ဗဟိုဘဏ္ကဒီဇင္ဘာလအတြင္းေဒၚလာ၁၁၈သန္းေရာင္းခ်ထားျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းစက္သုံးဆီေစ်းဆက္လက္ျမင့္တက္၂၀၂၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ၃၀ရက္ေန႕မွာဗဟိုဘဏ္ကေစ်းၿပိဳင္ေလလံျဖင့္ေဒၚလာ၁၅သန္းထပ္မံေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးဒီဇင္ဘာအတြင္း

လက္ရွိအခ်ိန္အထိရွစ္ႀကိမ္ခြဲကာစုစုေပါင္း ေဒၚလာ၁၁၈သန္းအထိ ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္းဗဟိုဘဏ္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရပါတယ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္းဗဟိုဘဏ္ကဒီဇင္ဘာ၃ရက္က ေဒၚလာ၁၅သန္း၊ဒီဇင္ဘာ၉ရက္က

ေဒၚလာ၁၃သန္း၊ဒီဇင္ဘာ၁၅ရက္က ေဒၚလာ၁၅သန္း၊ဒီဇင္ဘာ၁၇ရက္က ေဒၚလာ ၁၅သန္းႏွင့္ဒီဇင္ဘာ၂၂ရက္က ေဒၚလာ၁၅သန္း၊ဒီဇင္ဘာ၂၃ရက္တြင္ ေဒၚလာ၁၅သန္း၊၂၉ရက္တြင္ ေဒၚလာ၁၅သန္းႏွင့္၃၀ရက္တြင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေဒၚလာ၁၅သန္းျဖင့္စုစုေပါင္း ေဒၚလာ၁၁၈သန္းအထိ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္ေအာက္တိုလမွာ ေဒၚလာသန္း၁၁၀ထိစံခ်ိန္တင္အျမင့္ဆုံးေရာင္းခ်ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာအာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက၁၁လအတြင္း

ဗဟိုဘဏ္ကေနအေမရိကန္ေဒၚလာစုစုေပါင္း၄၁၃.၈သန္း(ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ပ္၇၁၇.၄ဘီလ်ံထိထုတ္ေရာင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္အဆိုပါနိုင္ငံျခားေငြေစ်းၿပိဳင္ေလလံသည္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို ႏႈန္းထားတစ္ရပ္တြင္ရွိေနေစရန္ျဖစ္ေစ

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ေစရန္ျဖစ္ေစသို႔မဟုတ္က်ဆင္းေစရန္ျဖစ္ေစရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းဗဟိုဘဏ္ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္၂၀၂၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္ေန႕အတြက္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမွာရန္ကုန္

ေစ်းကြက္အတြင္း၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္၁၈သိန္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ရွိၿပီး၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို၁၇သိန္းတစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာက်ပ္ရွိပါတယ္ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်း

ႏႈန္းမွာရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းဓာတ္ဆီ(92)တစ္လီတာ၁၃၉၀က်ပ္(95)တစ္လီတာ၁၄၄၀က်ပ္၊ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၇၅က်ပ္ႏွင့္ပရီမီယမ္ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာ၁၃၈၅က်ပ္ထိ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျမင့္တက္လာေနတာေတြ႕ရပါတယ္။