စားသုံးျခင္းစားေတာ္ပဲအား ျပဳတ္၍စားသုံးမႈမ်ားၿပီးစားေတာ္ပဲအေစ့တည္စႏွင့္သီးေတာင့္စိမ္းအား ေၾကာ္ခ်က္စားသုံးျခင္းစားေတာ္ပဲ႐ြက္အား ေၾကာ္ခ်က္သုတ္စားျခင္းမ်ားမုန့္ပဲသေရစာမ်ားတြင္ထည့္သြင္းစားသုံးၾကပါသည္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစားေတာ္ပဲအားအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္မ်ိဳးေစ့ႏႈန္း(၈)ျပည္မွ တစ္တင္းႏႈန္းအထိသာႀကဲပက္၍ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီးအထြက္ႏႈန္း၁၀-၁၅တင္းသာထြက္ရွိၾကေသာ္လည္းဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးငါးသိုင္းေခ်ာင္းေဒသရွိ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ကရင္ငူမက်ီးလဟာအိုင္ေဇာက္ဘုရာကုန္းကြင္းလ်ား ေက်း႐ြာမ်ားတြင္စားေတာ္ပဲအားမ်ိဳးေစ့ႏႈန္း(၂)တင္းမွ(၂တင္းခြဲ)အထိသုံးစြဲစိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္ ထိုေဒသစိုက္စားေတာ္ပဲမ်ိဳးမွာလုံးေသးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္ထိုသို႔သုံးစြဲ

စိုက္ပ်ိဳးရျခင္းမွာအထြက္ႏႈန္းျမင့္မားရန္အတြက္အပင္ဦးေရအမ်ားယူျခင္းပါ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္လည္းသာမန္ရိတ္ရိုးရိတ္စဥ္မရိတ္ၾကရေတာ့ဘဲအပင္မ်ားအားလုံးလိမ့္၍ရိတ္သိမ္းၾကရပါသည္ထိုသို႔မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းႏွင့္အပင္ဦးေရမ်ားျပားျခင္း

ေၾကာင့္ပိုးမြားေရာဂါက်ေရာက္မႈအားဂ႐ုစိုက္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေပသည္ထိုေဒသတြင္စားေတာ္ပဲတစ္ဧအထြက္ႏႈန္းမွာ၂၅-၃၅တင္းအထိထြက္ရွိေပသည္ထိုေဒသမ်ားသည္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေရွးယခင္ကစားေတာ္ပဲအႀကီးအက်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာေဒသမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးယခုအခါစားေတာ္ပဲေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားတျဖည္းျဖည္းအစားထိုး ေနရာယူစိုက္ပ်ိဳးလာၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္