လိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားဝါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာျခင္းအက်ယ္၁၊အျမင့္၂ ေကာက္ရိုး၁အိတ္တစ္တင္းခြဲအိတ္သို႔မဟုတ္၂တင္းဝင္အိတ္၊၂-၃နာရီၾကာေရစိမ္ေဗဒါ၂-၃ ျပည္ႏုတ္ႏုတ္စင္းၿပီးသား ႏြားေခ်းမႈန႔္၂ ျပည္

မ်ိဳးထုပ္၁ထုပ္ဖြဲႏု၁ဗူး(နို႔ဆီဗူး)ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ သန႔္ရွင္းၿပီး ျခပု႐ြက္ဆိတ္ကင္းေသာအခန္း(သို႔)ၿခံဝန္းအတြင္းေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္ၿခံဝန္းအတြင္းျဖစ္ပါကအနည္းဆုံးအရိပ္က်ဲရရွိမည့္ဥပမာ-ဘူးစင္ေအာက္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သစ္ပင္ေအာက္ေနရာျဖစ္ၿပီး၎ေနရာကိုထုံးျဖဴးေပးရပါမည္ပထမဦးဆုံးမွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႕ႏုကို ေရာနယ္ပါ ေရစိမ္ထားေသာ ေကာက္ရိုးကို၆ပုံခြဲပုံၿပီး ေဗဒါ ႏြာေခ်း၊မွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႕ႏုအေရာတို႔ကို၅ပုံစီခြဲထားပါျခင္းအတြင္းသို႔ေလဝင္

ေလထြက္ ေကာင္း ေစရန္ ႏွင့္ ျခကိုက္စားမႈမရွိေစရန္ ျခင္းေအာက္တြင္အုတ္ခဲ(၃)လုံးကိုဖိုခေနာင့္ဆိုင္ထားၿပီးမွ ျခင္းကိုတင္ပါေရစိမ္ထားေသာ ေကာက္ရိုး၆ပုံ၁ပုံခန႔္ကို ျခင္းအတြင္း၃-၄အထူခန႔္ညီညာစြာခင္းပါ၎ေကာက္ရိုး

အေပၚမွ ေဗဒါ၅ပုံ၁ပုံခန႔္ကိုျခင္းနံရံပတ္လည္ဗ်က္၄ယအက်ယ္ခင္းပါ ႏြားေခ်းမႈန႔္၅ပုံ၁ပုံကိုေဗဒါအလႊာေပၚအႏွံ႕ျဖဴးပါ။ထို႔ေနာက္မ်ိဳးႏွင့္ဖြဲႏုအေရာ၅ပုံ၁ပုံခန႔္ကိုယူ၍ႏြားေခ်းအေပၚ ျခင္းနံရံမွအတြင္းဘက္၁-၂ခန႔္ခြာ၍ညီညာစြာျဖဴးပါ

၎တို႔အေပၚမွ ေကာက္ရိုး၆ပုံ၁ပုံကိုတစ္လႊာခင္းၿပီးေရဖ်န္း၍ဖိေပးပါဤနည္းအတိုင္း ေကာက္ရိုး၊ ေဗဒါ၊ ႏြာေခ်း၊မွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲႏုတို႔ကိုတစ္လွည့္စီျဖဴးေရေလာင္းဖိသိပ္၍၄လႊာအထိ ျပဳလုပ္ၿပီး၅လႊာေျမာက္တြင္က်န္၅ပုံ၁ပုံ ေဗဒါ၊ ႏြာေခ်း

မွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႕ႏု(အေရာ)တို႔ကိုျခင္းမ်က္ႏွာျပင္အျပည့္အစဥ္လိုက္ျဖဴးထည့္ၿပီးက်န္၆ပုံ၁ပုံ ေကာက္ရိုးကိုညီညာစြာခင္းအုပ္ ေရေလာင္းဖိသိပ္ရပါမည္ယခုစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေကာက္ရိုးအထပ္သည္မက်ပ္လြန္း၊မေခ်ာင္လြန္းေသာ

အေနေတာ္သိပ္သည္းမႈအေနအထားျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္ဤသို႔ျဖင့္၄-၅ ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ႏြေရာသီတြင္တစ္ျခင္းႏွင့္တစ္ျခင္း၈မွ၁၂ခန႔္ႏွင့္မိုးႏွင့္ေဆာင္းရာသီတြင္၆မွ၁၀ခန႔္ခြာ၍စီထားပါျခင္း၄-၅ျခင္းကိုပလပ္စတစ္စျဖင့္လုံေအာင္

အုပ္ေပးပါထို႔ေနာက္ ပလပ္စတစ္စအေပၚမွသက္ကယ္၊ဂ်ပ္စကၠဴကတ္၊ ေကာက္ရိုးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္အလင္းမေဖာက္ေစရန္အုပ္ပါစတင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး၄ရက္အထိမွိုစိုက္ထားေသာျခင္းကို မလွပ္မိေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳရပါမည္။၅ရက္ေျမာက္

ေန႕မွစ၍ ေန႕ခင္းတိုင္း ၁၅မိနစ္ခန႔္ ပလပ္စတစ္ကို လွပ္ေပးပါေရလိုအပ္လွ်င္ေရပါးပါးဖ်န္းေပးပါထိုအခ်ိန္တြင္ျခင္း၏ပတ္ပတ္လည္၌ မွိုမွ်င္မ်ားသန္းေနပါမည္စိုက္ၿပီး ရရက္ခန႔္တြင္ မွိုမွ်င္ေပ်ာက္ကာမွိုသႏၶေခဲေလးမ်ားစထြက္လာၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁၀-၁၂ရက္ခန႔္တြင္အသင့္ခူးဆြတ္နိုင္ပါမည္စတင္ခူးဆြတ္စဥ္မွ၁၀-၁၂ရက္အတြင္း ေန႕စဥ္ခူးဆြတ္စားသုံးနိုင္ၿပီးမွိုစိုက္ျခင္းတစ္ျခင္းမွစုစုေပါင္း၈၀က်ပ္သား မွ၁ပိႆာအထိထြက္နိုင္ပါသည္။မွိုစိုက္ျခင္းသည္စတင္စိုက္ပ်ိဳးသည္မွ ေနာက္ဆုံးခူးဆြတ္ၿပီးခ်ိန္ထိ(၂၀-၂၅)ရက္အနည္းဆုံးၾကာျမင့္ပါသည္