တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္တသက္တာအတြက္အသက္အပိုင္းအျခားမ်ားတနဂၤေႏြသားသမီးေတြကမိမိၿဂိဳဟ္မွ၆နွစ္အိပ္ပါတယ္ေမြးဖြားလာစမွာပဲအဖိုးအဖြားမိဘေတြရာထူးတက္စီးပြားေကာင္းမ်ားေၾကာင့္တနဂၤေႏြေလးေတြဆိုအဖိုးအဖြား

အသဲစြဲေပါ့၇ႏွစ္က‌ေန၂၁ထိကိုလာဘ္‌ေပါႂကြယ္တဲ့တနလၤာထဲမွာအိပ္လို႔သာသာယာယာပါပဲ(၆ႂကြင္းတနဂၤေႏြမပါမရဏၿဂိဳလ္)၂၂ႏွစ္မွ၂၉ထိမွစ၍အဂၤါၿဂိဳဟ္ထဲစအိပ္တာျဖစ္လို႔အဲ့အခ်ိန္မွစ၍ေလာကႀကီးကိုစတင္စိန္ေခၚသံေတြစေတာ့တာပါ

ပဲ၃၀ႏွစ္မွ၄၆ႏွစ္ထိကဒုကၡံဆိုေသာဘုမၼိကိုစျဖတ္တာျဖစ္လို႔ဇေယာထဲဇီးျဖဴသီးလိမ့္ေနသလိုပါပဲဘဝကခါးခါးၿပီးမေအးဝင္းနဲ႔မေတြ႕တဲ့ႏွစ္ေတြေပါ့အတိုက္အခိုက္မ်ားမ်က္ရည္မ်ားနာက်ည္းမူမ်ားစြာနဲ႕ျဖတ္ရေသာႏွစ္ေတြပါ၄၇ႏွစ္မွ၅၇ထိကိုစေနၿဂိဳ

ဟ္အိပ္ႀကီးျဖတ္မွာျဖစ္လို႔၄ႂကြင္းတနဂၤေႏြမ်ားဖို႔သတိထားမဲ့ႏွစ္ဆိုးမ်ားျဖစ္ပါတယ္ဝမ္းနည္းစရာေသာကမ်ားေဒါသျဖစ္စရာမ်ားစြာႀကဳံေတြ႕ရမယ္ခ်စ္ေသာသူမ်ားစြန့္ခြာသြားတတ္ပါတယ္အဲ့အတြက္မိမိတို႔ဘဝအတြက္လမ္းၫႊန္ဆရာေကာင္းေကာ

င္းလိုပါတယ္သက္ေရာက္တႏွစ္ခ်င္းၿဂိဳဟ္ေတြေက်ာ္လႊားဘို႔ကိုဘယ္အသက္႐ြယ္မွာဘယ္ၿဂိဳဟ္က်ေနလဲသိထားဖို႔လိုပါတယ္ရာဟုၿဂိဳဟ္၁၅-၂၃-၃၁-၃၉-၄၇-၅၅-၆၃တစ္ႂကြင္းမ်ားမရဏၿဂိဳလ္ဘုမၼိေလးက်န္အႂကြင္းမ်ားဘုမၼိေလးေသာၾကာၿဂိဳ

ဟ္၁၆-၂၄-၃၂-၄၀-၄၈-၅၆-၆၄-(၃ႂကြင္းမ်ားမရဏၿဂိဳဟ္)တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၁၇-၂၅-၃၃-၄၁-၄၉-၅၇-၆၅-၅ႂကြင္းမ်ားမရဏျဂိဳဟ္တနလၤာၿဂိဳဟ္၁၈-၂၆-၃၄-၄၂-၅၀-၅၈-၆၆(၆ႂကြင္းမ်ားမရဏ)အဂၤါျဂိဳဟ္၁၉-၂၇-၃၅-၄၃-၅၁-၅၉-၆၇(သုညႂကြင္း

မ်ားမရဏၿဂိဳဟ္ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္၂၀-၂၈-၃၆-၄၄-၅၂-၆၀-၆၈တစ္ႂကြင္းမ်ားမရဏၿဂိဳဟ္ဘုမၼိက်န္အႂကြင္းမ်ားဘုမၼိစေနၿဂိဳဟ္၂၁-၂၉-၃၇-၄၅-၅၃-၆၁-၆၉၄ႂကြင္းမ်ားမရဏၿဂိဳဟ္ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္၂၂-၃၀-၃၈-၄၆-၅၄-၆၂-၇၀၂ႂကြင္းမ်ားမရဏၿ

ဂိဳဟ္တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအထူးသတိထားရမည့္ႏွစ္ဆိုးႀကီးမ်ား၂၇ႏွစ္အဂၤါ၂ထပ္(အျပင္ရန္၂ထပ္)အမူအခင္းျဖစ္ျခင္းလက္ျပတ္ဒါဏ္ရာရျခင္း၃၆၄၄ႏွစ္ဘုမၼိ၂ထပ္ေသကြဲရွင္ကြဲ႐ုပ္ဥပါဒ္ေဘးက်လြယ္တယ္၃၁-၃၉-၄၇ဘုမၼိႀကီးရွိသမွ်ပစၥည္းကုန္

ဂုဏ္သိကၡာက်တတ္တယ္လူေသတတ္ျခင္းအိုးအိမ္ပ်က္စီးရတတ္ပါတယ္၅၃ႏွစ္စေန၂ထပ္ခြဲစိတ္မူမ်ားေသြးထြက္သံယိုဒါဏ္ရာႀကီးမားမူမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္စီးပြားေရးပ်က္စီးတတ္ပါတယ္အမူအခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္ခရစ္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here