စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းလာ၊ယေန႕92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၁၈၀က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်အစိုးရ၏စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရးအစီအမံမ်ားေၾကာင့္ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားအက်ဖက္သို႔ဦးတည္လာရာမွ

ယေန႕စက္တင္ဘာ၁၇ရက္တြင္စက္သုံးဆီ(၁)လီတာလ်င္(၂၁၈၀)က်ပ္အထိ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ရန္ကုန္တိုင္းအထိုင္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းေဈးအရ92 Ronတစ္လီတာလ်င္၂၁၈၀က်ပ္ျဖင့္ရည္ၫႊန္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း

စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္သည့္ရည္ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအရသိရသည္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ယေန႕ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္

စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအရရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌လက္လီေစ်းအျဖစ္ 92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၁၈၀က်ပ္၊95Ronတစ္လီတာလ်င္၂၂၇၀က်ပ္HSD 500ppmတစ္လီတာလ်င္၂၅၈၀က်ပ္ျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္

HSD 50ppm)ႏွင့္HSD10ppmတို႔မွာတစ္လီတာလ်င္၂၆၆၅က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရန္လည္းစက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွသတ္မွတ္ထားသည္ထို႔ျပင္ပဲခူးတိုင္းတြင္လည္း

97Ronတစ္လီတာလ်င္၂၁၈၅က်ပ္သို႔က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီးမႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊မေကြး၊ထားဝယ္၊မုံ႐ြာ၊ပုသိမ္၊ဘားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊လားရွိုး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္လြိုင္ေကာ္တို႔တြင္လည္92Ron(၁)လီတာလ်င္၂၂၀၀က်ပ္ေက်ာ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္စစ္ေတြတို႔တြင္၂၃၀၀က်ပ္ေက်ာ္၊ဟားခါးတြင္၂၄၀၀က်ပ္ေက်ာ္ႏွင့္က်ိဳင္းတုံတြင္၃၁၀၀က်ပ္ေက်ာ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းလာေၾကာင္းသိရသည္ထို႔ျပင္စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏

စက္သုံးဆီရည္ၫြန္းလက္ကားေစ်းႏႈန္းမွာလည္းရန္ကုန္တိုင္း၌92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၀၇၅က်ပ္၊95Ronတစ္လီတာလ်င္၂၁၆၁က်ပ္HSD(500 ppm)တစ္လီတာလ်င္၂၄၆၉က်ပ္၊HSD50ppmႏွင့္HSD(10 ppm)တို႔မွာတစ္လီတာလ်င္၂၅၅၀က်ပ္တို႔ျဖစ္သည္

အဆိုပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအားစက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွMOPS ေစ်းႏႈန္းအေပၚတြင္အေျခခံတြက္ ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ကာစက္သုံးဆီဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ေက်နပ္မႈမရွိပါက ေကာ္မတီသို႔ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္