လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုသုံးစြဲရာတြင္စနစ္တက်အသုံးမျပဳျခင္း၊မလိုအပ္ပဲပိုသုံးထားျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကသင့္အိမ္ရဲ႕မီတာခကိုပုံမွန္ထက္ပိုမိုက်သင့္ေစနိုင္ပါသည္ထို႔ေၾကာင့္မီတာခေခြၽတာနိုင္ရန္အတြက္ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္

(၁)တစ္အိမ္လုံးတြင္မည္သူမွ်မရွိေနခ်ိန္၌မလိုအပ္ေသာလွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳမႈအားလုံးကိုပိတ္ျခင္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကိုေခြၽတာသုံးစြဲပါ(၂)မီးပူတိုက္ေနစဥ္တစ္ခုခုလုပ္ရန္ေခတၱထသြားပါကမီးပူခလုပ္ကိုပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္အသုံးကိုေခြၽတာပါ

၃အမွန္တကယ္ၾကည့္မည့္အခ်ိန္၌သာတီဗြီကိုဖြင့္ပါၾကည့္သူမရွိဘဲအခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထားျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ၄မ်က္ႏွာသစ္စဥ္သြားတိုက္ေနစဥ္ေရပိုက္ေခါင္းကိုဖြင့္ထားပါကေရဆုံးရႈံးရၿပီးေရျပန္တင္ရန္လွ်ပ္စစ္သုံးဖို႔လိုအပ္လာပါမည္

ထို႔ေၾကာင့္သြားတိုက္ေနစဥ္ ေရပိုက္ေခါင္းကိုပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာပါ(၅)လူရွိသည္ျဖစ္ေစ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ပန္ကာမ်ားကိုဆက္တိုက္ဖြင့္ထားျခင္းကမီတာခပိုက်ေစပါ၍အသုံးလိုမွဖြင့္ပါ(၆) ေလေအးေပးစက္၏

အပူခ်ိန္ကို ေနသာထိုင္သာရွိေသာ24-25C ခန႔္ရွိ႐ုံသာအသုံးျပဳသင့္ပါသည္(၇)တီဗြီႏွင့္ ေအာက္စက္တို႔ကိုအသုံးမျပဳသည့္အခါလွ်ပ္စစ္ခလုပ္ကိုအၿပီးပိတ္ပါRemote Control ျဖင့္သာပိတ္၍Standby Mode ျဖင့္ထားသည့္တိုင္ လွ်ပ္စစ္မီတာတက္ေနပါမည္

(၈)အေပၚေရတိုင္ကီ ေရျပည့္သည္ႏွင့္ ေရတင္စက္ကိုအလိုအေလ်ာက္ရပ္ေစမည့္စနစ္အားအသုံးျပဳပါေရမ်ား လွ်ံက်သည္ကို ျမင္ရၾကားရမွ ေရေမာ္တာကိုေျပးပိတ္ျခင္းက လွ်ပ္စစ္ေလလြင့္မႈျဖစ္ေစပါသည္မီတာခပို၍ကုန္ေစပါမည္

(၉)ကြန္ပ်ဴတာကိုအသုံးမျပဳသည့္အခါလွ်ပ္စစ္ခလုပ္ကိုပိတ္ပါStandby mode ျဖင့္ထားသည့္တိုင္လွ်ပ္စစ္စားမႈရွိေနသည္ကိုသတိျပဳေစလိုပါသည္(၁၀)Exhaust Fan မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္သာသုံးပါအခ်ိန္ျပည့္

ဖြင့္မထားသင့္ပါ။(၁၁) ျပင္ပအလင္းေရာင္ကို အသုံးခ်ပါ။ မလိုအပ္ေသာ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကို ေလွ်ာ့သုံးပါ(၁၂) လမ္းမီးမ်ား၊ ၿခံတြင္းမီးမ်ားကို ေနေရာင္ျခည္သုံး LED မီးစနစ္အားအတတ္နိုင္ဆုံးအသုံးျပဳပါ(၁၃)လတ္တေလာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အသုံးမျပဳသည့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၏ Plug ေခါင္းမ်ားကိုSocketမ်ားမွ ျဖဳတ္ထားပါ(၁၄)လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာသုံးစြဲျခင္းျဖင့္မီတာခမ်ားမ်ားက်သင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ၁၅ရိုးရိုးမီးလုံး၊မီးေခ်ာင္းထက္Energy Saving Lampကို ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္

Energy Saving Lampထက္LEDမီးလုံး၊မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳသင့္သည္(၁၆)Hot Plateသုံး၍ ေရႏြေးအိုးတည္ပါက၊ ေရႏြေးဆူမွတ္ထက္အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မွလူကမီးခလုပ္ကိုပိတ္နိုင္၍

လွ်ပ္စစ္အသုံးပိုေစပါသည္ေရဆူမွတ္ေရာက္သည္ႏွင့္ခလုပ္ကိုအလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေစေသာ ေရႏြေးတည္ခရားကို သုံးျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာသင့္ပါသည္(၁၇)မလိုအပ္ေသာ မီးမ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကို ေခြၽတာပါ

(၁၈)နားေထာင္သူမရွိပဲႏွင့္အေခြဖြင့္စက္သုံး၍တီဗြီျဖင့္သီခ်င္းေခြမ်ားအခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထားျခင္းကို ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကိုေခြၽတာပါ(၁၉)အိမ္အတြင္းႏွင့္ၿခံဝင္းအတြင္း ေရပိုက္မလုံမႈ၊ ေရဘုံဘိုင္ ေရစိမ့္မႈတို႔ကို ျပဳျပင္ပါ

ေရယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ေရတင္ခ်ိန္ပိုမ်ားေလမီတာခပိုကုန္က်မႈျဖစ္ေစပါမည္(၂၀)အိမ္ျပင္ပ၌ထြန္းေသာမီးမ်ားကိုေန႕အလင္းေရာင္ရွိခ်ိန္တြင္ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကိုေခြၽတာပါ(၂၁)လမ္းမီးမ်ားကိုအလင္းေရာင္ရွိေသာအခ်ိန္မ်ား၌

ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကိုေခြၽတာပါအလင္းေရာင္အားနည္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္လမ္းမီးမ်ားကိုအလိုအေလ်ာက္ဖြင့္ေစၿပီး၊ အလင္းေရာင္ေပၚထြက္လာပါကအလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေစသည့္စနစ္ကိုတပ္ဆင္ပါ(၂၂) ေရပူသုံးဘြိုင္လာ၊ေရႏြေး

စက္တို႔ကိုအသုံးျပဳမည့္အခ်ိန္မွဖြင့္ပါသုံးၿပီးကခလုပ္ပိတ္ထားပါ(၂၃) ေလေအးေပးစက္၏ ေလစစ္ဇကာႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို ပုံမွန္စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္အေအးဓာတ္အျပည့္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပါ(၂၄) ျမက္ခင္းေရဖ်န္းစနစ္၊ေရပန္း

တို႔ကိုလိုအပ္သည္ထက္အခ်ိန္ပိုသုံးျခင္းကိုေလ်ာ့ပါေရပိုကုန္ရာမွေရစုပ္စက္ေရတင္စက္မ်ားကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာသုံးရသည္မွလွ်ပ္စစ္မီတာခကိုပိုကုန္က်နိဳင္ေစပါသည္Crd: Kyaw Swar Ohnn