ဒီဇင္ဘာ၁၅ရက္ေန႕ေ႐ႊေစ်းစက္သုံးဆီေစ်းေငြလဲႏႈန္းကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၂၀၂၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႕အတြက္ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊ

တက်ပ္သားအတြက္ 1789000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1684000က်ပ္ရွိပါတယ္မႏၱေလးေ႐ႊေစ်းကြက္မွာ၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1788000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္

စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1683000က်ပ္ရွိေနပါတယ္ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ယေန႕ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ $1771ရွိေနပါတယ္ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႕အတြက္ ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းမွာအေမရိကန္ေဒၚလာဝယ္ေစ်း1783၊ ေရာင္းေစ်း 1788စကၤာပူေဒၚလာ

ဝယ္ေစ်း1315၊ ေရာင္းေစ်းl1335ဂ်ပန္ယမ္းဝယ္ေစ်း15၊ ေရာင္းေစ်း 15.8ယူရို ဝယ္ေစ်း 2020ေရာင္းေစ်း2040ထိုင္းဘတ္ ဝယ္ေစ်း 54.9ေရာင္းေစ်း55.7တ႐ုတ္ယြမ္ဝယ္ေစ်း288၊ ေရာင္းေစ်း 298မေလးရွားရင္းဂစ္

ဝယ္ေစ်း 415၊ ေရာင္းေစ်း425ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ၁၄ရက္ေန႕ေစ်းႏႈန္းအရ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ1780က်ပ္၊စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ1300.2က်ပ္ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႕

အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ ၁၃၁၅က်ပ္95တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၂၉၀က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၀၀က်ပ္မႏၱေလး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္၊95တစ္လီတာ၁၄၇၀က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၁၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၃၅က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္(95)တစ္လီတာ၁၄၆၀က်ပ္ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ၁၃၅၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၇၀က်ပ္စစ္ကိုင္းဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၇၅က်ပ္၊95တစ္လီတာ၁၄၈၀က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၂၅က်ပ္ႏွင့္ ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္

မေကြးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၇၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ၁၄၈၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၅၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၈၀က်ပ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၄၀၀က်ပ္၊95တစ္လီတာ

၁၅၂၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၆၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၉၀ က်ပ္မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၆၅က်ပ္95တစ္လီတာ၁၄၆၅က်ပ္၊ ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ၁၃၆၀က်ပ္ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္ၿမိဳဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၅၅က်ပ္(95)တစ္လီတာ၁၄၅၅က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၃၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၅၀က်ပ္ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီ

တာ၁၄၅၅က်ပ္95တစ္လီတာ၁၅၆၀က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၄၁၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၄၃၅က်ပ္ဒီဇင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႕နံနက္ခင္းေပါက္ေဈးမ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္ပါသည္ခရစ္တစ္ org