စေနသားသမီးေတြအေနနဲ႔ဒီကာလဟာအနည္းငယ္ညံေသာကာလျဖစ္ပါတယ္သြပ္သသစ္အစရွိတဲ့ေသာၾကာနံပစၥည္းေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးစိတ္ေသာကေရာက္စရာေလးေတြၾကဳံရတတ္ပါတယ္ထို့အျပင္မိမိစိတ္ထဲမွာမလြတ္လပ္သလိူလည္းခံစားရေ

နတတ္ပါတယ္စိတ္အေတြးအာ႐ုံေတြေဝးဝါးေနသလိုရွိနိင္ပါတယ္မ်က္စိမ်က္လုံးဥပဒ္ျဖစ္နိင္ပါတယ္သို့ေသာ္အဆိုးထဲကအေကာင္းဆိုသလိုလုပ္ငန္းေရွ႕တိုးေအာင္ျမင္တာမ်ိဳးေတြကိုလည္းၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္အျပင္သြားတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ျဖစ္

သတိထားပါပစၥည္းေပ်ာက္တတ္ပါတယ္မေမ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦးရနိင္ပါတယ္မိသားစုနဲ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္မိမိပတ္၀န္းက်င္ကအသက္ႀကီးသူတစ္ဦးဦးနဲ႔ျဖစ္ေစခိုက္ရန္ျဖစ္ႁပြားတတ္ပါတယ္ဝင္ေငြထြတ္ေငြမညီမၽွမူေတြျဖစ္နိင္ပါတယ္ေငြ၀င္နိင္

သကဲ့သို့၀င္သေလာက္လည္းထြတ္နိင္ေသာေၾကာင့္ေငြ၀င္ေငြထြတ္ၾကမ္း၏ဆိုရပါမည္ေအာက္လက္ငယ္သားတစ္ဦးေၾကာင့္လည္းစိတ္ေသာကေရာက္ရတတ္ပါတယ္ပညါေရးပညာရးအနည္းငယ္ညံေနပါတယ္သင္ေပးမယ့္သူရွိတာေတာင္လိုက္မ

မီွမ်ိဴးေတြၾကဳံရတတ္ပါတယ္စီးပြါးေရးစီးပြါးေရးအပိုင္းမွာဆိုရင္လည္းပဲလုပ္ငန္းေတြေရွ႕ဆက္မတိုးနိင္ပဲရွိလိမ့္မယ္ေရွ႕ဆက္တိုးရဖို့အတြက္အခြင့္အေရးမေပးတာမ်ိဳးေတြမိမိကိုယ္တိုင္ကမလိုက္နိင္မ်ိဳးေတြၾကဳံေတြ႕ရမွာပါက်န္းမာေရးက်န္းမာေရးမွာ

ဆိုရင္စိတ္ေၾကာက္က်န္းမာေရးထိတဟ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြျဖစ္နိင္ပါတယ္ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္တာေတြမၾကာခနခံစားရနိင္ပါတယ္မ်က္စိမ်က္လုံးဥပဒ္ျဖစ္နိင္ပါတယ္အခ်စ္ေရးအခ်စ္ေရးမွာမျဖစ္သင့္တာမျဖစ္ေအာင္ေနပါအေရးႀကီးေသာကာလတစ္ခု

လို့ေျပာလို့ရပါတယ္အခ်စ္ေရးကံညံေနပါတယ္ေငြေရးေၾကးေရးအလုပ္အကိုင္ေငြ၀င္နိင္ေသာကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္သို့ေသာ္ဝင္ေငြထြတ္ေငြမညီမၽွမူေတြၾကဳံေတြ႕ရနိင္ပါတယ္

အလုပ္အကိုင္မွာဆိုရင္လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္မွာမေပ်ာ္သလိုရွိမယ္စကားမ်ားျငင္းခုံရဖြယ္ေတြၾကဳံေတြ႕ရနိင္ပါတယ္ျဖစ္ျခင္တာထက္ျဖစ္သင့္တာကိုဦးစားေပးနိင္ပါေစခရစ္တစ္ပါ။

စေနသားသမီးေတြအေနနဲ႔ဒီကာလဟာအနည္းငယ္ညံေသာကာလျဖစ္ပါတယ္သြပ္သသစ္အစရွိတဲ့ေသာၾကာနံပစၥည္းေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးစိတ္ေသာကေရာက္စရာေလးေတြၾကဳံရတတ္ပါတယ္ထို့အျပင္မိမိစိတ္ထဲမွာမလြတ္လပ္သလိူလည္းခံစားရေ

နတတ္ပါတယ္စိတ္အေတြးအာ႐ုံေတြေဝးဝါးေနသလိုရွိနိင္ပါတယ္မ်က္စိမ်က္လုံးဥပဒ္ျဖစ္နိင္ပါတယ္သို့ေသာ္အဆိုးထဲကအေကာင္းဆိုသလိုလုပ္ငန္းေရွ႕တိုးေအာင္ျမင္တာမ်ိဳးေတြကိုလည္းၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္အျပင္သြားတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ျဖစ္

သတိထားပါပစၥည္းေပ်ာက္တတ္ပါတယ္မေမ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦးရနိင္ပါတယ္မိသားစုနဲ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္မိမိပတ္၀န္းက်င္ကအသက္ႀကီးသူတစ္ဦးဦးနဲ႔ျဖစ္ေစခိုက္ရန္ျဖစ္ႁပြားတတ္ပါတယ္ဝင္ေငြထြတ္ေငြမညီမၽွမူေတြျဖစ္နိင္ပါတယ္ေငြ၀င္နိင္

သကဲ့သို့၀င္သေလာက္လည္းထြတ္နိင္ေသာေၾကာင့္ေငြ၀င္ေငြထြတ္ၾကမ္း၏ဆိုရပါမည္ေအာက္လက္ငယ္သားတစ္ဦးေၾကာင့္လည္းစိတ္ေသာကေရာက္ရတတ္ပါတယ္ပညါေရးပညာရးအနည္းငယ္ညံေနပါတယ္သင္ေပးမယ့္သူရွိတာေတာင္လိုက္မ

မီွမ်ိဴးေတြၾကဳံရတတ္ပါတယ္စီးပြါးေရးစီးပြါးေရးအပိုင္းမွာဆိုရင္လည္းပဲလုပ္ငန္းေတြေရွ႕ဆက္မတိုးနိင္ပဲရွိလိမ့္မယ္ေရွ႕ဆက္တိုးရဖို့အတြက္အခြင့္အေရးမေပးတာမ်ိဳးေတြမိမိကိုယ္တိုင္ကမလိုက္နိင္မ်ိဳးေတြၾကဳံေတြ႕ရမွာပါက်န္းမာေရးက်န္းမာေရးမွာ

ဆိုရင္စိတ္ေၾကာက္က်န္းမာေရးထိတဟ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြျဖစ္နိင္ပါတယ္ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္တာေတြမၾကာခနခံစားရနိင္ပါတယ္မ်က္စိမ်က္လုံးဥပဒ္ျဖစ္နိင္ပါတယ္အခ်စ္ေရးအခ်စ္ေရးမွာမျဖစ္သင့္တာမျဖစ္ေအာင္ေနပါအေရးႀကီးေသာကာလတစ္ခု

လို့ေျပာလို့ရပါတယ္အခ်စ္ေရးကံညံေနပါတယ္ေငြေရးေၾကးေရးအလုပ္အကိုင္ေငြ၀င္နိင္ေသာကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္သို့ေသာ္ဝင္ေငြထြတ္ေငြမညီမၽွမူေတြၾကဳံေတြ႕ရနိင္ပါတယ္

အလုပ္အကိုင္မွာဆိုရင္လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္မွာမေပ်ာ္သလိုရွိမယ္စကားမ်ားျငင္းခုံရဖြယ္ေတြၾကဳံေတြ႕ရနိင္ပါတယ္ျဖစ္ျခင္တာထက္ျဖစ္သင့္တာကိုဦးစားေပးနိင္ပါေစခရစ္တစ္ပါ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here