ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား ေဈးတက္ေနခ်ိန္မွာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျပဳအလြယ္ကူဆုံးႏြားေခ်းေျမေဆြးျပဳလုပ္နည္းဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားေဈးတက္ေနေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျပဳေစရန်အလို႔ငွာေစတနာ

ျဖင့္တင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ႏြားေခ်းေျမေဆြးေျမၾသဇာျပဳလုပ္နည္းအမ်ားအျပားရွိသည့္အနက္ေတာင္သူတိုင္းအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္မည္ႏြားေျခးေျမေဆြးျပဳလုပ္နည္းအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ႏြားေခ်းေျမေဆြးျပဳလုပ္ရာတြင္

၁။ႏြားေခ်းႏွင့္အျခားေသာသစ္႐ြက္ေဆြးေကာက္ရိုးေဆြးမ်ားကိုေရေလာင္ရလြယ္ကူၿပီးေမရလြယ္ကူေစေသာအ႐ြယ္အစားပုံထားပါပုံထားေသာႏြားေခ်းႏွင့္အျခားအရာမ်ားမွာ ေျခာက္ေနပါက ေရေလာင္းၿပီးအေပၚေအာက္လွန္ေပးပါ

၃။ ေရေလာင္းၿပီးပါကပလပ္စတစ္အမဲ ျဖင့္ ႏွစ္ထပ္သုံးထပ္ ဖုံးအုပ္ေပးပါ၄။ ႏွစ္ပတ္ၾကာလွ်င္ပလပ္စတစ္အားျပန္ခြာၿပီး ေရေလာင္း၍အေပၚေအာက္လွန္ကာျပန္ဖုံးေပးထားရမည္ထိုအခ်ိန္တြင္ အပူခ်ိန္အရမ္းျမင့္နိုင္ေသာေၾကာင့္

ေသခ်ာစနစ္တက်လဳပ္ေဆာင္ရမည္၅။ ေနာက္ထပ္၂ပတ္ၾကာပါကစိုက္ခင္းအတြင္းအသုံးျပဳနိုင္ေသာႏြားေခ်းေျမေဆြးမ်ားကိုရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေတာင္သူႀကီးမ်ားအလြယ္တကူႏွင့္လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ျပဳလုပ္

နိုင္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍မွ်ေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက နားလည္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာေနာက္အပတ္မ်ားမွာလည္းယခုထက္ပိုေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုတင္ဆက္ေပးသြားမ်ာျဖစ္ပါတယ္