ထမင္းစားဝိုင္းကိုယင္ေကာင္ေတြလုံးဝမလာေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့နည္းေလး သိခ်င္လားလြယ္လြယ္ေလးပါစားေသာက္ဆိုင္ေတြလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြထမင္းဝိုင္းေတြမွာယင္ေကာင္ေတြတ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႕ဆိုရင္ ေအာ္ဂလီဆန္စရာပါယင္ေကာင္ဟာ

ေရာဂါပိုးေတြအမ်ားႀကီးသယ္ေဆာင္လာလို႔ယင္နားစာကိုမစားဖို႔သတိေပးထားၾကပါတယ္ဒါေၾကာင့္ယင္ေကာင္ေတြမလာေစခ်င္ရင္ဆီးျဖဴကိုင္းႏွင့္ဆီးျဖဴ႐ြက္မ်ားကိုထမင္းဝိုင္းေပၚတင္ထားလိုက္ပါဒါမွမဟုတ္မိမိထမင္းစားဝိုင္းႏွင့္

အနီးစပ္ဆုံး ေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊အေပၚမွႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ျဖစ္ေစထားၾကည့္လိုက္ပါထမင္းစားဝိုင္းကိုယင္လာေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေပစားေသာက္ဆိုင္ေတြလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြထမင္းဝိုင္းေတြမွာယင္ေကာင္ေတြတ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႕

ဆိုရင္ ေအာ္ဂလီဆန္စရာပါယင္ေကာင္ဟာ ေရာဂါပိုးေတြအမ်ားႀကီးသယ္ေဆာင္လာလို႔ယင္နားစာကိုမစားဖို႔သတိေပးထားၾကပါတယ္ဒါေၾကာင့္ယင္ေကာင္ေတြမလာေစခ်င္ရင္ဆီးျဖဴကိုင္းႏွင့္ဆီးျဖဴ႐ြက္မ်ားကိုထမင္းဝိုင္း

ေပၚတင္ထားလိုက္ပါဒါမွမဟုတ္မိမိထမင္းစားဝိုင္းႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊အေပၚမွႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ျဖစ္ေစထားၾကည့္လိုက္ပါထမင္းစားဝိုင္းကို ယင္လာေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ