၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလဒုတိယ၁၀ရက္ပတ္အတြက္မိုး႐ြာသြန္းမည့္အေျခအေနႏွင့္ညအပူခ်ိန္ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေနကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း၁ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚ

နိုင္ပါသည္ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္တိမ္အသင့္အတင့္မွတိမ္ထူထပ္နိုင္ၿပီးက်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ပါသည္မိုးအေျခအေနႏွင့္မိုး႐ြာရက္စစ္ကိုင္းတိုင္း

ေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကခ်င္ျပည္
နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္႐ြာသြန္းၿမဲခန့္မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာနိုင္ၿပီး၊ေနျပည္ေတာ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္းမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပဲခူးတိုင္းေဒသ

ႀကီးရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးခ်င္းျပည္နယ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္႐ြာသြန္းၿမဲေအာက္မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာနိုင္ပါသည္ညအပူခ်ိန္ေနျပည္ေတာ္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ဒီဇင္ဘာလပ်မ္းမ်အပူခ်ိန္၏၁.၅ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္အထက္ပိုနိုင္ၿပီးတနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ဒီဇင္ဘာလပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္၏

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၁.၅ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းနိုင္ကာစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္းပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးကခ်င္ျပည္နယ္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းခ်င္းျပည္နယ္ကယားျပည္

နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ဒီဇင္ဘာလပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ခန့္သာရွိနိုင္ပါသည္ျမဴအေျခအေနစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ကခ်င္ျပည္နယ္ရွမ္းျပည္နယ္၊ခ်င္းျပည္နယ္ရခိုင္ျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္၅ရက္မွ

(၉)ရက္ခန့္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၁)ရက္မွ (၄)ရက္ခန့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ျမဴထူမ်ားဆိုင္းနိုင္ပါသည္