တစ္လအၾကာတြင္၁၀သိန္းက်ပ္အထိ ေ႐ႊေဈး ျပန္က်ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္တတိယပတ္အတြင္းက ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကြက္တြင္တစ္က်ပ္သား(၃၇)သိန္းအထိ ေဈးတက္ခဲ့သည့္အေခါက္ေ႐ႊေဈးႏႈန္းသည္ယေန႕စက္တင္ဘာလ(၂၇)

ရက္တြင္တစ္က်ပ္သား(၂၇)သိန္းအထိက်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ယခင္လအတြင္းက ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈကိုအေၾကာင္းျပကာ ေဈးကစားမႈမ်ားႏွင့္ ေဈးၿပိဳင္ေပးကာ ေဈးႏႈန္းဆြဲတင္ၾကသျဖင့္ ေ႐ႊေဈးအဆမတန္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္အဆိုပါေ႐ႊေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကိုထိန္းေၾကာင္းသည့္အေနျဖင့္ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ေ႐ႊဒဂၤါးမ်ားထုတ္ေရာင္းေပးေနၿပီး(၁၆)ရက္ေန႕အထိစာရင္းအရအေလးခ်ိန္၄ပိသာေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္

ေဒၚလာေဈးႏႈန္းပါတအိအိျဖင့္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ားမွာယေန႕တြင္(၁၀)သိန္းက်ပ္အထိက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ယေန႕ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ရန္ကုန္ ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ

၁၆ပဲရည္ ေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလ်င္(၂၇)သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီးတစ္က်ပ္သားဝယ္ေဈးမွာ(၂၆၇၀၀၀၀)က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊအေရာင္းေကာင္တာတစ္ခုမွသိရသည္၁၅ပဲရည္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလ်င္၂၅၄၁၂၀၀က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး

ဝယ္ေဈးမွာ(၂၅၀၀၀၀၀)က်ပ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕ရန္ကုန္တိုင္း ေ႐ႊအသင္း၏ရည္ၫႊန္း ေဈးႏႈန္းမွာအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလ်င္(၁၉၂၈၀၀၀)က်ပ္ ျဖစ္ၿပီးကမၻာ့ေ႐ႊေဈးမွာတစ္ေအာင္စလ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၆၃၄) ေဒၚလာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ယေန႕ ျပည္တြင္း နိုင္ငံျခားေငြ ေငြလဲေဈးကြက္တြင္

အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလ်င္၃၁၃၀က်ပ္ ျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွသတ္မွတ္ထားသည့္ရည္ၫႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာတစ္ေဒၚလာလ်င္(၂၁၀၀)က်ပ္ျဖစ္ၿပီးအဆိုပါ ႏႈန္းႏွင့္၃ရာခိုင္ႏႈန္းသာကြာဟ ေရာင္းဝယ္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္းလက္ရွိအခ်ိန္ထိ၁၀၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္ကြဟေနဆဲ ျဖစ္သည္