၁။ ေဒသ၊ရာသီဥတု၊ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ိဳးမာလကာပင္သည္အေမရိကတိုက္ႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသတိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာမကၠဆီကိုႏွင့္ပီ႐ူးတိုင္းျပည္မ်ားစသည့္မူရင္းေဒသမ်ားမွျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန႔္ႏွံစိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါသည္အလြန္စိုက္ပ်ိဳးရ

လြယ္ကူေသာသီးပင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေျမအမ်ိဳးအစားမေ႐ြး ျဖစ္ထြန္းနိုင္ေသာ္လည္း ေရဝပ္ျခင္းကိုမူမႏွစ္သက္ပါအပူပိုင္းသီးႏွံျဖစ္ေသာ္လည္းအပူသမပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ထြန္းသည္မာလကာအပင္ႀကီးသည္အပူဒဏ္ႏွင့္

ေရငန္ဒဏ္ကိုလည္းခံနိုင္ရည္ရွိေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္သို႔ေသာ္ ေဆာင္းရာသီသီးသန႔္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္အသီးအရသာပို၍ခ်ိဳသည္ဟုအဆိုရွိသည္မာလကာပင္၏ မ်ိဳးရင္းအဂၤလိပ္အမည္မွာGUAVA ျဖစ္သည္မာလကာတြင္

အၾကမ္းအားျဖင့္အူနီမ်ိဳး ႏွင့္အူျဖဴမ်ိဳးဟူ၍ရွိသည္အူနီမ်ိဳးသည္အသီးအတြင္းသားသည္ပန္းေရာင္မွအနီေရာင္ရွိ၍စားသုံးရတာေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္အသီးပုံသ႑န္ ဘူးသႌးပုံ ျဖစ္သည္အူျဖဴမ်ိဳးသည္အသီးအတြင္းသားသည္

အျဖဴေရာင္ရွိၿပီးအသီးမာက်စ္သည္အသီးပုံသ႑န္အလုံးပုံရွိသည္၂။စိုက္ပ်ိဳးနည္းမာလကာပင္ကို ေဖေဖၚဝါရီ-မတ္လသို႔မဟုတ္ဩဂုတ္-စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္မာလကာပင္ကိုအေစ့မွေသာ္လည္းေကာင္း

ကိုင္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္းေျမထုပ္စည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္းကိုင္းျဖတ္ပ်ိဳးအိုးတြင္အျမစ္ေဖာက္၍လည္းေကာင္းပ်ိဳးပင္ျပဳလုပ္၍စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္အေစ့ပ်ိဳးပင္(သို႔) ေျမထုတ္စည္းပ်ိဳးပင္ကိုတစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္ေရာက္လွ်င္

ေျမခ်စိဳက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ပုံမွန္၂၀_၂၀ ေပ (၆_၆ မီတာ)အကြာအေဝးထားၿပီးစိုက္ၾကေသာ္လည္းအပင္အေရအတြက္ပါဝင္မႈပိုမိုမ်ားရန္၁၀_၁၀ ေပ(၃_၃မီတာ)အကြာက်င္းတူးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္က်င္းအနက္သည္

စိုက္ပ်ိဳးမည့္ပ်ိဳးပင္၏အနက္အတိုင္းတူးရမည္ပ်ိဳးပင္အနက္သည္ပ်ိဳးအိတ္အတြင္းရွိစဥ္ပ်ိဳးပင္၏ခါးအနက္အတိုင္းစိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီးက်င္းအလယ္တည့္တည့္တြင္မတ္မတ္ခ်စိဳက္ရမည္စိုက္ၿပီးအပင္ေျခကို ေသခ်ာစြာဖိေပးၿပီးအၫႊန႔္

အသစ္မ်ားလိုက္လာသည္အထိမိုးမ႐ြာလွ်င္ ေရေလာင္းေပးရပါမည္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစအပင္ငယ္ခ်ိန္တြင္မာလကာပင္တန္းၾကားထဲၾကားသီးႏွံအျဖစ္မတ္ပဲ၊ပဲလြမ္းစသည့္ပဲမ်ားႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္သီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္႐ုံးပတီ၊ခရမ္းခ်ဥ္၊င႐ုတ္၊စသည့္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳး၍ဝင္ေငြတိုးနိုင္ပါသည္မေအးသႏၱာစိုး