တိုက္ခန္းဝယ္မည့္သူမ်ားသတိထားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္ ေရာင္းသူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မေဖာ္ျပမိသည့္ကိစြတိုက္ခန္အေရ ာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္စာခ်ဳပ္တစ္ခုကိုနမူနာေဆာင္၍တင္ ျပပါမည္။တိုက္ခန္းတြင္ေနထိုင္ေသာတိုက္ခန္းရွင္က ၎၏

တိုက်ခန်းကိုအပျောက်စနစ်အရရောင်းပါသည်တိုက်ခန်းဝယ်သူကငွေအပြီးပေးချေ၍အခန်းသော့က်ိုခတ်ပါသည်သာမာန်အားဖြင့်ဆိုပါမူအရောင်းအဝယ်သဘောအရတိုက်ခန်းကိုဝယ်သူကငွေကိုအပြီးချေပါကတိုက်ခန်းရောင်းသူဘက်ကလည်း

ေရာင္းေသာတိုက္ခန္းကိုဝယ္ယူသူသို႔ေပးအပ္ေလ့ရွိပါသည္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ေရာင္းသူ၊ဝယ္သူအသီးသီး၏အမည္၊မွတ္ပုံတင္၊ေနရပ္မ်ားပါရွိရပါမည္။ေရာင္းေသာပစြည္းတိတိက်က်ေဖာ္ျပပါရွိရပါမည္

ေရာင္းေသာပစြည္းအတြက္တန္ဖိုးသက္မွတ္ခ်က္ပါရွိရပမည္ထို႔ေနာက္ဝယ္သူ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ေရာင္သူ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားပါရွိရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္ယခုတင္ျပမည့္အခ်က္မွာဝယ္သူ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္၊ေရာင္းသူ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္

မ်ားကိုတိတိက်က်မေဖာ္ျပဘဲခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္အတြကျပႆနာအျငင္းပြားစရာျဖစ္လာခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္ဦးျဖဴကဦးျမအား၎ပိုင္တိုက္ခန္းကိုေရာင္းပါသည္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ေငြေပးေငြယူလုပ္ၾကပါသည္။ဦးျမကဝယ္သူ

ေပးေသာတိုက္ခန္းကို၎ေသာ့ျဖင့္ခတ္ပါသည္။ေနာက္သုံးရက္ခန့္ၾကာသည့္အခါဦးျဖဴသည္ဦး ျမဝယ္ယူထားေသာတိုဘက္ခန္းတြင္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနပါသည္။ဤတြင္ဦးျမမေက်မနပ္ျဖစ္ကာရဲစခန္းသြားေရာက္၍မတရားက်ဴးေက်ာ္

ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေၾကာင္းတိုင္ပါသည္။ဦးျဖဴတိုက္ခန္းကိုဦးျမကိုေရာင္းၿပီးၿပီဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ရဲကေမးရာဦးျဖဴကေရာင္းၿပီးၿပီမွာမွန္ေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္လက္ေရာက္ေပးအပ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းအျခားတြင္အခန္းရွာေနဆဲ

ျဖစ္ေၾကာင္းအခန္းရပါကေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထု ေခ်ပါသည္။ဦးျဖဴႏွင့္ဦးျမတို႔နစ္ဦးခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ တိုက္ ခန္းအေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကိုစစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါဦးျဖဴပိုင္ေသာတိုက္ခန္းကိုဦးျမကေငြက်ပ္၁၅၀၀၀၀(က်ပ္တစ္

ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိ)ျဖင့္ဝယ္ယူပါသည္ဟူ၍သာပါရွိၿပီးေရာင္းသူ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တစ္စုံတစ္ရာေဖာ္ျပခ်ဳပ္ဆိုထားသည္ကိုမေတြ႕ရဘဲရွိပါသည္။ေရာင္းသူ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တစ္စုံတစ္ရာေဖာ္ျပခ်ဳပ္ဆိုထား

သည့္အခ်က္စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္မေပၚလြင္ေသာေၾကာင့္ဦးျမသည္ဦးျဖဴထံမွအခန္းကို၁၅၀၀၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ဝယ္ယူထားသည္မွာမွန္ေသာ္လည္းလက္ေရာက္ရရွိၿပီးျဖစ္မျဖစ္ဆိုသည္မွာစာခ်ဳပ္တြင္မေပၚေပါက္ဘဲရွိေနသည့္အတြက္ဦးျမ၏စြပ္စြဲ

ေျပာဆိုခ်က္သည္ပင္အမွန္ေလာဦးျဖဴ၏ထုခ်ေျဖရွင္းခ်က္သည္ပင္အမွန္ေလာဆိုသည္ကိုေဝခြဲရခက္ေစပါသည္ထိုကဲ့သို႔ ေဝခြဲရခက္ေစသည့္စာခ်ဳပ္မ်ိဳးမျဖစ္ရေလေအာင္ေနာင္ာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုပါကေရာင္းသူ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကိုတိတိက်က်ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုသင့္ေၾကာင္းအႀကံေကာင္းျပဳအပ္ပါသည္