တိုက္နံရံသားအသစ္ကိုေဆးသုတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ဘာေတြလိုအပ္လဲ၁/တိုက္အသစ္နံရံသားအသစ္ကိုေဆးစမသုတ္ခင္သုတ္မဲ့နံရံကိုပန္းရံသားေခ်ာၿပီးအနည္ဆုံးသုံးပတ္ၾကာထားေပးသင့္ပါတယ္သုံးပတ္ၾကတဲ့အခါမွာပန္းရံေခ်ားသားက

ေျခာက္ေသြ႕ၿပီးေရစိုျပန္ဒါေရေငြ႕ရိုက္ဒါေတြမရွိေတာ့ပါဘူး၂/နံရံသားေျခာက္ေသြ႕သြားမွေဆးသုတ္ဖို႔နံရံကိုေကာ္ပတ္တိုက္နံရံထဲမွာရွိတက္တဲ့သစ္စအမွိုက္ေတြထြင္းထုတ္အဖုထစ္ေတြထိုးခ်ၿပီးနံရံကိုသန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရပါမယ္၃/ဆီလာခ်ဳပ္

ရပါမယ္ဆီလာကိုေရအခ်ိဳးစားအတိုင္းေရာစပ္ၿပီးနံရံမ်ားအာ းလုံးကိုသုတ္ရပါမယ္ဆီလာေျခာက္ေသြ႕ခ်ိန္ထိထားရပါမယ္၄/ပတ္တီးရိုက္မယ္ပတ္တီးရိုက္တဲ့အခါပထမ၀မ္းကုတ္မွာဘိလက္ေျမအနည္းငယ္အသုံးျပဳလို႔ရပါတယ္

၀မ်းကုတ်မှာဘိလက်မြေအနည်းငယ်ထည့်သုံးတဲ့အခါနံရံကမာေၾကာၿပီးက်စ္လွစ္ေစပါတယ္၅/ပတ္တီး၀မ္းကုတ္ေျခာက္ေသြ႕ၿပီဆိုရင္ဒုတိယတူးကုတ္ရိုက္လို႔ရပါၿပီရိုက္တဲ့အခါဘိလက္ေျမထည့္စရာမလို႔ေတာ့ပါဘူးတူးကုတ္မွာေတာ့နံရံသား

လွပေခ်ာေမႊ႕ေစဖို႔အသုံးျပဳရဒါပါ၆/ေကာ္ပတ္တိုက္မယ္ပတ္တီးသားေခ်ာက္ေသြ႕ၿပီးရင္ေကာ္ပတ္တိုက္လို႔ရပါၿပီေကာ္ပတ္တိုက္တဲ့အခါနံရံသားညီညာေခ်ာေမႊ႕ေစဖို႔ေကာ္ပတ္တိုက္စက္(သို႔မဟုတ္)ေကာ္ပတ္ကိုင္းတို႔နဲ႕တိုက္လို႔ရပါတယ္ေကာ္

ပတ္တိုက္စက္(သို႔မဟုတ္)ေကာ္ပတ္ကိုင္းတို႔နဲ႕တိုက္ၿပီးရင္ ေကာ္ပတ္အေနာက္ဘက္နဲ႕ျပန္တိုက္ၿပီးေကာ္ပတ္အစင္းရာမ်ားကိုျပန္ညွိေပးရင္ပိုေကာင္းပိုေခ်ာေမႊ႕ေစပါတယ္၇/ဆီလာခ်ဳပ္မယ္ေကာ္ပတ္တိုက္ၿပီးသားနံရံကိုေကာ္ပတ္အမႈံေတြခါခ်

ၿပီးသန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရပါမယ္သန႔္ရွင္းေရးအားလုံးၿပီးရင္ဆီလာခ်ဳပ္လို႔ရပါၿပီ၈/ေဆးသုတ္မယ္ဆီလာမ်ားေျခာက္ေသြ႕ၿပီးရင္ေကာ္ပတ္တိုက္ၿပီးသားအေဟာင္းနဲ႕နံရံကိုဖြဖြေလးတိုက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္ေကာ္ပတ္အေဟာင္းနဲ႕တိုက္လိုက္တဲ့အခါ

နံရံမွာဆီလာခ်ဳပ္လိုက္တုန္းကအနည္းငယ္က်န္ရွိတဲ့အမႈံအမႊာ းမ်ားကိုဖယ္ရွာေပးပါတယ္ၿပီးရင္ေဆး၀မ္းကုတ္သုတ္လိုရပါၿပီ၉/နံရံအနာစာမ်ားပတ္တီးတက္ရွင္ဖာရပါမယ္ေဆး၀မ္းကုတ္ေျခာက္ေသြ႕ၿပီးရင္အနာစားမ်ားပတ္တီးတက္

ရွင္ဖာလို႔ရပါၿပီပတ္တီးတက္ရွင္မ်ားေျခာက္ေသြ႕ၿပီးရင္ပတ္တီးတက္ရွင္မ်ားေကာ္ပတ္တိုက္ဆီလာျပန္ခ်ဳပ္ရပါမယ္ဆီလာေျခာက္ေသြ႕ၿပီးရင္တက္ရွင္ေနရာကိုေဆး၀မ္းကုတ္ျပန္သုတ္ရပါမယ္၁၀/ေဆးတူးကုတ္သုတ္မယ္ေဆး၀မ္းကုတ္ဖာ

ထားေသားေဆးမ်ားေျခာက္ေသြ႕ၿပီးရင္ေကာ္ပတ္အေဟာင္းနဲ႕ ျပန္တိုက္ၿပီးနံရံကအမႈံမႊားမ်ားကိုဖယ္ရွားၿပီးေဆးတူးကုတ္(ဖိုင္နယ္)သုတ္လို႔ရပါၿပီေဆးတူးကုတ္သုတ္လို႔ေဆးမပိတ္ေသးရင္ေနာက္တစ္ကုတ္ထက္သုတ္လို႔ရပါတယ္