သုံးရက္စာမိုး႐ြာနိုင္သည့္ေဒသမ်ား၆-၂-၂၀၂၂ရက္ေန႕မွ၈-၂-၂၀၂၂ရက္ေန႕အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚနိုင္ေသာမိုး႐ြာသြန္းမႈအေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္မ်ာ(၆.၂.၂၀၂၂)(တနဂၤႏြေေန႕)အတြက္ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာ

နိုင္ေျခရွိေသာေဒသမ်ား၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာနိုင္ေျခရွိေသာေဒသမ်ား၁။ရွမ္းျပည္နယ္၂။ခ်င္းျပည္နယ္ေနရာကြက္က်ားမိုး႐ြာနိုင္ေျခရွိေသာေဒသမ်ား၁။ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၃။ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၄။ကယားျပည္နယ္၅။မြန္ျပည္နယ္၆။ကရင္ျပည္နယ္ရ။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၈။စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၉။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမိုးေရခ်ိန္(0.4mm10.0mm)ခန႔္အထိ႐ြာသြန္းနိုင္ပါသည္

(၇.၂.၂၀၂၂)(တနလၤာေန႕)ေနရာကြက္က်ား၍မိုး႐ြာနိုင္ေျခရွိေသာေဒသမ်ား၁။ကခ်င္ျပည္နယ္၂။ကရင္ျပည္နယ္၃။မြန္ျပည္နယ္၄။တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမိုးေရခ်ိန္(0.4mm1.0 mm)ခန႔္အထိ႐ြာသြန္းနိုင္ပါသည္(၈.၂.၂၀၂၂)

(အဂၤါေန႕)ေနရာကြက္က်ားမိုး႐ြာနိုင္ေျခရွိေသာေဒသမ်ား၁။ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေရခ်ိန္ (0.4mm0.8mm)ခန႔္အထိ႐ြာသြန္းနိုင္ပါသည္အေရာင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၁။အဝါေရာင္ေဒသမ်ားေနရာကြက္က်ား႐ြာရန္ရာခိုင္ႏႈန္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၃၀ျဖစ္ပါသည္၂။အစိမ္းႏုေရာင္ေနရာက်ဲက်ဲ႐ြာရန္ရာခိုင္ႏႈန္း၅ဝပဲျဖစ္ပါသည္။၃။အစိမ္းရင့္ေရာင္ႏွင့္အျပာေရာင္ေဒသမ်ားေနရာစိပ္စိပ္႐ြာရန္ရာခိုင္ႏႈန္း၈၀ျဖစ္ပါသည္။၄။လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္အနီေရာင္ေဒသမ်ားေနရာအႏွံ႕အျပား႐ြာရန္ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ျဖစ္ပါသည္