စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္တိုက္က်ဆင္းလာယေန႕တြင္92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၀၅၀က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္တိုက္က်ဆင္းလ်က္ရွိရာစက္တင္ဘာ၂၇ရက္(ယေန႕)တြင္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၀၇၀က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးရန္ စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္သည့္ရည္ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအရသိရသည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း

အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားတြင္မူတစ္လီတာလွ်င္၂၀၅၀ျဖင့္ေရာင္ခ်လ်က္ရွိသည္အလားတူပဲခူးတိုင္းတြင္လည္း92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၀၇၅က်ပ္ျဖင့္ယေန႕ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္ထို႔ျပင္မႏၱေလး၊ေနျပည္ေတာ္၊မေကြး

ထားဝယ္၊မုံ႐ြာ၊ပုသိမ္၊ျမစ္ႀကီးနား၊ဘားအံႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္၊လားရွိုး၊ေတာင္ႀကီးႏွင့္လြိုင္ေကာ္တို႔တြင္လည္းစက္သုံးဆီေစ်းန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းလာလ်က္ရွိၿပီး92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၁၀၀က်ပ္ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ထို႔အတူစစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္

92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၂၁၀က်ပ္၊ဟားခါးတြင္၂၃၇၀က်ပ္တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာယမန္ေန႕မ်ားက 92Ronတစ္လီတာလ်င္၃၀၀၀က်ပ္ေက်ာ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕တြင္လည္း၂၉၄၀က်ပ္သို႔ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ယေန႕ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအရရန္ ကုန္တိုင္းအတြင္း၌လက္လီေစ်းအျဖစ္92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၀၇၀က်ပ္၊95 Ron

တစ္လီတာလ်င္၂၁၄၀က်ပ္HSD(500 ppm)တစ္လီတာလ်င္၂၅၄၀က်ပ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္အလားတူHSD(50ppm)ႏွင့္HSD(10 ppm)တို႔မွာတစ္လီတာလ်င္၂၆၂၅က်ပ္အျဖစ္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏စက္သုံးဆီရည္ၫြန္းလက္ကားေစ်းႏႈန္းမွာလည္းရန္ကုန္တိုင္း၌ 92Ronတစ္လီတာလ်င္၁၉၆၇က်ပ္၊95Ronတစ္လီတာလ်င္၂၀၄၀က်ပ္HSD500

ppmတစ္လီတာလ်င္၂၄၃၂က်ပ္၊HSD50ppmႏင့္HSD10ppmတို႔မွာတစ္လီတာလ်င္၂၅၁၁က်ပ္တို႔ျဖစ္သည္အဆိုပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအားစက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ

MOPS ေစ်းႏႈန္းအေပၚတြင္အေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ကာစက္သုံးဆီဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ေက်နပ္မႈမရွိပါက ေကာ္မတီသို႔ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္