ဒီဇင္ဘာ၁၇ရက္ေန႕ေ႐ႊေစ်း၊စက္သုံးဆီေစ်း၊ေငြလဲႏႈန္းကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၂၀၂၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႕အတြက္ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်း၊ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်း၊စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း၁၆ပဲရည္

အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1797000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1691500 က်ပ္ရွိပါတယ္မႏၱေလးေ႐ႊေစ်းကြက္မွာ၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊ တက်ပ္သားအတြက္1795000က်ပ္အဖြင့္ေစ်းရွိၿပီး

၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1689500က်ပ္ရွိေနပါတယ္ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ယေန႕ကမၻာ့ေ႐ႊေစ်းမွာ$1803ရွိေနပါတယ္။ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႕အတြက္ ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းမွာအေမရိကန္ေဒၚလာဝယ္ေစ်း1783ေရာင္းေစ်း1788

စကၤာပူေဒၚလာဝယ္ေစ်း1320ေရာင္းေစ်း1340ဂ်ပန္ယမ္းဝယ္ေစ်း15၊ ေရာင္းေစ်း15.8ယူရိုဝယ္ေစ်း2010၊ ေရာင္းေစ်း2030ထိုင္းဘတ္ဝယ္ေစ်း 55.2 ေရာင္းေစ်း 55.9တ႐ုတ္ယြမ္ ဝယ္ေစ်း 292၊ ေရာင္းေစ်း298

မေလးရွားရင္းဂစ္ဝယ္ေစ်း415၊ ေရာင္းေစ်း425ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာဒီဇင္ဘာလ၁၆ရက္ေန႕ေစ်းႏႈန္းအရအေမရိကန္တစ္ေဒလာ1780က်ပ္စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ1304က်ပ္ျဖင့္ေစ်းႏႈန္းဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္

ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႕အတြက္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ၁၂၉၅က်ပ္(95)တစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၂၇၀ က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၂၈၀က်ပ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မႏၱေလးဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ၁၄၅၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာ၁၂၉၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၁၅က်ပ္ေနျပည္ေတာ္ဓာတ္ဆီ (92)တစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ

၁၄၄၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၃၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၅၀က်ပ္စစ္ကိုင္းဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၃၅၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ၁၄၆၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ ၁၃၀၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီ

တစ္လီတာ၁၃၂၅က်ပ္မေကြးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ၁၃၅၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ ၁၄၆၀က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၃၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၆၀က်ပ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ

၁၃၈၀က်ပ္95တစ္လီတာ၁၅၀၀က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၄၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၇၀က်ပ္မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ၁၃၄၅က်ပ္၊ (95)တစ္လီတာ၁၄၄၅က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ

၁၃၂၅ က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၄၀က်ပ္ဧရာဝတီတိုင္းပုသိမ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ (92)တစ္လီတာ၁၃၃၅က်ပ္၊(95)တစ္လီတာ၁၄၃၅က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၁၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၃၀က်ပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ဆီ92တစ္လီတာ၁၄၃၅က်ပ္95တစ္လီတာ၁၅၄၀က်ပ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၉၀က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၄၁၅က်ပ္ဒီဇင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႕ေပါက္ေဈးမ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်အေျပာင္းအလဲရွိနိုင္ပါသည္။