အဂၤါသားသမီးေတြအၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္အဂၤါသားသမီးေတြဟာ အသက္၂၆ႏွစ္မွာအတိုက္အခံအၿပိဳင္အဆိုင္ေတြၾကားကမ်က္ႏွာပြင့္လန္းစိတ္႐ႊင္းလန္းျခင္းအဘက္ဘက္ကေငြဝင္ေနျခင္းရာထူးေနရဂုဏ္ရွိန္ဝါတိုးတက္ျခင္းႏွင့္

အိုးအိမ္ေနရာအေျပာင္အလဲဘဝအေျပာင္းအလဲေတြရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕တတ္ပါတယ္သို႔ေသာ္ထိုအခ်ိန္ကာဘမ်ားတြင္ကုသိုလ္ကံအားနည္းလြန္းပါကအသက္၂၇ ႏွစ္တြင္မေမ်ာ္လင့္ထားပါေသာစိတ္ညစ္စိတ္ေလအဆင္မေျပတာေတြ

မေမ်ာ္လင္တဲ့ ျပသနာအမႈ႕ကိစၥေတြကမၾကာခဏထိပ္တိုက္ ေတြလာရပါေတာ့တယ္သာ၍ကံနိမ့္ပါကမတာလိုမုန္းထားသူတို႔၏ပေယာဂဆိုင္ရာအတိုက္အခိုက္မ်ားပါႀကဳံေတြရတတ္ျခင္းက်န္းမာေရးမေကာင္းက ေဆး႐ုံေဆးခန္း

ေရာက္ရျခင္း ျပသနာအမႈကိစၥႀကဳံရကအခ်ဳပ္ခန္း ေထာင္သို႔ထိ ေရာက္နိုင္ျခင္းလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားမွမေလးမစားျခင္း ေတာ္လွန္ျခင္း ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲကာအဆင္မေျပမ်ားႀကဳံေတြ႕ရျခင္းစတာစတာေတြမွ

တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုႀကဳံေတြ႕ပါလိမ့္မည္ထိုႏွစ္တြင္အေနာက္အရပ္သို႔အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ျပဳလုပ္ျခင္းခရီးသြားျခင္းျပဳလုပ္ပါကအက်ိဳးနည္းေသာအႏၱရာယ္မ်ားေသာအေျပာင္းအေ႐ႊသို႔မဟုတ္ခရီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္သင္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္မႈရွိေနခဲ့ပါကဤအေဟာအားတစ္ခုခုေျပာသြားခဲ့ပါဆရာဦးဘိုနိုင္(ေဗဒင္)