တစ္ဧကကိုေငြက်ပ္(၁၅)သိန္းမွသိန္း(၃၀)အထိအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနတဲ့ဝဥအေၾကာင္းတစ္ဧကကိုေငြက်ပ္(၁၅)သိန္းမွသိန္း(၃၀)အထိအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနတဲ့ဝဥအေၾကာင္းဝဥစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကိုေတာင္သူေတြဝင္ေငြတိုးပြားေစေရး

အတြက္(၃)ႏွစ္စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။အထူးသျဖင့္ခ်င္းမင္းတပ္ၿမိဳ႕ေတြမွအမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္အားျဖင့္တစ္ဧကကို၁၅သိန္က်ပ္ခန႔္ကုန္က်တယ္လို႔ခ်င္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

ကသိရပါတယ္အဲလိုစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္၁၅သိန္းေလာက္ကုန္က်သလိုအက်ိဳးအျမတ္အေနနဲ႕လည္းတစ္ဧကကို၁၅သိန္းကေနသိန္း၃၀အထိရရွိတယ္လို႔ခ်င္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႈးကေျပာပါတယ္။ဝဥဟာမ်ိဳးကြဲေပါင္း၁၃၀ရွိ

ပါတယ္။အဲဒီအနက္ခ်င္းျပည္နယ္မွာေတာ့မ်ိဳးကို၅စိုက္ပ်ိဳးေနတာပါ။အဓိကအားျဖင့္ဝဥအျဖဴ၊အနီ၊အဝါမ်ိဳးကြဲေတြျဖစ္ပါတယ္။ဝဥသီးႏွံဟာနိုင္ငံတကာေဈးကြက္မွာဝယ္လိုအား ေကာင္းတဲ့သီးႏွံျဖစ္ၿပီးခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕ေတာ့ေရေျမေဒသ

ကိုက္ညီတာမို႔စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းတယ္လို႔ေျပာနိုင္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္ဝဥထုတ္လုပ္မႈကဆင့္ေတာင္သူေတြလူေနမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ေစေရအတြက္ရည္႐ြယ္ၿပီးေတာ့၂၀၂၀-၂၁ မွ၂၀၂၂-၂၃စီမံခ်က္နဲ႕ဝဥ စိုက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစေရအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ေနတာလို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးမႈအေနနဲ႕ဆိုရင္၂၀၂၀၂၁စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာေတာ့ဟားခါးခရိုင္မွာ ၃၇၈၄ဧကဖလမ္းခရိုင္မွာ၂၂၄၄ဧကမတူပီခရိုင္မွာ၅၅၉၃ဧက၊မင္းတပ္ခရိုင္

မွာ၅၃၀၀ဧကစုစုေပါင္း၁၆၉၂၁ဧကကိုလည္းေကာင္း၂၀၂၁ ၂၀၂၂စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွာေတာ့ဟားခါးခရိုင္မွာ၃၈၆၄ဧက၊ဖလမ္းခရိုင္မွာ၂၃၇၈ဧကမတူပီခရိုင္မွာ ၅၉၁၆ဧကစုစုေပါင္း၁၂၁၅၈ဧကတို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္