ေငြရွာပါေငြမရွိရင္ေဆြမ်ိဳးေတာင္သူစိမ္းျဖစ္တယ္အဆုံးထိဖတ္ၾကည့္ပါေငြမရွိရင္ေဆြမ်ိဳးေတာင္သူစိမ္းျဖစ္တယ္။ေငြရွိရင္သူစိမ္းေတာင္ေဆြမ်ိဳးျဖစ္တယ္ေငြရွိေအာင္ႀကိဳးစားပါမရွိခင္မွာေခြၽတာပါရွိလာတဲ့အခါစည္းကမ္းရွိပါေငြရွာၿပီး

မေခြၽတာရင္ေသေအာင္ရွာမႀကီးပြားပါဘူး။ေငြနဲ႕ပတ္သက္လာရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးကလြဲၿပီးလိုတာထက္ပိုမသုံးပါနဲ႕လူမေသ ေငြမရွားဆိုတဲ့အတိုင္းလူတစ္ေယာက္အသက္ရွင္နိုင္ရန္အတြက္ေငြကိုႏွေမွ်ာေနလို႔မရပါဘူး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္ဆိုတဲ့အတိုင္းပညာတတ္ျဖစ္ရန္ ေငြကိုႏွေမွ်ာေနလို႔မရပါဘူးအရာရာတိုင္းကိုေငြနဲ႕ဝယ္လို႔မရေပမယ့္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေငြမပါရင္မၿပီးသေလာက္ပါပဲ ေနာက္ဆုံး ေဆး႐ုံေပၚကလူနာအသက္ကယ္ေဆးထိုးဖို႔

အတြက္ေငြမပါရင္မၿပီးပါဘူး။ရရစားစားဝါးဝါးမ်ိဳမ်ိဳစုမထားလို႔ငါးျပားမပိုဒုကၡေတြ႕မွေပးၾကပါဆိုေသခါးနီးငိုခ်ည္းမ်က္ရည္ယိုလူေတြဟာကိုယ့္ကိုကူညီဖို႔ေမြးဖြားလာၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။သူမ်ားအကူညီကိုမေမွ်ာ္လင့္ပါ

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးပါႀကိဳးစားတိုးပြားနိုင္ၾကပါေစကဗ်ာလမ္းၫႊန္စာေပခ်စ္သူမ်ားကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္ေငြမရွိရင္ေဆြမ်ိဳးေတာင္သူစိမ္းျဖစ္တယ္ေငြရွိရင္သူစိမ္းေတာင္ေဆြမ်ိဳးျဖစ္တယ္ေငြရွိေအာင္ႀကိဳးစားပါမရွိခင္မွာေခြၽတာပါရွိလာတဲ့အခါ

စည္းကမ္းရွိပါ။ေငြရွာၿပီးမေခြၽတာရင္ေသေအာင္ရွာမႀကီးပြားပါဘူးေငြနဲ႕ပတ္သက္လာရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးကလြဲၿပီးလိုတာထက္ပိုမသုံးပါနဲလူမေသ ေငြမရွားဆိုတဲ့အတိုင္းလူတစ္ေယာက္အသက္ရွင္နိုင္ရန္အတြက္ေငြကိုႏွေမွ်ာေနလို႔

မရပါဘူးပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္ဆိုတဲ့အတိုင္းပညာတတ္ျဖစ္ရန္ ေငြကိုႏွေမွ်ာေနလို႔မရပါဘူး။အရာရာတိုင္းကိုေငြနဲ႕ဝယ္လို႔မရေပမယ့္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေငြမပါရင္မၿပီးသေလာက္ပါပဲေနာက္ဆုံး ေဆး႐ုံေပၚကလူနာအသက္ကယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေဆးထိုးဖို႔အတြက္ေငြမပါရင္မၿပီးပါဘူးရရစားစားဝါးဝါးမ်ိဳမ်ိဳစုမထားလို႔ငါးျပားမပိုဒုကၡေတြ႕မွေပးၾကပါဆိုေသခါးနီးငိုခ်ည္းမ်က္ရည္ယို။လူေတြဟာကိုယ့္ကိုကူညီဖို႔ေမြးဖြားလာၾကတာမဟုတ္ပါဘူးသူမ်ားအကူညီကိုမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးပါ။ႀကိဳးစားတိုးပြားနိုင္ၾကပါေစ