ဝင္ေငြနဲ႕ထြက္ေငြမွ်တမႈရွိေစဖို႔အတြက္အသုံးစရိတ္ေတြကိုတြက္ခ်က္နည္းဝင္ေငြနဲ႕ထြက္ေငြမွ်တဖို႔အတြက္အဓိကလိုအပ္တာကကိုယ္သုံးလိုက္သမွ်အသုံးစရိတ္ေတြကိုအတိအက်သတ္မွတ္ထားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ဒီလိုအသုံးစရိတ္ေတြ

တိတိက်က်သတ္မွတ္ဖို႔ဆိုတာကလည္းႀကိဳတင္ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္ဘက္ဂ်က္အစီအစဥ္ေရးဆြဲဖို႔ပထမဆုံးလိုအပ္တာကကိုယ္ရရွိမယ့္ဝင္ေငြအေပၚမူတည္ၿပီးကိုယ္သုံးရမယ့္ထြက္ေငြေတြကို

အေသးစိတ္သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ကိုတစ္လစာ၊တစ္ပတ္စာဆိုၿပီးေရးဆြဲနိုင္သလိုအေသးစိတ္လုပ္ခ်င္သူေတြအဖို႔ေတာ့တစ္ရက္စာအသုံးစရိတ္အထိခြဲျခားသတ္မွတ္ထားနိုင္ပါေသးတယ္ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြ၊ ေငြ

သုံးစြဲပုံေပၚမူတည္ၿပီးဘယ္လိုအစီအစဥ္ဆြဲမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေသခ်ာဆုံးျဖတ္ရမွာေပါ့တစ္လစာလား၊တစ္ပတ္စာလား၊တစ္ရက္စာလားသတ္မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့အုပ္စုခြဲတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ပါၿပီအိမ္လခ၊မီတာခြန္၊ေရခြန္၊လစဥ္

သင္တန္းေၾကး၊အစားအေသာက္စရိတ္လို ပုံမွန္သုံးစြဲရတဲ့စရိတ္ရယ္က်န္းမာေရးအတြက္သီးသန႔္ေဆာင္ထားတဲ့စရိတ္ရယ္၊အခ်ိန္အခါမသိရဘဲ ေပၚလာတတ္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္သုံးရမယ့္အေရးေပၚစရိတ္ရယ္ဆိုၿပီစရိတ္(၃)မ်ိဳး

ခြဲထားဖို႔လိုပါတယ္အေသးစိတ္ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ၾကမလဲလြယ္ပါတယ္စာအုပ္ရယ္၊ေဘာပင္ရယ္၊ဂဏန္းေပါင္းစက္ရယ္ယူၿပီးကိုယ္ရဲ႕စုစုေပါင္းဝင္ေငြကိုခ်မွတ္ပါခုနကေျပာခဲ့တဲ့စရိတ္(၃)ခုထဲက(၁)ပုံမွန္သုံးစြဲစရိတ္အတြက္

(၅၀%)(၂)က်န္းမာေရးစရိတ္အတြက္(၁၀%)(၃)အေရးေပၚကိစၥေတြအတြက္(၂၀%)(၄)စုေငြအတြက္(၂၀%)ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါအေပၚကလိုစရိတ္အုပ္စု ေလးခုခြဲၾကည့္ပါဒါကေတာ့တစ္လစာဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္အတြက္

အသုံးစရိတ္သတ္မွတ္တာကိုဥပမာအေနနဲ႕ ေျပာျပခဲ့တာပါအခုလိုမ်ိဳးကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြေပၚမူတည္ၿပီးလစဥ္၊အပတ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အခါကိုယ္သုံးလိုက္တဲ့အသုံးစရိတ္ေတြကိုအတိအက်ေျခရာခံနိုင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္

အသုံးစရိတ္ေတြကို ေျခရာခံနိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ဝင္ေငြ၊ထြက္ေငြမွ်တမႈရွိဖို႔ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာသြားပါၿပီဝင္ေငြ၊ထြက္ေငြကေတာ့မွ်တပါၿပီဒါေပမယ့္ကိုယ့္ရဲ႕ေငြသုံးစြဲတဲ့အမူအက်င့္ေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ပါေသးတယ္ေငြသုံးစြဲတဲ့အခါလိုခ်င္တာနဲ႕လိုအပ္တာကိုခြဲျခားဆန္းစစ္ၿပီးမွေသခ်ာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္အပိုထြက္ေငြေတြကိုထိန္းသိမ္းနိုင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလုံးလည္းဒီ ေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈၿပီးကိုယ့္ရဲ႕အသုံးစရိတ္ေတြကိုစနစ္တက် ေျခရာခံၿပီးဝင္ေငြ၊ထြက္ေငြကိုထိန္ခ်ဳပ္နိုင္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္