စက္တင္ဘာ၂၀ရက္ယေန႕မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းတစ္က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္၂၆၂၈၀၀၀အထိစံခ်ိန္တင္ျပန္လည္က်ဆင္းလာတယ္လို႔သိရပါတယ္ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာ၁၇ရက္တြင္အေခါက္ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမွာ

တစ္က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္၂၉၃၀၀၀၀ဝန္းက်င္ျဖင့္ဖြင့္ပိတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးအျမင့္ဆုံးက်ပ္၂၉၄၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိခဲ့ကာစက္တင္ဘာ၁၈ရက္မွာေတာ့၂၉၃၀၀၀၀ရွိခဲ့ၿပီးစက္တင္ဘာ၁၉ရက္မွာ၂၈၇၀၀၀အထိက်ဆင္းလာကာ

ယေန႕စက္တင္ဘာ၂၀ရက္မွာေတာ့၂၆၂၈၀၀၀ကိုထပ္မံက်ဆင္းလာခဲ့တာဟာတစ္ရက္အတြင္း၂၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိစံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ဒါ့အျပင္စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအတက္ၾကမ္းခဲ့တာေတြရွိခဲ့တဲ့ရက္ေတြကဟာလည္း

ၾသဂုတ္၁၂ရက္ကအေခါက္ေ႐ႊေစ်း ႏႈန္းမွာတစ္က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္၂၆သိန္းက်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးၾသဂုတ္၁၃တစ္ရက္တည္းမွာပဲနံနက္ပိုင္းမွာ၂၇သိန္း၊ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္၂၈သိန္း ေက်ာ္အထိစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ကာၾသဂုတ္၃၁ရက္က

၃၆၇၀၀၀၀ထိစံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းအာသတ္မွတ္နိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအေပၚမူတည္၍အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ဖို႔စကစက ၫႊန္ၾကာထားေပမဲ့ ေ႐ႊဆိုင္အမ်ားစုမွာျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႕သာအေရာင္းအဝယ္

ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္လို႔လည္းစုံစမ္းသိရၿပီးယေန႕စက္တင္ဘာ၂၀ရက္ေဒၚလာျပင္ပ ေပါက္ေဈးဟာ၃၂၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ကာဘတ္ေစ်းကေတာ့အနိမ့္ဆုံး၈၅က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းလာတာေတြ႕ရပါတယ္