စက္သုံးဆီေစ်းတစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၂ ေထာင္ေအာက္အထိက်ဆင္းဇူလိုင္၇/၂၀၂၂ျမန္မာျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ယေန႕တြင္တစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၂ ေထာင္ေအာက္အထိက်ဆင္းသြားသည္ဟုသိရသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ယခင္က92တစ္လီတာလွ်င္၂၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွယေန႕ဇူလိုင္၇ရက္တြင္92တစ္လီတာလွ်င္၁၉၇၅က်ပ္အထိက်ဆင္းသြားခဲ့သည္ဟုစက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ

ေကာ္မတီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္အလားတူစစ္ေတြတြင္95တစ္လီတာလွ်င္ယခင္က က်ပ္၂၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွယေန႕တြင္၂ဝ၉၅က်ပ္အထိက်ဆင္းသြားခဲ့သည္ရန္ကုန္မႏၱေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း

ယေန႕တြင္စက္သုံးဆီတစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၁၈ဝဝႏွင့္၂ဝဝဝၾကားသာရွိၿပီးယခင္ရက္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသြားသည္ဟုသိရသည္သို႔ရာတြင္ရခိုင္ရွိစက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပင္ပလမ္းေဘးဆိုင္ငယ္မ်ားတြင္တစ္လီတာလွ်င္က်ပ္၂ ေထာင္ေက်ာ္ေစ်းျဖင့္

ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနေသးသည္ဟုလည္းစက္သုံးဆီဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားက ေျပာသည္စက္သုံးဆီသုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္စက္သုံးဆီဝယ္ယူသုံးစြဲရာတြင္ေက်နပ္မႈမရွိပါက စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီထံသတင္းေပးတိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။