွတ္ေနပါလိမ့္မယ္လက္ဖဝါးမွာအမ္အကၡရာစလုံးရိွတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြမွာအမ်ဳိးသားမ်ားထက္ဝမ္းတြင္းအသိပိုျပင္းထန္ၾက

ပါတယ္လင္မယားႏွစ္ေယာက္လုံးမွာရိွပါကအမ်ဳိးသမီးမွာပိုမိုအားေကာင္းေနပါေသးတယ္ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာဘဝမွာသူတုိ႔လုပ္လုိတဲ့အေျပာင္းအလဲမ်ားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အစြမ္းအစကုိပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါတယ္ဒါ့ေၾကာင့္ဘဝမွာအခြင့္အလမ္းကိုလက္မလႊ

တ္တမ္းအသုံးခ်ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္ေရွးရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရပေရာဖက္အားလုံးလက္ဖဝါးမွာဒီလကၡဏာရိွၾကျပီးသင္ကလက္ဖဝါးမွာအမ္ပုံသ႑ာန္ပုိင္ဆုိင္ထားသူပုဂၢိဳလ္ေတြထဲကတစ္ဦးျဖစ္ပါက

သင္ဟာတမူထူးျခားေသာလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိမွတ္ရပါမယ္ဦးျမင့္ၾကည္ခရစ္တစ္

လက္ဖဝါးရိွလကၡဏာေကာက္ေၾကာင္းေလးေတြကမိမိဝိေသသလကၡဏာနဲ႔ကံၾကမၼာကိုေဖာ္ညြန္းေနတာလုိ႔ဆုိၾကပါတယ္ဒါေပမယ့္လက္ဖဝါးမွာအမ္ပုံသ႑ာန္အကၡရာစလုံးရိွသူေတြဟာတမူထူးျခားသူလုိ႔ဆုိပါတယ္

အဲဒီပုဂၢဳိလ္ေတြဟာထူးထူးျခားျခားအထုံပါရမီပါသူဝမ္းတြင္းအသိရိွသူေနာက္ျပီးထူးကဲတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြလုိ႔လည္းဆုိၾကပါတယ္မိမိခ်စ္ရသူတစ္ေယာက္ကလက္ဖဝါးမွာအမ္အကၡရာရိွပါက

အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုသိထားရပါမယ္ေနာက္ေျပာင္ျခင္းလိမ္ညာမုသားေျပာဆုိျခင္းနဲ႔ကလိမ္က်ျခင္းေတြလုံးဝမလုပ္မိဖုိ႔ပါပဲလုပ္မိသြားရင္ေတာ့သင့္ကိုလိမ္ညာေျပာတတ္သူလုိ႔သူအျမဲသတ္မွတ္ေနပါလိမ့္မယ္လက္ဖဝါးမွာအမ္အကၡရာစလုံးရိွတဲ့အမ်ဳိ

းသမီးေတြမွာအမ်ဳိးသားမ်ားထက္ဝမ္းတြင္းအသိပိုျပင္းထန္ၾကပါတယ္လင္မယားႏွစ္ေယာက္လုံးမွာရိွပါကအမ်ဳိးသမီးမွာပိုမိုအားေကာင္းေနပါေသးတယ္ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာဘဝမွာသူတုိ႔လုပ္လုိတဲ့အေျပာင္းအလဲမ်ားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အစြမ္းအစကုိပုိင္ဆုိ

င္ထားၾကပါတယ္ဒါ့ေၾကာင့္ဘဝမွာအခြင့္အလမ္းကိုလက္မလႊတ္တမ္းအသုံးခ်ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္ေရွးရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရပေရာဖက္အားလုံးလက္ဖဝါးမွာဒီလကၡဏာရိွၾကျပီးသင္က

လက္ဖဝါးမွာအမ္ပုံသ႑ာန္ပုိင္ဆုိင္ထားသူပုဂၢိဳလ္ေတြထဲကတစ္ဦးျဖစ္ပါကသင္ဟာတမူထူးျခားေသာလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိမွတ္ရပါမယ္ဦးျမင့္ၾကည္ခရစ္တစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here