ေကာက္ရိုးမွိုကို ျခင္းေတာင္းျဖင့္တစ္နိုင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းလိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားဝါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာျခင္းအက်ယ္၁အျမင့္၂ ေကာက္ရိုး၁အိတ္တစ္တင္းခြဲအိတ္သို႔မဟုတ္၂တင္းဝင္အိတ္၊၂-၃နာရီၾကာေရစိမ္

ေဗဒါ၂-၃ ျပည္ႏုတ္ႏုတ္စင္းၿပီးသား ႏြားေခ်းမႈန႔္၂ ျပည္မ်ိဳးထုပ္ ၁ထုပ္ဖြဲႏု၁ဗူးနို႔ဆီဗူး ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္သန႔္ရွင္းၿပီး ျခပု႐ြက္ဆိတ္ကင္းေသာအခန္း(သို႔)ၿခံဝန္းအတြင္းေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရပါမည္ၿခံဝန္းအတြင္းျဖစ္ပါက

အနည္းဆုံးအရိပ္က်ဲရရွိမည့္ဥပမာ-ဘူးစင္ေအာက္၊သစ္ပင္ေအာက္ေနရာျဖစ္ၿပီး၎ေနရာကိုထုံးျဖဴးေပးရပါမည္ပထမဦးဆုံးမွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႕ႏုကို ေရာနယ္ပါ ေရစိမ္ထားေသာ ေကာက္ရိုးကို၆ပုံခြဲပုံၿပီး ေဗဒါႏြာေခ်းမွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႕ႏု

အေရာတို႔ကို၅ပုံစီခြဲထားပါျခင္းအတြင္းသို႔ ေလဝင္ ေလထြက္ ေကာင္း ေစရန္ ႏွင့္ ျခကိုက္စားမႈမရွိေစရန္ ျခင္းေအာက္တြင္အုတ္ခဲ(၃)လုံးကိုဖိုခေနာင့္ဆိုင္ထားၿပီးမွ ျခင္းကိုတင္ပါ။ ေရစိမ္ထားေသာ ေကာက္ရိုး၆ပုံ၁ပုံခန႔္ကို

ျခင္းအတြင္း၃-၄အထူခန႔္ညီညာစြာခင္းပါ၎ေကာက္ရိုးအေပၚမွေဗဒါ၅ပုံ၁ပုံခန႔္ကိုျခင္းနံရံပတ္လည္ဗ်က္၄အက်ယ္ခင္းပါ ႏြားေခ်းမႈန႔္၅ပုံ၁ပုံကို ေဗဒါအလႊာေပၚအႏွံ႕ျဖဴးပါထို႔ေနာက္မ်ိဳးႏွင့္ဖြဲႏုအေရာ၅ပုံ၁ပုံခန႔္ကိုယူ၍ ႏြားေခ်း

အေပၚ ျခင္းနံရံမွအတြင္းဘက္၁-၂ခန႔္ခြာ၍ညီညာစြာ ျဖဴးပါ၎တို႔အေပၚမွ ေကာက္ရိုး၆ပုံ၁ပုံကိုတစ္လႊာခင္းၿပီး ေရဖ်န္း၍ဖိေပးပါဤနည္းအတိုင္း ေကာက္ရိုး၊ ေဗဒါ၊ ႏြာေခ်းမွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲႏုတို႔ကိုတစ္လွည့္စီျဖဴးေရေလာင္းဖိသိပ္၍

၄လႊာအထိ ျပဳလုပ္ၿပီး၅လႊာေျမာက္တြင္က်န္၅ပုံ၁ပုံ ေဗဒါ၊ ႏြာေခ်းမွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႕ႏု(အေရာ)တို႔ကို ျခင္းမ်က္ႏွာျပင္အျပည့္အစဥ္လိုက္ျဖဴးထည့္ၿပီးက်န္၆ပုံ၁ပုံ ေကာက္ရိုးကိုညီညာစြာခင္းအုပ္ ေရေလာင္းဖိသိပ္ရပါမည္ယခုစိုက္ပ်ိဳး

ထားေသာ ေကာက္ရိုးအထပ္သည္မက်ပ္လြန္းမေခ်ာင္လြန္း ေသာအေနေတာ္သိပ္သည္းမႈအေနအထားျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္ဤသို႔ျဖင့္၄-၅ ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ႏြေရာသီတြင္တစ္ျခင္းႏွင့္တစ္ျခင္း ၈မွ၁၂ခန႔္ႏွင့္မိုးႏွင့္ေဆာင္းရာ

သီတြင္၆မွ၁၀ခန႔္ခြာ၍စီထားပါ ျခင္း၄-၅ျခင္းကိုပလပ္စတစ္စျဖင့္လုံေအာင္အုပ္ေပးပါထို႔ေနာက္ပလပ္စတစ္စအေပၚမွသက္ကယ္၊ဂ်ပ္စကၠဴကတ္၊ ေကာက္ရိုးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္အလင္းမေဖာက္ေစရန္အုပ္ပါျခငး၄-၅ျခင္းကိုပလပ္စတစ္စျဖင့္လုံေအာင္အုပ္ေပးပါထို႔ေနာက္ပလပ္စတစ္စ

အေပၚမွသက္ကယ္ဂ်ပ္စကၠဴကတ္၊ ေကာက္ရိုးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္အလင္းမေဖာက္ေစရန္အုပ္ပါေကာက္ရိုး၊ ေဗဒါ၊ ႏြာေခ်းမွိုမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲႏုတို႔ကိုတစ္လွည့္စီျဖဴးေရေလာင္းဖိသိပ္၍၄လႊာအထိ ျပဳလုပ္ေပးပါစိုက္ၿပီး၇ရက်ခန့်တွင်မွိုမွ်င္ေပ်ာက္ကာမွိုသႏၶေခဲေလးမ်ားစထြက္လာၿပီး၁၀-၁၂ရက္ခန႔္တြင္အသင့္ခူးဆြတ္နိုင္ပါမည္