အုတ္စီနည္းတြက္နည္း၉လက္မအုတ္စီရာတြင္(၁၀၁၀)ပတ္လည္တစ္က်င္းစီရာတြင္အုတ္အလုံးေရ=၁၀၄၀ခဲအလ်ား၂၆ခဲအနံ=၄၉ခဲ၂၆၄၀=၁၀၄၀ခဲကုန္ပါတယ္၄လက္မခြဲအုတ္စီရာတြင္ကုန္က်နည္းပါတစ္ခါတည္း

တင္ေပးလိုက္ပါတယ္(၁၀၁၀)ပတ္လည္၄လက္မခြဲအုတ္စီရာတြင္အလ်ား=၁၃ခဲ၅မူး၅မူးဆိုတာကေတာ့အုတ္တစ္လုံးကိုတစ္က်ပ္လို႔သေဘာထားၿပီးတစ္က်ပ္ရဲ ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပိုင္းကို ၅မူးလို႔သက္မွတ္ပါတယ္။အနံ(ျမင့္)၄၀ခဲ

၁၃/၅၄၀=၅၄၀ကုန္ပါတယ္၉လက္မအုတ္ရိုးနစ္က်င္းစီရာတြင္ဘိလပ္ေျမ၁၄အခ်ိဳး၆အိပ္ကုန္ပါတယ္၄လက္မခြဲတစ္က်င္းအုတ္စီရာတြင္၁၄အခ်ိဳးဘိလပ္ေျမ၂အိပ္ႏွစ္အိပ္တစ္ပိုင္းကုန္ပါတယ္၉လက္မအုတ္ရိုးစိရာတြင္

အလႊားမထက္ရာေအာင္စုံမခြဲျခားစီတတ္ဖို႔လိုပါတယ္ဒါမွဒမ္ႏွစ္လႊားစုံနစ္လႊားထပ္မွာမဟုတ္ပါ၃-၅-၇-၉မဂဏန္းမ်ားတြင္ဒမ္စီၿပီးသြားရရပါမည္၂-၄-၆-၈စုံဂဏန္းမ်ားတြင္အကြက္ေဖာ္ၿပီးစီးသြားရပါမည္အုတ္ေတြၾကားမွာမာဆလာ၅မူးပုံမွန္ရွိရပါမည္ဒါမွခိုင္ခန့္ၿပီးၾကည့္လိုက္႐ုံႏွင့္အျမင္ေကာင္းေကာင္းရွိပါ

သည္ ေနာက္ၿပီးဂ်ပန္ကြက္တ႐ုပ္ကြက္လို႔အကြက္ရိုက္ၾကတာ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္ဂ်ပန္ကြက္တြင္အလ်ား၂ခဲအနံ၂ခဲပုံမွန္သြားရပါသည္တ႐ုပ္ကြက္တြင္အဲလိုမဟုတ္ေတာ့ပါအလ်ား၂ခဲအနံ၁ခဲျဖစ္ပါတယ္ခိုင္ခံနိုင္ျခင္းကေတာ့ ဂ်ပန္ကြက္ ႏွင့္စီသြားၿပီးအလ်ား၂ခဲအနံ၂ခဲစီရင္ပိုခိုင္ပါတယ္