ဆင္ေျခဖုံးေရွးေခတ္ကဘုရင္ေတြဟာစစ္တိုက္ထြက္ရင္ဆင္ကိုသုံးတယ္။အကယ္၍အဲဒီဆင္ကေျခေထာက္နာသြားၿပီဆိုရင္သုံးမရေတာ့ဘူး။ဒီေတာ့ဆင္ရဲ႕ေျခကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔စစ္သည္ေတာ္ေတြထားတယ္ဆင္ေျခဖုံးစစ္သည္

ေတာ္လို႔ေခၚၾကတယ္။သူတို႔ေတြကအဲဒီဆင္အတြက္ေတာ့အလြန္အေရးပါတယ္။ေနာက္ေတာ့ၿမိဳ႕ေတြတည္လာတဲ့အခါၿမိဳ႕ရဲ႕ေဘးနားကဝန္းရံတဲ့ရပ္ကြက္ေတြကိုၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္ေတြလို႔ေခၚတယ္လက္လုပ္လက္စားလူတန္းစားတြ

အလုပ္ၾကမ္းလုပ္တဲ့လူေတြေနၾကတာမ်ားတယ္သူတို႔လည္းသူ႕ေနရာနဲ႕သူအေရးပါတယ္။ေလာကႀကီးမွာအလုပ္ၾကမ္းလုပ္တဲ့လူကမရွိမျဖစ္အေရးႀကီးတယ္။အဲဒီလိုလူေတြဘဝေတြပ်က္ၿပီးလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္ရင္စာရိတၱေတြပ်က္ၿပီးခိုးဆိုး လုယက္ဘဝေရာက္သြားရင္

ၿမိဳ႕ပူၿပီၿမိဳ႕ပူရင္နိုင္ငံဆူၿပီဆင္ေျခမလုံရင္စစ္ရႉံးနိုင္သလိုဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္က အေျခခံလူတန္းစားကိုဂ႐ုမစိုက္မိရင္တိုင္းျပည္အထိနာမယ္တိုင္းျပည္တခုထူေထာင္ဖို႔ကအေျခခံလူတန္းစားကလည္းအဓိကက်တယ္ဆင္ေျခဖုံးေတြရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးကိုလည္းအျပည့္အဝေပးရမယ္