အေႂကြးေၾကနည္းနဲအေႂကြးျပန္ရနည္းေစ်းေရာင္းရာမွာလည္းေရာင္းေကာင္းမယ္ေစ်းသည္မ်ားလည္အသုံးျပဳလိုရပါတယ္နည္းလမ္းကေတာဂ်င္းသုံးတတ္ကိုဆင့္ၿပီးေၾကးခြက္တိုက္ပုဂံျပားစလုံးတိုျဖင့္ဂ်င္းတတ္ကိုထည့္ရမယ္ပိုက္ဆံ

အသစ့္ႏွစ္႐ြက္ညွပ္ရမယ္မိမိတို႔အိမ္ဘုရားကပ္ရမယ္ပုံျပထားပါတယ္ဘုရားကပ္ရန္ဆိုနည္းမွာဘန္ေတအရွင္ဘုရားဘုရားတပည္ေတာ္တပည္ေတာ္မတိုမွဂ်င္းသုံးတတ္ကိုျမတ္စြားဘုရားအား ေဒးမိကပ္လႉပူေဇာ္ပါ၏ကပ္လႉပူေဇာ္ရေသာ

အက်ိဳးေၾကာင့္ယခင္ကအေႂကြးမ်ားအားစိတ္ခ်မ္းသာစြားျဖင့္ျပန္လည္ရရွိပါလို၏အရွင္ဘုရားထိုမွာတဖန္အေႂကြးတင္သူမ်ားအတြက္ဘုရားတပည္ေတာ္/တပည္ေတာ္မတို႔သူတပါးအေပၚတင္ေနေသာအေႂကြးအားျပန္လည္အေၾက

ေပဆပ္နိူင္ပါလို၏အရွင္ဘုရားကိုလိုရာကိုလည္းဆုဆု႔ေတာင္းလို႔ရပါတယ္ဗ်ာကဲစမ္းၾကည္လိုက္ဗ်ာမိတ္ေဆြတို႔အလုပ္ကသက္ေသျပသြားမယ္ဗ်ာမွတ္ခ်က္ပထမဦစြာငါးပါးသီလခံယူၿပီးမွာဘုရားကပ္လွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္ဒါကက်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕အသုံးခ်ပါတယ္ဗ်ာ