ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕အကၤ်ီေတြဘယ္ေလာက္ပဲစုတ္စုတ္ပုဆိုးေတြဘယ္ေလာက္ပဲစုတ္စုတ္အိမ္ေထာင္ဦးစီးရဲ႕ဟာဆိုရင္ၾကမ္းတိုက္ဝတ္လက္ႏွီးစုတ္ဝတ္ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕မီးေသြးဝယ္မယ္ထင္းဝယ္မယ္အိမ္သာသုံးတစ္႐ူးဝယ္မယ္

အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သုံးပစၥည္းဝယ္မယ္ဆိုရင္မနက္ခင္းမွာပထမဆုံးဝင္လာတဲ့ေဈးဦးေပါက္ပိုက္ဆံနဲ႕ဝယ္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕မနက္ေစာေစာစီးစီးရန္ျဖစ္ျခင္း၊စကားမ်ားျခင္း၊ဆဲဆိုျခင္း၊အိမ္ပူအိမ္ဆူျဖစ္ျခင္းအရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕။

အႀကီးအကဲ၊လူႀကီးမိဘ၊ဆရာသမားတို႔အားဦးဦးဖ်ားဖ်ားထမင္း၊ဟင္းမ်ားကိုဦးမခ်ပဲစာေသာက္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊မိဘ၊ဆရာသမားမွားကိုမကန္ေတာ့ပဲအိပ္ရာဝင္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕။

ထီးစုတ္၊နာရီစုတ္၊ဖိနပ္စုတ္၊မီးလုံးအကြၽမ္း၊မီးေခ်ာင္းအကြၽမ္းမ်ား၊စက္ပစၥည္းအစုတ္မ်ားကိုစြန႔္ပစ္ျခင္းမျပဳပဲကာလၾကာရွည္စြာသိမ္းထားျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕မိဘဓာတ္ပုံမခ်ိတ္ပဲသားသမီးဓာတ္ပုံကိုအိမ္ေခါင္းရင္းမွာ

ခ်ိတ္ျခင္း၊ဧည့္ခန္းမွာခ်ိတ္ျခင္း၊အျမင့္မွာခ်ိတ္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕ႂကြက္ကိုက္ထားေသာ၊ေခြးကိုက္ထာေသာအကၤ်ီ၊ပုဆိုး၊ထဘီမ်ားဝတ္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ႕လူေတြ႕တိုင္းညီးၫူေသာစကား၊နိမိတ္မရွိနမာမရွိေသာစကား၊အာၾကမ္းရွာၾကမ္း ေျပာဆိုျခင္းမ်ားကိုဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိေစနဲ