ဘူးပင္စနစ္တက်စိဳက္ပ်ိဳးနည္းဘူးသည္ေျမၾသဇာထက္သန္ေသာ ေျမတြင္ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ေျမအခ်ဥ္၊အငံဓာတ္(၆-၇)ၾကားတြင္ပိုမိုျဖစ္ထြန္းပါသည္။ပူႏြေးေသာရာသီဥတုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးအေအးဒဏ္ကိုအသင့္တင့္

ခံနိုင္သည္သို႔ေသာ္ဆီးႏွင္းဒဏ္ကိုခံနိုင္ရည္မရွိပါေျမျပဳျပင္ျခင္းဘူးသည္စင္တင္စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီးေဘာင္တင္၍လည္းစိုက္နိုင္သည္စိုက္ေဘာင္ေျမကိုေပါက္တူးျဖင့္ေပါက္ၿပီးေျမေဆြးႏွင့္သမေအာင္ေရာ၍စိုက္ေဘာင္ျပဳလုပ္ပါ

စိုက္ေဘာင္တစ္ေဘာင္လွ်င္အလ်ား(၅)ေပအနံ(၃)ေပအျမင့္(၁)ေပခန့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္ေျမၾသဇာေကြၽးနည္းဘူးတစ္ဧကလွ်င္ ႏြားေခ်း(သို႔) သစ္ေဆြးေျမၾသဇာတန္၂၀-၃၀အထိလိုအပ္ၿပီးဓာတ္ေျမၾသဇာတစ္ဧကလွ်င္ယူရီးယား

(၂၀)Kgႏွင့္တီစူပါ(၂၄)Kgလိုပါသည္စိုက္ေဘာင္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမေဆြးမ်ားကိုသမေအာင္ေရာေပးရမည္တီစူပါဓာတ္ေျမၾသဇာကိုပထမအႀကိမ္၂၀kgႏွင့္ယူရီးယားေျမၾသဇာ၁၀kgကိုစိုက္ေဘာင္

ျပဳလုပ္စဥ္ထည့္ေပးၿပီးေနာက္က်န္(၁၀)kgကိုဘူးပင္ပန္းစပြင့္ခ်ိန္တြင္ထည့္ေပးရမည္ပ်ိဳးေထာင္နည္းေျမေဆြးထည့္ထားေသာပလတ္စတစ္အိတ္တြင္ဘူးေစ့(၂)ေစ့ခန့္ထည့္ၿပီးပ်ိဳးနိုင္သည္စိုက္ၿပီး(၁၀)ရက္ခန့္ၾကာလွ်င္ပ်ိဳးပင္ေပါက္လာမည္

အပင္(၃-၄)႐ြက္ထြက္လွ်င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္စိုက္ပ်ိဳးနည္းဘူးပင္ကိုအထက္ျမန္မာျပည္၌ ေမလႏွင့္ဇြန္လမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္မူ ေဆာင္းတြင္းပိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္အမ်ားအျပားစိုက္ပ်ိဳးပါသည္

စိုက္ပ်ိဳးနည္းမွာ ေျမေဆြဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားသမေအာင္ေမႊထားေသာေျမကိုစိုက္ေဘာင္မ်ား ျပဳလုပ္၍စိုက်းပါသည္စင္တင္စိုက္ပါကစိုက္ေဘာင္အလ်ား(၅)ေပ၊အနံ(၃)ေပ၊အျမင့္(၁)ေပခန့္ေဘာင္ျပဳလုပ္ၿပီးဘူးေစ့မ်ားကို

တစ္က်င္းႏွင့္တစ္က်င္း(၁)ေပျခား၍တစ္က်င္းလွ်င္ဘူးေစ့(၇)ေစ့စိုက္ရသည္။ဘူးပင္မ်ားေပါက္လာလွ်င္ တစ္က်င္းလွ်င္(၂)ပင္ ခ်န္ထားလွ်င္ သင့္ေတာ္၏က်င္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးပါကအနက္(၁.၅)ေပအနံ(၂)ေပအလ်ား(၃)ေပရွိက်င္းမ်ားတူး

ၿပီးႏြားေခ်းႏွင့္ ေျမေဆြးဆတူေရာ၍က်င္းႏႈတ္ခမ္း၃-၄လက္မခန့္အထိထည့္ၿပီးလွ်င္အေပၚမွ ေျမရိုးရိုးကိုဖို႔ရမည္တစ္က်င္းလွ်င္(၇-၈)ပင္ခန့္စိုက္ရမည္အပင္ငယ္မ်ားတစ္ထြာခန့္ျမင့္လာေသာအခါတစ္က်င္းလွ်င္(၂)ပင္ခ်န္ၿပီး

က်န္အပင္မ်ားကိုႏုတ္ပစ္ရမည္အပင္ကေလးမ်ားႏြယ္တက္နိုင္ရန္ဝါးျခမ္းေထာင္ေပးရမည္အပင္ကေလးမ်ားလသားအထိအပင္ေျခရင္း ေပါင္းလိုက္ေပးရမည္ဘူးကို ေမႏွင့္ဇြန္လမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သကဲ့သို႔ ေအာက္တိုဘာႏွင့္နိုဝင္ဘာလ

မ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္တစ္ဧကလွ်င္မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းမွာ၂-၃ကီလိုဂရမ္လိုအပ္ပါသည္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းအထက္ျမန္မာျပည္တြင္ဘူးကိုမိုးတြင္းတြင္စိုက္ၾကသျဖင့္မိုးတစ္ပတ္ခန့္ျပတ္သြားပါက ေရေလာင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္

ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ေဆာင္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္မူ(၃)ရက္ျခားတစ္ႀကိမ္ ေရသြင္းေပးရန္လိုပါသည္ဘူးပင္ကေလးမ်ားတစ္လသားခန့္ရွိလွ်င္ ေပါင္းျမက္မ်ားကိုရွင္းလင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္အသီးခူးဆြတ္နည္း

ဘူးသီးကိုစိုက္ၿပီးေနာက္(၇၅-၉၀)ရက္အၾကာတြင္စတင္ဆြတ္ခူးနိုင္သည္ရင့္လြန္းပါက ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္မေကာင္းသကဲ့သို႔ႏုပါကလည္းအခါးဓာတ္ရွိ၏သို႔အတြက္ဘူးကိုမႏုမရင့္အေနေတာ္ခူးရ၏တစ္ဧကလွ်င္ဘူးသီးလုံးေရ၆၀၀၀မွ၈၀၀၀အထိထြက္၏မွတ္ခ်က္က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ပ်ပိဳးမ်ားကို

ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းရန္လိုအပ္ပါသည္ထိေရာက္စြာမႏွိမ္နင္းနိုင္ပါကအပင္ငယ္မ်ား ေသေၾကပ်က္စီးနိုင္ပါသည္ဘူးပင္ကိုပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းပါကဒီဒီတီ၊ဘီအိပ္ခ္်စီအင္ဒရင္းစေသာေဆးမ်ားမဖ်န္းသင့္ပါဘူးပင္အၫြန့္စင္ေပၚေရာက္ပါကအၫြန့္ျဖတ္ေတာက္ေပးပါသို႔မွသာအၫြန့္မ်ားစင္ေပၚျဖာတက္ၿပီးအသီးမ်ားပိုသီးပါမည္