ျပည္သူသို့ အသိေပးတင္ျပခ်က္
************************
ကိုရိုနာေရာဂါ၂၀၁၉(ကိုးဗစ္-၁၉)ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ဇြန္လ(၁)ရက္မွဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႔အထိကာလအတြင္းျပည္သူမ်ားဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းလူမွုေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(သံ႐ုံးမ်ားကုလ

သမဂၢႏွင့္နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(မပါ)အတြက္အိမ္သုံးအမ်ိဳးအစားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမွု၁ယူနစ္မွ၁၅၀ယူနစ္ထိစုစုေပါင္း(၁၅၀)ယူနစ္ကိုေငြေၾကးေကာက္ခံမွုကင္းလြတ္ခြင့္(အခမဲ့)ထပ္မံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ခရစ္တစ္အိပိီစီ

ျပည္သူသို့ အသိေပးတင္ျပခ်က္
************************
ကိုရိုနာေရာဂါ၂၀၁၉(ကိုးဗစ္-၁၉)ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ဇြန္လ(၁)ရက္မွဇြန္လ(၃၀)ရက္ေန႔အထိကာလအတြင္းျပည္သူမ်ားဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းလူမွုေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(သံ႐ုံးမ်ားကုလသမဂၢႏွင့္နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား(မပါ)

အတြက္အိမ္သုံးအမ်ိဳးအစားလၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမွု၁ယူနစ္မွ၁၅၀ယူနစ္ထိစုစုေပါင္း(၁၅၀)ယူနစ္ကိုေငြေၾကးေကာက္ခံမွုကင္းလြတ္ခြင့္(အခမဲ့)ထပ္မံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ခရစ္တစ္အိပိီစီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here