သစ္ႏွင္းဆီတမလန္းေမႊးအေၾကာင္းသစ္ႏွင္းဆီအသုံးဝင္ပုံဤအပင္သည္သစၷီအမ်ိဳးအစား33မ်ိဳးဝင္နိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ိဳးႏြယ္5ခုႏွင့္မ်ိဳးစိတ္8ခုအနက္မွတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္ရနံ႕ေမႊးၿပီးနီညိုေရာင္ အဆင္းရွိသည့္သစ္မ်ိဳးႏြယ္

ျဖစ္သည္ဟိုင္နန္အထူးထုတ္ကုန္မ်ားတြင္နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဒုတိယအေလးထားသည့္ထုတ္ကုန္ျဖစ္ပါသည္ကာကြယ္ထားၿပီးမ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာအပင္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္ျမင့္မားေသာ

အပူခ်ိန္ကိုခံနိုင္ရည္ရွိကာလြယ္ကူစြာစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ၿပီးလွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားနိုင္ပါသည္ဤအပင္သည္တ႐ုတ္နိုင္ငံဟိုင္နန္ကြၽန္းစုတြင္ေပါက္ေရာက္ေသာအပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီးဂြမ္ေဒါင္း/ျဂမၥီ/ဖူဂ်ီယန္ ႏွင့္ဟိုင္နန္စီရင္စုမ်ားတြင္ပါပ်ံ့ႏွံ႕

ေပါက္ေရာက္ပါသည္အပင္၏အႏွစ္သာသည္တန္ဖိုးအရွိဆုံးျဖစ္ၿပီးစိုက္ပ်ိဳးသည့္အခ်ိန္မွ၇နှဈ၈ႏွစ္အတြင္းအႏွစ္သားကိုရရွိနိင္ပါသည္အႏွစ္သားသည္နီညိုေရာင္ျဖစ္ၿပီသိပ္သည္းမာေၾကာသည့္ပုံစံ႐ြိကာ ေသသပ္လွပေသာအျမင္ရွိ၍

သဘာဝအတိုင္းအကြက္မ်ားလည္းပါရွိပါသည္အဆိုပါအကြက္မ်ားကိုgrimace ဟုလူသိမ်ားၾကပါသည္ေရတိုက္စားမႈ/ပြန္းစားမႈဒဏ္ကိုခံနိုင္ရည္ရွိၿပီးကြဲထြက္ျခင္း/သစ္သားႂကြတက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစပဲတာရွည္ခံကာ

အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္လက္ထည္အႏုလက္ရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ရရွိနိုင္ပါသည္တူရိယာပစၥည္းမ်ား/ပန္းပုထည္မ်ား ႏွင့္႐ုပ္လုံးသြင္းထည္မ်ားအလွဆင္အႏုလက္ရာမ်ားစသည့္အေကာင္းဆုံးေသာပစၥည္းမ်ား

ရရွိမႈသည္တင္သြင္းရသည့္rosewoodမ်ားႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္ဤအပင္၏အသားကိုေပါင္းခံ၍ရရွိလာေသာအဆီအားဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္အျဖစ္အသုံးျပဳၾကပါသည္အျမစ္ႏွင့္ပင္စည္အႏွစ္သားမ်ားကို

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ကင္းေစေသာအရာအျဖစ္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္အပင္မ်ားကိုမက္ေစာက္ေသာကမ္းပါးယံမ်ားေတာင္ေၾကာမ်ား/ေက်ာက္ေပါမ်ားသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္အျမင့္ေပနိမ့္ေသာ

လြင္ျပင္မ်ား/ေတာင္ဂတုံးမ်ားႏွင့္စြန႔္ပစ္ေျမမ်ား/ရိတ္သိမ္းေျမမ်ားဆင္ေျခေလ်ာမ်ား/ေျမနီမ်ား/အပူခ်ိန္ျမင့္မားသည့္ေနရာမ်ား/ ေရခမ္းေျခာက္လြန္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္မ်ိဳးေကာင္းအပင္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ

အပင္ေပါက္မ်ားသည္အရိပ္က်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ႏွေးေကြးစြာႀကီးထြားနိုင္ၿပီးအုံ႕ဆိုင္းမႈနည္းပါးေသာသစ္ေတာမ်ားတြင္ေျဖာင့္တန္းစြာတက္သြားေသာအပင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ႀကီးထြားနိုင္ပါသည္ေယဘူယ်အားျဖင့္အ႐ြက္မ်ားသည္

တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္လဲပါသည္။ ေရခမ္းေျခာက္လြန္းသည့့္္ေနရာမ်ားျဖစ္ပါကအ႐ြက္မ်ားအားလုံးေႂကြက်ေလ့ရွိပါသည္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး၂ႏွစ္မွ၃ႏွစ္ၾကာခ်ိန္တြင္အပင္အား ႀကံ့ခိုင္ေစရန္အထိန္းေဒါက္စိုက္ေပးသင့္ပါသည္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ

အပင္ပတ္လည္တစ္မီတာအတြင္း ေပါင္းပင္မ်ားကိုရွင္းလင္းၿပီး ေျမဆီလႊာအား ေျမၾသဇာထည့္ပါ။မိုးမတိုင္ခင္တြင္အထိန္းတိုင္စိုက္ေပးလွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္အကိုင္းမ်ားကိုဂ႐ုတစ္စိုက္ထိန္းသိမ္းျဖတ္ေတာက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

အပင္ပုံစံကိုထိန္း၍ေမြးျမဴရမည္ျဖစ္သည္သို႔ရာတြင္လည္းသတိျပဳရမည္အခ်က္မွာပထမ၁ႏွစ္၂ႏွစ္သားအ႐ြယ္ အပင္အား ေဘးကိုင္းမ်ားအလြန္အမင္းျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္အလင္းမွီအစာခ်က္လုပ္ျခင္းျမင့္တက္ေစရန္အတြက္

အ႐ြက္မ်ားမ်ားခ်န္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္အပင္ႀကီးထြားသည့္အ႐ြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အပင္ငယ္မ်ားသည္တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရွည္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္ထို႔ေၾကာင့္အပင္ငယ္မ်ားကိုႀကီးထြားေစၿပီးအျမစ္စနစ္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ေစသည့္အပင္ငယ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခ်ိန္တြင္အပင္အ႐ြက္မ်ား၏အလင္းမွီအစာခ်က္လုပ္ျခင္းကိုျမႇင့္တင္ေစျခင္းသည္မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ေစပါသည္တ႐ုတ္နိုင္ငံမွအလွပဆုံးႏွင့္ေဈးႏႈန္းအႀကီးမားဆုံးသစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္

လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားနိုင္ၿပီးအသုံးျပဳရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ရန္ေသာ္လည္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္ယခုအခ်ိန္တြင္ထိုင္းနိုင္ငံတြင္လည္းစီးပြားျဖစ္အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ပါသည္လွ်င္ျမန္စြာအႏွစ္

တည္ၿပီးေမႊးရနံ႕ရွိ၍ဝယ္လိုအားေကာင္းေသာသစ္မာမ်ိဳးရင္းျဖစ္ပါသည္သစ္ႏွင္းဆီအသုံးဝင္ပုံမ်ာကမၻာမွာ ေစ်းအႀကီးဆုံးသစ္အမ်ိဳးအစားပါဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ခန္းနားလွပတင့္တယ္လွတဲ့ပရိေဘာဂအသုံးအေဆာင္ေတြလုပ္တဲ့ေနရာမွာ

သူမတူေအာင္လွပလူႀကိဳက္မ်ားလို႔ပါအႏုပညာပစၥည္းေတြျပဳလုပ္ရာမွာလည္းသုံးၾကပါတယ္ၿပီးေတာ့ဒီသစ္ကေနအဆီထုတ္ယူအသုံးျပဳတာေတြလည္းရွိပါတယ္အဲဒီလိုလူႀကိဳက္မ်ားၿပီးထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားလာသည့္အတြက္

ခုေနခါမွာသစ္ႏွင္းဆီဟာမ်ိဳးတုန္းလုလုနီးပါးျဖစ္ေနပါၿပီဒါေၾကာင့္လည္းသစ္ႏွင္းဆီဟာရွားပါးလာသလို ေစ်းကလည္းတရိပ္ရိပ္တက္လွ်က္ရွိပါတယ္သစ္ႏွင္းဆီဟာအပူပိုင္းေဒသေတြမွာ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ပါတယ္ျမန္မာျပည္

မွာလည္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြက ေစ်းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ကြၽန္းသစ္တစ္တန္ကို ေဒၚလာ၁၃၀၀ ေလာက္သာရွိၿပီးသစ္ႏွင္းဆီကေတာ့၁၇၀၀၀ေလာက္ရွိပါတယ္ထိုင္းနိုင္ငံကထြက္တဲ့သစ္ႏွင္းဆီပထမတန္းစားကုဗတစ္မီတာကို

ေဒၚလာ၅၀၀၀၀ထိရွိတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္အဓိကလိုရင္းတိုရွင္းေျပာခ်င္တာက ေရရွည္အတြက္စီးပြါးျဖစ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီ သစ္ႏွင္းဆီကိုစိုက္ပ်ိဳးသင့္တဲ့သတင္းစကားကို ေျပာခ်င္တာပါ။Rosewood(သစ္ႏွင္းဆီ)ဆိုတာ

တျခားမဟုတ္ပါဘူးတာမလန္းတမလန္း ျဖစ္ပါတယ္ပိေတာက္ဟာလည္းသစ္ႏွင္းဆီအျဖစ္ေရာင္းတန္းဝင္ပါတယ္မာဂုဏ္နဲ႕အေရာင္အေသြးနဲ႕အကြက္ေတြက ခပ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္