စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ေစတနာစကားေမတၱာထား၍ေရးေပးလိုက္ပါတယ္စကားေျပာဆိုျခင္းလႈပ္ရွားသြားလားရုန္းကန္ျခင္းေတြမွမွန္းကန္မႈရွိ၍ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ရန္အထူးလို႔အပ္ပါမွန္ကန္ေသာခရီးေတြသြားလာလႈပ္ရွားျခင္းေတြမွာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္တတ္သလို႔ခ်ိဳသာေသာစကားေျပာဆိုျခင္းေတြကအလုပ္အကိုင္ေတြအဆင္ေျပပါလိမ္မယ္စိတ္ကိုထိ

န္းပါစိတ္လႈပ္လြယ္ျခင္းစိတ္ရွိတိုင္းလုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းကိုထိန္း၍ႂကြားဝါတတ္ျခင္းကိုထိန္းသိမ္ပါအႂကြားေငြေၾကးေတြ႕ေခ်းငုား၍သုံးစြဲတတ္ၿပီးေငြေၾကးေတြကိုလြဲမွားစြာသုံးတတ္တယ္အိမ္စုအဖြဲစည္းမ်ားႏွင့္စီးပြားရွားလုပ္ကိုင္ျခင္းေတြမွာစကားကိုလြယ္လြယ္မေျပာမိေအာင္ေနထိန္း၍စိတ္ထင္တိုင္ေျပာဆိုတတ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္မိပါေစေဒါသကိုထိန္း၍ေနထိုင္ပါမိသားစု

သားသမီးအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအေပၚသိတတ္ပါအိမ္အတြင္းမိသားစုအလုပ္ကိုင္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စီးပြားရွားျခင္းကအဆင္ေျပေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္တစ္ဖက္သက္အႏုိင္က်င့္ျခင္းေဒါသနဲ႔ေျပာဆိုတတ္ျခင္းစကားမ်ားမ်ားေျပာ၍လြယ္လြယ္ကတိေပးျခင္းေတြကအခက္အခဲအက်ပ္အတည္းျဖစ္ရတတ္ပါတယ္အဆင္မေျပမႈမ်ားၾကဳံရတတ္ၿပီးမမွန္းမကန္လႈပ္ရွားသြား

လာတတ္ၿပီးလိမ့္ညာေျပာဆိုတတ္ျခင္းေတြမွာေသာကမ်ားအတိုက္ခိုက္ရန္မ်ားရတတ္ပါတယ္ေက်းဇူးရွိဘူးသူမ်ားအေပၚေက်းဇူးဆပ္ျခင္းမိဘဆရာသမားမ်ားအေပၚေက်းဇူးတရားမေမ့၍ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ပို၍အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ပါလိမ္မယ္ေအာ္ေျပာရအုံမယ္ေမ့ေနလိုက္တာအတိုက္ခံရန္မ်ားျခင္းေတြအနီကပ္ပူးတြဲသူမ်ားလက္ေအာက္ငယ္သားေတြေၾကာင့္စိတ္ညစ္မႈ

မ်ားျကဳံရတယ္ေဒါသနဲ႔မေျပာဆိုမိေအာင္ေနပါစိတ္ညစ္မႈမခံပါနဲ႔စိတ္ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ထားပါအတိုက္ခံရန္မ်ားၾကဳံလာရင္အလုပ္အကိုင္ေတြကို႔ႀကိဳးစား၍အလုပ္ထဲ့ပဲအားရုံထည့္ၿပီးျကိဳးစား၍သည္းခံခြင္လြတ္ေနထိုင္ေပးလိုက္ပါအဆင္ေျပသြားပါလိုက္မယ္အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားကိုရျခင္းရင္မိဘဆရာသမားကိုမျပစ္မွားမိေအာင္မေစာ့္ကာမိပါေစနဲ႔ဘုရားတရား

မ်ားမ်ားလုပ္ပါအလုပ္အကိုင္စီးပြားေရးမ်ားေအာင္ျမင္ပါလိမ္မယ္ယၾတာေနအိမ္ကိုေမြးေန႔တိုင္းသန္႔ရွင္းေရလုပ္ပါေနအိမ္မိသားစုအသိုင္းျဖစ္ေစအလုပ္မွာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုအေအးလွဴေပးပါေအာင္ျမင္မႈကလက္တစ္ကမ္းမွာလွမ္းယူဖို႔ကမိမိတို႔တာဝန္းပါဆရာမင္းယံပိုင္။ခရစ္တစ္ပါ

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ေစတနာစကားေမတၱာထား၍ေရးေပးလိုက္ပါတယ္စကားေျပာဆိုျခင္းလႈပ္ရွားသြားလားရုန္းကန္ျခင္းေတြမွမွန္းကန္မႈရွိ၍ေက်းဇူးတရားကိုသိတတ္ရန္အထူးလို႔အပ္ပါမွန္ကန္ေသာခရီးေတြသြားလာလႈပ္ရွားျခင္းေတြမွာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္တတ္သလို႔ခ်ိဳသာေသာစကားေျပာဆိုျခင္းေတြကအလုပ္အကိုင္ေတြအဆင္ေျပပါလိမ္မယ္စိတ္ကိုထိ

န္းပါစိတ္လႈပ္လြယ္ျခင္းစိတ္ရွိတိုင္းလုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းကိုထိန္း၍ႂကြားဝါတတ္ျခင္းကိုထိန္းသိမ္ပါအႂကြားေငြေၾကးေတြ႕ေခ်းငုား၍သုံးစြဲတတ္ၿပီးေငြေၾကးေတြကိုလြဲမွားစြာသုံးတတ္တယ္အိမ္စုအဖြဲစည္းမ်ားႏွင့္စီးပြားရွားလုပ္ကိုင္ျခင္းေတြမွာစကားကိုလြယ္လြယ္မေျပာမိေအာင္ေနထိန္း၍စိတ္ထင္တိုင္ေျပာဆိုတတ္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္မိပါေစေဒါသကိုထိန္း၍ေနထိုင္ပါမိသားစု

သားသမီးအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအေပၚသိတတ္ပါအိမ္အတြင္းမိသားစုအလုပ္ကိုင္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စီးပြားရွားျခင္းကအဆင္ေျပေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္တစ္ဖက္သက္အႏုိင္က်င့္ျခင္းေဒါသနဲ႔ေျပာဆိုတတ္ျခင္းစကားမ်ားမ်ားေျပာ၍လြယ္လြယ္ကတိေပးျခင္းေတြကအခက္အခဲအက်ပ္အတည္းျဖစ္ရတတ္ပါတယ္အဆင္မေျပမႈမ်ားၾကဳံရတတ္ၿပီးမမွန္းမကန္လႈပ္ရွားသြား

လာတတ္ၿပီးလိမ့္ညာေျပာဆိုတတ္ျခင္းေတြမွာေသာကမ်ားအတိုက္ခိုက္ရန္မ်ားရတတ္ပါတယ္ေက်းဇူးရွိဘူးသူမ်ားအေပၚေက်းဇူးဆပ္ျခင္းမိဘဆရာသမားမ်ားအေပၚေက်းဇူးတရားမေမ့၍ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ပို၍အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ပါလိမ္မယ္ေအာ္ေျပာရအုံမယ္ေမ့ေနလိုက္တာအတိုက္ခံရန္မ်ားျခင္းေတြအနီကပ္ပူးတြဲသူမ်ားလက္ေအာက္ငယ္သားေတြေၾကာင့္စိတ္ညစ္မႈ

မ်ားျကဳံရတယ္ေဒါသနဲ႔မေျပာဆိုမိေအာင္ေနပါစိတ္ညစ္မႈမခံပါနဲ႔စိတ္ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ထားပါအတိုက္ခံရန္မ်ားၾကဳံလာရင္အလုပ္အကိုင္ေတြကို႔ႀကိဳးစား၍အလုပ္ထဲ့ပဲအားရုံထည့္ၿပီးျကိဳးစား၍သည္းခံခြင္လြတ္ေနထိုင္ေပးလိုက္ပါအဆင္ေျပသြားပါလိုက္မယ္အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားကိုရျခင္းရင္မိဘဆရာသမားကိုမျပစ္မွားမိေအာင္မေစာ့္ကာမိပါေစနဲ႔ဘုရားတရား

မ်ားမ်ားလုပ္ပါအလုပ္အကိုင္စီးပြားေရးမ်ားေအာင္ျမင္ပါလိမ္မယ္ယၾတာေနအိမ္ကိုေမြးေန႔တိုင္းသန္႔ရွင္းေရလုပ္ပါေနအိမ္မိသားစုအသိုင္းျဖစ္ေစအလုပ္မွာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုအေအးလွဴေပးပါေအာင္ျမင္မႈကလက္တစ္ကမ္းမွာလွမ္းယူဖို႔ကမိမိတို႔တာဝန္းပါဆရာမင္းယံပိုင္။ခရစ္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here