စိုက္ပ်ိဳးေရး ေတာင္သူမ်ားအတြက္၁၀ရက္အတြင္း ေျမ ေဆြးရေအာင္ ျပဳလုပ္နည္းအိမ္ၿခံဝန္းအတြင္းရွိအမွိုက္မ်ား၊မီးဖိုေခ်ာင္စြန့္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီးရက္တိုအတြင္း ေဆြးေျမ့ ေစေသာနည္းျဖစ္သည္ ေျမေဆြးပုံ ျပဳလုပ္နည္း

အဆင့္ဆင့္အလွ်ား၅ ေပ၊အနံ၃ ေပအျမင့္၃ ေပ ေက်ာ္ခန့္ရွိ ေျမေဆြးပုံအတြက္၁။ ေျမ ေဆြးပုံေအာက္ေျခအျဖစ္သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားကို ျဖန့္ခင္းပါသစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ား ျဖန့္ခင္းျခင္းမွာေျမေဆြးေအာက္ ေျခႏွင့္အတြင္းပိုင္းတြင္

ေလဝင္ေလထြက္ရွိေစရန္ ျဖစ္သည္၂။သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားအေပၚမွသစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားသစ္ကိုင္းအေသးမ်ားျဖန့္ခင္းၿပီးသိပ္သည္းေအာင္ ေျခေထာက္ျဖင့္နင္းေျခပါသစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားကို၆လက္မထုအထိေရာက္ေအာင္ခင္းနိုင္သည္။

၃။သစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားေပၚမွ ႏြားေခ်း၊ၾကက္ေခ်းတစ္ခုခုကို ျခင္းေတာင္း(၃) ေတာင္းခန့္ခပ္ပါးပါးျဖဴးပါ၄။ၿပီးလွ်င္အစိုဓာတ္ေကာင္းစြာရေအာင္ ေရ၆-၈ပုံးခန့္ ေလာင္းပါ၅။သစ္႐ြက္စိမ္းမ်ားမီးဖိုးေခ်ာင္စြန့္ပစ္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္

အပိုင္းအစမ်ားကို၆လက္မထုအထိ ေရာက္ေအာင္ခင္းပါ၆။ႏြားေခ်းၾကက္ေခ်းတစ္ခုခုကိုတာျခင္းေတာင္း(၂)ေတာင္းခန့္ခပ္ပါးပါးျဖဴးပါ။၇။အစိုဓာတ္ ေကာင္းစြာရေအာင္ ေရ၆-၁၀ပုံးခန့္ ေလာင္းပါ၈။သစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားႏွင့္သစ္႐ြက္

စိမ္းမ်ားကိုတလွည့္စီပုံသြားရန္ျဖစ္သည္၉။ ေဆြး ေျမ့မႈ ျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္အလယ္အလႊာတစ္လႊာတြင္(ေျမ ေဆြးပုံ၏အလယ္တည့္တည့္တြင္အသားဓာတ္(နိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္)ပါဝင္ႏႈန္းျမင့္မားသည့္သားငါးအပိုင္းအစမ်ား

ငါးအ ေၾကးခြံမ်ားတိရစ္ဆာန္အေသေကာင္မ်ားထည့္ေပးရမည္သို႔မဟုတ္က်င္ငယ္ရည္ ေလာင္းထည့္ေပးနိုင္ပါသည္၁၀အေပၚဆုံးအလႊာတြင္ ေျမသားတာျခင္းေတာင္း(၃-၅) ေတာင္းခန့္ႏွံ႕ေအာင္ျဖဴးေပးရမည္၁၁။ ေျမေဆြးပုံကိုပလပၥတစၥသို႔မဟုတ္မိုးကာစျဖင့္လုံေအာင္အုပ္ပါ

၁၂။ ေျမေဆြးပုံၿပီး(၄)ရက္ခန့္ၾကာလွ်င္ထည့္ထားသည့္သစ္႐ြက္စိမ္း၊သစ္႐ြက္ေျခာက္မ်ားေဆြးေျမ့လာၿပီ ျဖစ္သည္ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျမေဆြးပုံအားအတြင္းအျပင္လွန္ေပးျခင္း၊ၾကက္ေခ်းမ်ားထပ္ထည့္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္

၁၃။ ေျမေဆြးလက္တစ္ဆုပ္စာခန့္လက္ထဲတြင္ထည့္ၿပီးလက္သီးဆုပ္ၾကည့္ပါက ေရတစ္စက္ ခန့္သာထြက္လာလွ်င္လုံေလာက္ေသာအစိုဓာတ္ရွိသည္ဟုယူဆနိင္ပါသည္၁၄။ ေျမေဆြးပုံအားတစ္ရက္ျခားလွ်င္တစ္ႀကိမ္အတြင္း

အျပင္ႏွံစပ္ေအာင္ လွန္ေပးျခင္း၊အစိုဓာတ္လိုအပ္ပါက ေရေလာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္၁၅ ေကာက္ရိုးမ်ားကိုဓားႏွင့္စင္းၿပီးမူလထည့္ထားသည့္သစ္႐ြက္မ်ားႏွင့္ ေရာေပးျခင္းျဖင့္ ေျမေဆြးပမာဏပိုမ်ားနိုင္သည္