လူ(၁၀၀)မွာ(၉၉)ဦးမွားၾကတဲ့ဖုန္းအားသြင္းနည္းအလြဲမ်ားလူ၁၀၀ မွာ၉၉ဦးမွားၾကတဲ့ ဖုန္းအားသြင္းနည္းအလြဲမ်ားစာဖတ္သူေတြထဲမွာ ေန႕စဥ္ဖုန္းမသုံးတဲ့သူမရွိဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ေန႕တိုင္းဖုန္းသုံးၾကတဲ့အခါတစ္ေန႕ကိုတစ္ႀကိမ္မက

ဖုန္းအားသြင္းတတ္ၾကပါတယ္ဖုန္းအားသြင္းတာနဲ႕ပတ္သက္လို႔လူတိုင္းလိုလိုလုပ္တတ္ၾကတဲ့အမွားအယြင္းေလးေတြကိုသတိထားဆင္ျခင္နိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳးကိုပလပ္ေပါက္မွာအၿမဲတပ္ထားျခင္းက အခန္းတြင္း

စိုထိုင္းဆနဲ႕ဓာတ္ျပဳၿပီးမီးေလာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစနိုင္လို႔ဖုန္းအားသြင္းၿပီးတိုင္းအားသြင္းႀကိဳးကိုျဖဳတ္ထားပါဖုန္းအားကို၁၀၀ ျပည့္တဲ့အထိသြင္းထားတာကအားကုန္ဖို႔ပိုလြယ္ေစတာေၾကာင့္ဖုန္းအားသြင္းတဲ့အခါ၉၈ေလာက္ျဖစ္ရင္ျဖဳတ္ထား

လိုက္ပါဖုန္းအားကုန္ၿပီးပိတ္သြားတဲ့အထိသုံးျခင္း၊ဖုန္းအား၁၀ ေအာက္ေရာက္မွအားသြင္းျခင္းကဖုန္းဘကၳရီကိုလြယ္လြယ္ပ်က္ေစပါတယ္ဖုန္းအား၂၀ ေအာက္ေရာက္တာနဲ႕အားျပန္သြင္းတာကဖုန္းဘကၳရီသက္တမ္းကို ပိုၾကာရွည္

ေစပါတယ္ဖုန္းကိုတစ္ညလုံးအားသြင္းထားတာကဖုန္းဘကၳရီ ျမန္ျမန္ပ်က္ေအာင္လုပ္ေနသလိုပါပဲဖုန္းအားသြင္းထားတုန္းဖုန္းသုံးတာကဘကၳရီေပါက္ကြဲျခင္းကိုေတာင္ ျဖစ္ေစနိုင္လို႔လုံးဝမလုပ္သင့္ပါဘူးဖုန္းအား၂၀အထက္ရွိေနတဲ့

အခါဖုန္းအားသြင္းတာကလည္းဖုန္းကိုျမန္ျမန္ပ်က္ေစနိုင္ပါတယ္20ေအာက္ေရာက္မွ ဖုန္းအားသြင္းတာကအသင့္ေတာ္ဆုံးပါမူလအားသြင္းႀကိဳးမဟုတ္ဘဲ ေတြ႕ကရာအားသြင္းႀကိဳးေတြနဲ႕သြင္းတာကလည္းလုံးဝမေကာင္းပါဘူးဖုန္းကာ

ဗာတပ္ထားရက္အားသြင္းတာကဖုန္းကိုအပူခ်ိန္ျမင့္ေစတာေၾကာင့္အားသြင္းခ်ိန္မွာကာဗာကိုျဖဳတ္ထားၿပီးမွသြင္းပါလက္(ပ္)ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာကေနတဆင့္ ဖုန္းအားသြင္းတာကဖုန္းေၾကာင္ေစတာေၾကာင့္အဲ့ဒီလိုမသြင္းသင့္ပါဘူးဖုန္းေၾကာင္ေစတာေၾကာင့္အဲ့ဒီလိုမသြင္းသင့္ပါဘူး