တရိပ္ရိပ္တက္လာေနတဲ့စက္သုံးဆီေစ်း၊၁၈သိန္းတန္းမွာတဝဲလည္ေနတဲ့ ေ႐ႊေစ်းႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ၁၄ရက္ေန႕ေ႐ႊေစ်းစက္သုံးဆီေစ်း၊ ေငြလဲႏႈန္း၊ ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၂၀၂၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႕အတြက္ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၊

စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1789000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သား ကို1684000က်ပ္ရွိပါတယ္မႏၱေလးေ႐ႊေစ်း

ကြက္မွာ၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1788000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1683000က်ပ္ရွိေနပါတယ္ဒီဇင္ဘာလ၁၄ ရက္ယေန႕ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ$1788 ရွိေနပါတယ္

ဒီဇင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႕အတြက္ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းမွာအေမရိကန္ေဒၚလာဝယ္ေစ်း1783ေရာင္းေစ်း1788စကၤာပူ ေဒၚလာ ဝယ္ေစ်း1320ေရာင္းေစ်း1340ဂ်ပန္ ယမ္းဝယ္ေစ်း15.2၊ေရာင္းေစ်း16ယူရိုဝယ္ေစ်း2010၊ေရာင္းေစ်း

2030ထိုင္းဘတ္ ဝယ္ေစ်း 54.7 ေရာင္းေစ်း 55.5တ႐ုတ္ ယြမ္ ဝယ္ေစ်း 288၊ ေရာင္းေစ်း 298မေလးရွား ရင္းဂစ္ ဝယ္ေစ်း 415၊ ေရာင္းေစ်း425ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕ေစ်း

ႏႈန္းအရအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ1780က်ပ္၊စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ1302.1 က်ပ္ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္ဒီဇင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႕အတြက္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁၃၁၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၂၉၀က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ ၁၃၀၀က်ပ္မႏၱေလးဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္၊ (95) တစ္လီတာ၁၄၇၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ

၁၃၁၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၃၅က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္၊95တစ္လီတာ၁၄၆၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၅၀က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ၁၃၇၀က်ပ္

စစ္ကိုင္းဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၇၅က်ပ္(95)တစ္လီတာ၁၄၈၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ ၁၃၂၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္မေကြးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၇၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ

၁၄၈၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၅၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၈၀က်ပ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ၁၄၀၀က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ၁၅၂၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ ၁၃၆၀ က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္

ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၉၀က်ပ္မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္95တစ္လီတာ၁၄၆၅က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ၁၃၆၀က်ပ္ဧရာဝတီတိုင္း

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၅၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ၁၄၅၅က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ ၁၃၃၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၅၀က်ပ္ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၄၅၅က်ပ္၊

95တစ္လီတာ၁၅၆၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၄၁၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၄၃၅က်ပ္ဒီဇင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႕နံနက္ခင္းေပါက္ေဈးမ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္ပါသည္။credit org