ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူမၽားဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူမၽားက ဤႏွစ္မွာသူတစ္ပါးကိုအားကိုး၍ မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ မွာသူမၽားတကာထက္ပို၍ ႄကိဳးစားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအား႐ွင္မၽားျဖစ္ႏိုင္သလိုအရာရာကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါမွအဆင္ေျပလာမည္။မိမိအတြက္အ

က်ိဴး ျဖစ္ထြန္းသည့္ အခြင့္အလမ္း၊ အလုပ္အကိုင္မၽားပါရရိွမည္။ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးမၽား ယခုႏွစ္တြင္ေ႐ွ႕ပိုင္း(၉)လတြင္ ေနရာသစ္၊ ဝန္းကၽင္သစ္မၽားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ စီးပြားေရးအ႐ွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္ကာ အိမ္ပိုင္၊ ကားပို

င္ျဖစ္သြားတက္၏။မထင္မွတ္ထားေသာခရီးမ်ား၊ မရည္ရြယ္ေသာ ခရီးမ်ား သြားရတတ္၏။ လူမ်ိဳးျခားကူညီျခင္း ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္ျဖစ္၏။ လူမၽိဳးကြဲ လူမိၽဳးျခား အကိၽဳးေပးမည္။ ဝန္ထမ္းဆိုလ်ွ

င္ ရာထူးတက္ျခင္း၊ အေျခအေနျမင့္တက္ျခင္း ၾကံဳရလိမ့္မည္ျဖစ္၏။ေနာက္ ၆လေတြမွာ သားသမီးလက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ညစ္စရာ ၾကံဳရမည္။ ေငြဒလေဟာ ထြက္ျခင္း၊ ေငြအတြက္ေျပာဆိုေျဖ႐ွင္းရျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။

စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္၏။ပတ္ဝန္းကၽင္မွ မိမိအား ျပစ္တင္ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမၽား အျမဲရိွေနႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္အကုိင္၌ ထိခိုက္တတ္၏။ ရံုးျပင္ကနၷား၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္၊ ျပသနာၾကီးစြာေျဖ႐ွင္းရတတ္သည္။ရည္ရြယ္ခၽက္

ထားတိုင္း အတိုက္အခံၾကံဳၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ရမည္။စီးပြားေရးဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမၽားႏွင့္ ေကၽာက္မၽက္ ရတနာတူးေဖာ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေခတ္မီွဆံသဆံရိတ္ အလွျပင္ဆိုင္၊ စတိုးဆိုင္မၽားဖြင္ျခင္း၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ ျခင္းေကာင္းမည္။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါကေငြေၾကး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈထက္ လူစြမ္းအား အရင္းအႏွီးကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမၽား နစ္နာဆုံး႐ႈံး ဖၽက္ဆီးခံရႏိုင္ဖြယ္ ရိွေနသည္။မည္သူကိုမ်ွ ယုံၾကည္ ၍မရပါ။ အထူး အဂါၤသား၊ ေ

သာၾကာသားသမီးမၽား ဒုကၡေပးတတ္သည္။လႈမႈေရးရာအမၽားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမၽားတြင္ ဦးေဆာင္မႈမၽားျပဳ လုပ္ေပးရတတ္သည္။ စိတ္ေလာၿပီးသူ တစ္ပါးသူ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါ။ရင္းႏွီးေသာသူမၽားႏွင့္

မိမိအၾကား အယူအဆ သေဘာထား မကိုက္မႈမၽား ၾကဳံ ရမည္။အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းမၽား၌ မိမိအား အသုံးခၽခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းပါက လိုက္ေလၽာညီေထြမႈရိွေအာင္ လုပ္ကိုင္ပါ။ပညာေရးပညာေရး လိုက္စားေနသူမၽား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

ကိုသာ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးတြင္ မိမိရည္မွန္းခၽက္ ေအာင္ျမင္မႈမၽား ဆြတ္ခူးႏိုင္.မည္။သုိ႔ေသာ္ အိမ္အတြက္ အပူေၾကာင့္ ပညာအစြမ္း ေလၽာ့နည္းသြားတတ္သည္။ ရပ္နားတာမ်ိဴး ႏွစ္ေအာက္ၾကံဳေတြ႔ရတတ္

သည္။လူငယ္လူရြယ္မၽားအတြက္ အခၽစ္ေရးကို ဦးစားမေပးသင့္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္ကိုေသာ္၄င္း၊ စိတ္အလုိမကၽျခင္းလည္း ျဖစ္ရတတ္သည္။အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽား မိသားစုအတြက္ ေငြေၾကးကုန္ကၽျခင္း စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈမၽား ၾကံဳ တတ္သည္။

အိမ္ေထာင္႐ွင္မၽားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာင္ဖက္၏ လက္စားေခၽ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရတတ္သည္။အေမြကိစၥရပ္မၽားရင္ဆိုင္ရတတ္သည္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအမၽိဳးအႏြယ္ မိသားစုအတြက္ေၾကာင့္ အပယ္ခံဘဝ ေရာက္ရတတ္သည္။ ၾကားဝင္ေႏွာ

က္ယွက္သူ ေပၚေပါက္မည္။ သားသမီးမၽား၊ သူငယ္ခၽင္းမၽား မိသားစုအတြင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ကၽန္းမာေရး ေဖာက္ျပန္မႈမၽားႏွင့္ ၾကံဳ ရတတ္သည္။ ေလးဘက္နာ၊ အ႐ိုးအေၾကာ၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမၽား ခံစားရတတ္

သည္။ကၽန္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေ႐ွာင္လြဲႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလာပါ။ထီးထိုးရန္ အက်ိဴးေပး အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္း {ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ} ၈ အစ, ၉ အဆံုး ထီထိုးေပးပါ။အစိုးရဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔ကၽင္ေသာ အလုပ္အကိုင္မၽား ေ႐ွာင္ကၽဥ္ပါ။ (အၾကံျပဳ

တာပါ)အထူးသျဖင့္ ဤႏွစ္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ေတာ့ “အဂၤါ”,”ေသာၾကာ” ထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။အက်ိဳးေပးအကၡရာ -{ဓ၊ဒ၊မ၊ပ၊ဖ}အ

က်ိဴးေပးဂဏန္း-{၈၊၇၊၃၊၉}အက်ိဳးမေပးေနနံ-{“အဂၤါ,ေသာၾကာ”}အက်ိဳးေပးအေရာင္- ခရမ္း၊ နံ႔သာေရာင္အက်ိဳးမေပးအေရာင္- သင္ပုတ္၊အညိဳ၊အျဖဴေဆာင္ရန္- အစိမ္းေရာင္ရိွေသာေကၽာက္စိမ္းရတနာယၾတာ – အပတ္တိုင္း မိမိေမြးေန႔တြ

င္ ေမၿမိဳ ႔ပန္း၊ ပိေတာက္ၫႊန္႔၊ ပိ္န္းပန္း၊ ေရႊပန္း၊ ရြက္လွမၽားကို ေငြပန္းအိုးမၽားႏွင့္ ပူေဇာ္ေပးပါ။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားတြင္ ေရႊဆိုင္းနဲ႔ယပ္(၇)ေခၽာင္းလွဴေပးပါ။

အေ႐ွ႕ေတာင္အရပ္ သင့္တင့္ေလၽာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌လမ္းခင္းျခင္း ႏွင့္တံတားေဆာက္ ကုသိုလ္ျပဳပါ။ဆရာသန္းလင္းေအာင္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here