ထီေပါက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္မက္ေလ့ရွိတဲ့နိမိတ္ျပအိမ္မက္ေတြထီေပါက္ေစတဲ့နိမိတ္ျပအိမ္မက္အိပ္မက္ကိုလူတိုင္းျမင္မက္ပါတယ္အိပ္တာနဲ႔မက္တဲ့အိပ္မက္မ်ိဳးကေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားၿပီးမက္တဲ့အိပ္မက္ေရွးယခင္ကခံစားဖူးတာကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး

မက္တဲ့အိပ္မက္နတ္ဆိုးနတ္ဝါးေတြလွည့္စားလို႔မက္တဲ့အိပ္မက္ဆိုးရယ္ဟူရယ္အိပ္မက္သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္မိမိတို႔အိပ္မက္၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကိုႀကိဳတင္၍သတိမထားသည့္အတြက္အက်ိဳးခံစားသင့္ေသာအရာမ်ားလြဲေခ်ာ္သြားသည္လည္း

ရွိပါတယ္ဒါေၾကာင့္အဘဆရာႀကီးမင္းသိခၤေျပာၾကားခဲ့တဲ့ထီေပါက္ေစတဲ့နိမိတ္ျပအိမ္မက္အခ်ိဳ႕ကိုေဗဒင္ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးသိရွိေအာင္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာႏြားကိုစီး၍ၿမိဳ႕႐ြာသို႔လွည့္လည္ရသည္ဟုျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္းလူစည္

ကားေသာအရပ္တြင္မိမိကႏြားကိုစီး၍လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္လွည့္လည္ရသည္ဟုျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္းႏြားကိုစီး၍ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည္ကိုျမင္မက္ခဲ့ေသာ္အိပ္မက္သည္ထီေပါက္တတ္ေသာအိပ္မက္ျဖစ္သည္ေနလျကယ္တို႔ကိုမိမိကိုယ္တိုင္ဆြတ္၍လက္အတြင္းသို႔ေရာက္သည္ဟုျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကဆြတ္၍ေပးသည္ဟုျမ

င္မက္သည္ျဖစ္ေစေနလျကယ္နကၡတ္တို႔သည္ေျကြ၍မိမိအိမ္သို႔က်ေရာက္သည္ဟုျမင္မက္သည့္အိပ္မက္ေတြကလည္းထီေပါက္ေစတဲ့အိမ္မက္ေတြလို႔လည္းယူဆႏိုင္ပါတယ္ေႁမြေပြးေႁမြေဟာက္စေသာတိရစာၦန္မ်ားသည္တစ္ခုေသာေတာင္ပို႔တြင္ျဖစ္ေစကုန္ေျမေပၚတြင္ျဖစ္ေစတည္ရွိေန၍၎ေႁမြမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ႏွိမ္နင္း၍အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကိုသုံးေဆာင္ခံစား

ရသည္ဟုျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ထိုအိပ္မက္သည္ထီေပါက္မည့္အိပ္မက္ျဖစ္သည္ေဖာ္ျပပါထီေပါက္ေစတဲ့အိပ္မက္ေတြကေတာ့လူတိုင္းျမင္မက္ျခင္းေတာ့မတူညီႏိုင္ပါဘူးထီေပါက္ျခင္းဆိုတာကလည္းေရွ႕ကျပဳခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ကံအေၾကာင္းတရားေတြေၾ

ကာင့္လည္းထီဆုႀကီးေတြဆုတ္ခူးႏိုင္တာပါပရိသတ္ႀကီးလည္းကံတရားဆိုတာဆန္းၾကယ္တဲ့အတြက္ေရွ႕ကမိမိျပဳခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ကံေစတနာအက်ိဳးေၾကာင့္လက္ရွိဘဝမွာကံေကာင္းေထာက္မလို႔ထီေပါက္ေစတဲ့အိပ္မက္ေတြမက္ခဲ့ရင္လည္းထီထိုးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔ခင္ဗ်ာခရက္ဒစ္မင္ခၤေဗဒင္

ထီေပါက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္မက္ေလ့ရွိတဲ့နိမိတ္ျပအိမ္မက္ေတြထီေပါက္ေစတဲ့နိမိတ္ျပအိမ္မက္အိပ္မက္ကိုလူတိုင္းျမင္မက္ပါတယ္အိပ္တာနဲ႔မက္တဲ့အိပ္မက္မ်ိဳးကေသြးေလေခ်ာက္ခ်ားၿပီးမက္တဲ့အိပ္မက္ေရွးယခင္ကခံစားဖူးတာကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးမက္တဲ့အိပ္မက္နတ္ဆိုးနတ္ဝါးေတြလွည့္စားလို႔မက္တဲ့အိပ္မက္ဆိုးရယ္ဟူရယ္အိပ္မက္သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္မိမိတို႔အိပ္မ

က္၏ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကိုႀကိဳတင္၍သတိမထားသည့္အတြက္အက်ိဳးခံစားသင့္ေသာအရာမ်ားလြဲေခ်ာ္သြားသည္လည္းရွိပါတယ္ဒါေၾကာင့္အဘဆရာႀကီးမင္းသိခၤေျပာၾကားခဲ့တဲ့ထီေပါက္ေစတဲ့နိမိတ္ျပအိမ္မက္အခ်ိဳ႕ကိုေဗဒင္ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးသိရွိေအာင္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာႏြားကိုစီး၍ၿမိဳ႕႐ြာသို႔လွည့္လည္ရသည္ဟုျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္းလူစည္

ကားေသာအရပ္တြင္မိမိကႏြားကိုစီး၍လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္လွည့္လည္ရသည္ဟုျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္းႏြားကိုစီး၍ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည္ကိုျမင္မက္ခဲ့ေသာ္အိပ္မက္သည္ထီေပါက္တတ္ေသာအိပ္မက္ျဖစ္သည္ေနလျကယ္တို႔ကိုမိမိကိုယ္တိုင္ဆြတ္၍လက္အတြင္းသို႔ေရာက္သည္ဟုျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကဆြတ္၍ေပးသည္ဟုျမ

င္မက္သည္ျဖစ္ေစေနလျကယ္နကၡတ္တို႔သည္ေျကြ၍မိမိအိမ္သို႔က်ေရာက္သည္ဟုျမင္မက္သည့္အိပ္မက္ေတြကလည္းထီေပါက္ေစတဲ့အိမ္မက္ေတြလို႔လည္းယူဆႏိုင္ပါတယ္ေႁမြေပြးေႁမြေဟာက္စေသာတိရစာၦန္မ်ားသည္တစ္ခုေသာေတာင္ပို႔တြင္ျဖစ္ေစကုန္ေျမေပၚတြင္ျဖစ္ေစတည္ရွိေန၍၎ေႁမြမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ႏွိမ္နင္း၍အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကိုသုံးေဆာင္ခံစား

ရသည္ဟုျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ထိုအိပ္မက္သည္ထီေပါက္မည့္အိပ္မက္ျဖစ္သည္ေဖာ္ျပပါထီေပါက္ေစတဲ့အိပ္မက္ေတြကေတာ့လူတိုင္းျမင္မက္ျခင္းေတာ့မတူညီႏိုင္ပါဘူးထီေပါက္ျခင္းဆိုတာကလည္းေရွ႕ကျပဳခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ကံအေၾကာင္းတရားေတြေၾ

ကာင့္လည္းထီဆုႀကီးေတြဆုတ္ခူးႏိုင္တာပါပရိသတ္ႀကီးလည္းကံတရားဆိုတာဆန္းၾကယ္တဲ့အတြက္ေရွ႕ကမိမိျပဳခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ကံေစတနာအက်ိဳးေၾကာင့္လက္ရွိဘဝမွာကံေကာင္းေထာက္မလို႔ထီေပါက္ေစတဲ့အိပ္မက္ေတြမက္ခဲ့ရင္လည္းထီထိုးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔ခင္ဗ်ာခရက္ဒစ္မင္ခၤေဗဒင္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here