စလစ္ေျမဆိုတာဘယ္လိုေျမအမ်ိဳးအစားလဲမသိေသးသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္စလစ္ေျမအေၾကာင္းေမးျမန္းတာမ်ားလာတာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ယေန႕ေခတ္မွာဂရန္ေျမက ေဈးမ်ားတာရယ္အမည္

ေျပာင္းဝယ္ခြန္ ေဆာင္ရတာရယ္ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕ကစလစ္ ေျမကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဝယ္ယူၾကတာေတြလည္းရွိၾကပါတယ္စလစ္ေျမဆိုတာတိုးခ်ဲ့ၿမိဳ႕ေျမလယ္ယာေျမအစားအစားထိုးခ်ေပးတဲ့ေျမနဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းကစလစ္ ထုတ္ေပးၿပီး

အမည္ေပါက္ေနထိုင္ခိုင္းတဲ့ ေျမပဲျဖစ္ပါတယ္ေျမေျပစာထြက္ပါတယ္အ႐ြယ္အစားကေတာ့လက္ဖဝါးအ႐ြယ္ဝါက်င့္က်င့္အေရာင္ပါအဲ့ဒီစလစ္စာ႐ြက္ေနာက္ေက်ာမွာ ေျမကြက္ခ်ထားေပးတဲ့ဌာနဥပမာၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္

အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးအမည္တံဆိပ္အဝိုင္းႏွင့္တာဝန္ခံအရာရွိရဲ႕လက္မွတ္ပါရွိပါတယ္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္စလစ္ေျမမဝယ္ခင္စလစ္မွာပါတဲ့အမည္ေပါက္မည္သူမည္ဝါနဲ႕ ေရာင္းသူနဲ႕မည္သို႔

ေတာ္စပ္သလဲသို႔မဟုတ္စပ္ဆက္စာခ်ဳပ္အဆက္ဆက္နဲ႕ ေျမရာဇဝင္ကိုသိဖို႔လိုပါတယ္စလစ္ေဟာင္းမ်ား၊မိတၱဴကူးထားေသာစလစ္မ်ားႏွင့္စလစ္အမည္ေပါက္သူမဟုတ္ဘဲတစ္ဆင့္ခံ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္နစ္နာမႈ

မရွိေစရန္ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတန္းမ်ားကို ေသခ်ာစိစစ္ဝယ္ယူသင့္ပါတယ္စလစ္သည္အတုဟုတ္မဟုတ္သက္ဆိုင္ရာေျမစာရင္းမွာစစ္ဖို႔လိုသလိုေရာင္းသူလက္ေရာက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းရွိမရွိသြားစစ္ေဆးဖို႔လည္းလိုပါတယ္

စလစ္ေျမကိုလႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်သည့္အခါမွာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာမွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္မရပါအရပ္စာခ်ဳပ္အေရာင္းအဝယ္ကတိစာခ်ဳပ္ ျဖင့္သာခ်ဳပ္ဆိုၿပီးအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္

စလစ္ေျမကိုအမည္တိုက္ရိုက္ေျပာင္းလို႔မရပါပါမစ္ေျမဂရမ္ေျမစသည့္ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအရင္ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္၊အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္မႈရင္းနဲ႕ စလစ္မႈရင္းကိုယူၿပီး ေျမေပးအမိန့္သက္ဆိုင္ရာ ေျမစီမံခန့္ခြဲေရးဌာနမွာအရင္

သြားေရာက္ေလွ်ာက္ရပါတယ္ထို႔မွတဆင့္ပါမစ္ေျမ၊ဂရမ္ေျမအျဖစ္အဆင့္ဆင့္ထပ္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါေျမတိုင္းၿပီး ေသခ်ာခ်ဳပ္ပါလိုထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္